print

Negatievedruktherapie: proefproject in de thuisverpleging

Negatievedruktherapie (NDT) is een niet-invasieve, unieke en dynamische behandeling die de wondgenezing bevordert. De therapie is een bewezen alternatief voor een verscheidenheid aan verzorgingstechnieken voor wonden, dat kan leiden tot een verkorte ligduur in het ziekenhuis, een verbeterd comfort voor de patiënt en een optimalisatie van de continuïteit van zorg tussen het ziekenhuis en de thuiszorg.

Door de toenemende vraag naar het gebruik van deze behandeling in de thuisverpleging hebben we een proefproject georganiseerd om de meerwaarde en kosteneffectiviteit ervan bij patiënten thuis te onderzoeken.

Op deze pagina:

Wat hebben we onderzocht?

De huidige wetenschappelijke kennis rond de meerwaarde en de kosteneffectiviteit van NDT zijn eerder beperkt en de vraag naar en de mogelijkheid tot het gebruik van die behandelingstechniek thuis nemen toe. Daarom onderzochten we in ons proefproject deze 3 onderzoeksvragen:

  1. Hoe verloopt de toepassing van NDT in de thuiszorg? (op basis van de observatie van 1.000 patiënten)
  2. Wat is de financiële impact van de toepassing van NDT thuis? (zowel voor patiënt als thuisverpleegkundige)
  3. Hoe ervaren patiënten, hun omgeving en thuisverpleegkundigen het gebruik van NDT thuis?

Hoe hebben we dat onderzocht?

Om de 3 onderzoeksvragen te beantwoorden, selecteerden we 20 projectteams, uitgaande van groeperingen van thuisverpleegkundigen: 11 in Vlaanderen en 9 in Wallonië.

Die groeperingen werkten samen met ziekenhuizen verspreid over het hele land om patiënten te zoeken.

Het onderzoeksteam hanteerde volgende methodologie:

  • Een beschrijvend kwantitatief onderzoek (zonder controlegroep)
  • Een kwalitatief onderzoek met focusgroepen

De data van het kwantitatief onderzoek genereerden we uit de 20 geselecteerde projecten, goed voor 736 verzorgde wonden. Via meerdere vragenlijsten peilden we naar de ervaringen van de patiënten. Voor het kwalitatief onderzoek hebben we 9 focusgroepen opgezet met zorgverleners en semigestructureerde interviews afgenomen met de firma’s die het materiaal aanleverden. Zowel de bevindingen van de zorgverleners als de patiënten zijn dus opgenomen in het onderzoek.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Dit  proefproject heeft aangetoond dat NDT in de thuiszorg realiseerbaar is én positief ervaren wordt door de patiënt en de thuisverpleegkundige.

Enkele opvallende onderzoeksresultaten:

  • Een opstart in het ziekenhuis heeft een positieve invloed op het welslagen van de implementatie van NDT in de thuiszorg en een vlot overleg tussen de eerste en de tweede lijn.
  • Een behandeltijd van 21 dagen wordt in de meeste gevallen als voldoende ervaren, toch is het wenselijk om een mogelijkheid tot verlenging te voorzien.
  • De thuisverpleegkundige verricht gemiddeld meer interventies, zowel verbandwissels als observaties, dan voorzien.
  • De verzorgingsduur blijft constant doorheen de behandelperiode van 21 dagen.
  • De werkelijke kostprijs ligt ongeveer 20% hoger dan de verwachte kostprijs. Voor beide berekeningen hebben we geen rekening gehouden met de aanpassing van de prijzen die de firma’s voor het materiaal kunnen doorvoeren.

Hoe ver staan we nu?

De overeenkomst met de projectteams is op 31 december 2021 beëindigd. Sinds 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om patiënten te behandelen met negatievedruktherapie in het kader van dit project.

De volgende stap bestaat uit het analyseren van de mogelijkheid om negatievedruktherapie in de thuisomgeving structureel te vergoeden via de verplichte ziekteverzekering.

Contacten

Negatievedruktherapie

E-mail: tgv@riziv-inami.fgov.be