print

Forfaitaire tegemoetkoming diensten thuisverpleging

Hoe kunt u, als dienst voor thuisverpleging van minimum 7 voltijds equivalent (VTE) verpleegkundigen geleid door 1 verantwoordelijke verpleegkundige, tweemaal per jaar een dossier indienen voor het bekomen van een forfaitaire tegemoetkoming voor uw dienst thuisverpleging?

Op deze pagina:

Wat is de forfaitaire tegemoetkoming voor de specifieke kosten van diensten thuisverpleging?

De forfaitaire tegemoetkoming voor de specifieke kosten van diensten thuisverpleging is een forfaitair bedrag per kwartaal dat wij tweemaal per jaar betalen aan diensten thuisverpleging die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit bedrag wordt toegekend per 14 voltijds equivalent (VTE) verpleegkundigen geleid door één (VTE) verantwoordelijke verpleegkundige.

Bijvoorbeeld: indien u een dienst bent van 14 VTE verpleegkundigen die geleid wordt door 1 voltijds verantwoordelijke verpleegkundige gedurende een bepaald kwartaal, dan heeft uw dienst voor dat kwartaal recht op 1 keer het forfaitair bedrag indien alle voorwaarden zijn voldaan. Tussen 7 en 14 VTE verpleegkundigen wordt uw forfait proportioneel berekend.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt op 1 oktober van elk jaar geïndexeerd volgens de evolutie van een aantal variabelen die vastgesteld zijn in het KB van 16 april 2002.

Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt het forfait: 19.352 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. U bent met minimum 7 voltijds equivalent (VTE) verpleegkundigen geleid door 1 verantwoordelijke verpleegkundige
 2. De verpleegkundigen krijgen ten minste 20 uur opleiding per jaar per VTE
 3. De verpleegkundigen hebben ten minste 25 uur overlegvergadering en peer review met betrekking tot de patiënten per jaar per VTE
 4. De dienst beschikt over een uniek derdebetalersnummer
 5. Per kwartaal ligt de gemiddelde dagelijkse activiteit per VTE verpleegkundige, zonder rekening te houden met de verantwoordelijke verpleegkundigen, tussen 11 en 27 basisverstrekkingen per dag maar om recht te hebben op een volledig forfait moet dit gemiddelde tussen 13 en 23 basisverstrekkingen per dag liggen (anders gezegd, tussen 11 en 13 en 23 en 27 basisverstrekkingen per dag is er een lineaire aftrek van het forfaitair bedrag dat 0 wordt onder de 11 en boven de 27). Voor diensten die de verklaring op erewoord ter identificatie van de structurele equipe die werkt met zorgkundigen bij ons hebben ingediend en die activiteiten van zorgkundigen mogen attesteren op naam van de delegerende verpleegkundige, ligt de gemiddelde dagelijkse activiteit per VTE verpleegkundige tussen 11 en 34 basisverstrekkingen per dag maar om recht te hebben op een volledig forfait moet dit gemiddelde tussen 13 en 29 basisverstrekkingen per dag liggen (anders gezegd, tussen 11 en 13 en 29 en 34 basisverstrekkingen per dag is er een lineaire aftrek van het forfaitair bedrag dat 0 wordt onder de 11 en boven de 34), zo wordt rekening gehouden met de activiteiten van de zorgkundigen. 

  Vanaf het 1e kwartaal van 2024 verandert deze drempel als gevolg van de uitbreiding van de voorwaarden voor de integratie van zorgkundigen (K.B. 13.11.2023 - B.S. 27.112023):
  • de gemiddelde dagelijkse activiteit per VTE verpleegkundige ligt tussen 11 en 38 basisverstrekkingen per dag. 
  • om recht te hebben op een volledig forfait moet dit gemiddelde tussen 13 en 32 basisverstrekkingen per dag liggen (anders gezegd, tussen 11 en 13 en 32 en 38 basisverstrekkingen per dag is er een lineaire aftrek van het forfaitair bedrag dat 0 wordt onder de 11 en boven de 38), zo wordt rekening gehouden met de activiteiten van de zorgkundigen.
 6. Het maximum aantal verstrekkingen dat een verantwoordelijke verpleegkundige per kwartaal mag verrichten, bedraagt 4.000 maal de waarde van de sleutelletter W maar om recht te hebben op een volledig forfait mag dit maximum 2.000 W bedragen (anders gezegd, tussen 2.000 en 4.000 W is er een lineaire aftrek van het forfaitair bedrag dat 0 wordt boven de 4.000 W).

