print

Initiatieven voor beschut wonen : reglementering van toepassing tot 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de initiatieven voor beschut wonen overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude Riziv-reglementering met betrekking tot de initiatieven voor beschut wonen blijven uitvoeren, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot 31 december 2018.

Op deze pagina:


Wat is een initiatief voor beschut wonen?


Een initiatief voor beschut wonen (IBW) is een woonvorm voor volwassenen die wegens psychiatrische problemen moeilijkheden ervaren om zelfstandig te wonen. Ze krijgen er een aangepaste begeleiding en dagactiviteiten.
 
Er zijn 2 woonvormen mogelijk:
  • Groepswonen: ten minste 3 en maximaal 10 personen delen een woning. Er zijn zowel gemeenschappelijke als private ruimtes
  • Individueel wonen: iemand woont alleen
     
De begeleiding van het personeel is gericht is op de maximale ontwikkeling van de persoonlijke zelfstandigheid van de bewoners: aanleren van sociale vaardigheden, aanleren van administratieve vaardigheden, leef- en woonvaardigheden, stimuleren van zinvolle dagactiviteiten, enz. Sommige bewoners gaan naar een activiteitencentrum of naar de dagbehandeling van het psychiatrisch ziekenhuis, anderen volgen een opleiding, werken of doen vrijwilligerswerk.


Wat is de doelgroep van een initiatief voor beschut wonen?

 
Een initiatief voor beschut wonen is bedoeld voor personen die door hun psychiatrische problematiek niet volledig zelfstandig kunnen leven. De psychiatrische problematiek is voldoende gestabiliseerd zodat geen verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis nodig is.
In tegenstelling tot een psychiatrisch verzorgingstehuis  is het personeel verbonden aan het initiatief voor beschut wonen niet voortdurend aanwezig. De bewoners kunnen dan ook in die mate zelfstandig functioneren dat die voortdurende aanwezigheid niet vereist is.
Beschut wonen betekent voor sommigen een overgang naar een zelfstandig leven in de maatschappij, voor anderen is beschut wonen een definitieve woonvorm.
Soms moeten mensen voor korte of langere periode toch nog eens opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Na hun opname keren ze normaal gezien terug naar het initiatief voor beschut wonen.


Wat kost het verblijf in een initiatief voor beschut wonen? 

  • Begeleiding: 
     
De begeleiding door de personeelsleden van het initiatief voor beschut wonen wordt gefinancierd door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).
Andere medische zorgen die niet inbegrepen zijn in het begeleidingsaanbod van het initiatief voor beschut wonen (zoals medicatie, honoraria huisarts en psychiater, enz.) moeten wel nog apart betaald worden.
  • Verblijf: 
     
De bewoners betalen een maandelijkse verblijfsvergoeding aan het initiatief beschut wonen. Deze prijs is verschillend voor elk initiatief.
Bij individueel beschut wonen is het ook mogelijk dat de bewoner in zijn eigen woning woont of zelf een woning huurt op de private huurmarkt.