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

 1. U moet volgende documenten volledig invullen:

  Indien u met zorgkundigen werkt, dit wil zeggen dat u beantwoordt aan de voorwaarden om dit te doen en dat u de verklaring op erewoord bij het RIZIV heeft ingediend volgens de richtlijnen, moet u het gedeelte van de tabellen van de bijlage 1.4 dat bestemd is om de zorgkundigen te vermelden, ook invullen.

  Indien u zonder zorgkundigen werkt, moet u geen rekening houden met dit gedeelte van de tabellen van de bijlage 1.4.
   

 2. U downloadt de beveiligde Excelbestanden ‘bijlage 1.1’ en ‘bijlage 1.2’, vult ze volledig in en stuurt ze naar tgv@riziv-inami.fgov.be. We behandelen alleen beveiligde bestanden.

  U moet per kwartaal een aparte e-mail versturen.
  Als de technische mogelijkheden van uw mailbox ontoereikend zijn, dan kunt u per kwartaal meerdere e-mails versturen (het is belangrijk dat u 2 verschillende kwartalen niet in eenzelfde e-mail stuurt).

  Als onderwerp van de e-mail vermeldt u duidelijk de volgende gegevens:
  - ‘forfaitaire tegemoetkomingen diensten thuisverpleging’
  - uw groepsnummer derde betalende
  - het betrokken kwartaal en jaar waarvoor de aanvraag gedaan wordt, (bijvoorbeeld: 3e kwartaal 2023) 
   
 3. Als u dat wenst, dan  kunt u de Excelbestanden ‘bijlage 1.3’ en ‘bijlage 1.4’ ook downloaden, volledig invullen en via e-mail opsturen samen met de ‘bijlage 1.1’ en ‘bijlage 1.2’. Aangezien de gegevens opgenomen in ‘bijlage 1.3’ en ‘bijlage 1.4’  vertrouwelijke informatie bevatten, bent u verplicht die bestanden te versleutelen via een ‘7-Zip-bestand’ als u ze stuurt via mail. U moet het paswoord afzonderlijk via een andere mail communiceren.

  Hoe creëert u een versleuteld Zip-bestand met 7-Zip?
   
 4. U moet de “identificatiegegevens diensten thuisverpleging en verklaring op erewoord” met de hierin gevraagde documenten aangetekend naar ons opsturen:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Secretariaat van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-V.I.
De heer Alexandre Lardeur
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Bijlage 1.3 en bijlage 1.4 mag u aangetekend opsturen of via e-mail, volgens bovenstaande procedure opgenomen in punt 3 van deze rubriek.

Wanneer kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

Dit kunt u tweemaal per jaar doen.

Voor het 2e kwartaal en voor het 3e kwartaal van het jaar stuurt u uw dossier voor 31 december van het betrokken jaar binnen.

Voor het 4e kwartaal en voor het 1e kwartaal van het daarop volgend jaar stuurt u uw dossier binnen voor 30 juni van het jaar.

Wanneer ontvangt u de tegemoetkoming?

Voor het 2e kwartaal en voor het 3e kwartaal van het jaar:

 • indien u uw dossier voor 15 november hebt ingediend, wordt u voor 15 januari van het daarop volgend jaar betaald.
 • Indien u uw dossier tussen 15 november en 31 december hebt ingediend, wordt u normaal in maart van het daarop volgend jaar betaald (deze termijn is enkel indicatief; hij is niet wettelijk vastgelegd en kan variëren)

Voor het 4e kwartaal en voor het 1e kwartaal van het daarop volgend jaar:

 • indien u uw dossier voor 15 mei hebt ingediend, wordt u voor 15 juli van dat jaar betaald.
 • Indien u uw dossier tussen 15 mei en 30 juni hebt ingediend, wordt u normaal in september van dat jaar betaald (deze termijn is enkel indicatief; hij is niet wettelijk vastgelegd en kan variëren).
   

Bijkomende uitleg over de forfaitaire tegemoetkoming

Contacten

Team TGV

E-mail: tgv@riziv-inami.fgov.be

​RIZIVGalileelaan 5/01
1210 Brussel