print

Antibiotica en antimycotica voor acute behandelingen: regels voor de apotheker voor het uitvoeren van het voorschrift

De apotheker voert een voorschrift op merknaam van antibiotica of antimycotica voor een acute behandeling uit volgens dezelfde regels als bij een voorschrift op stofnaam (VOS).

Dit wil zegen dat de apotheker één van de antibiotica of antimycotica moet afleveren die tot de groep van de 'goedkoopste' geneesmiddelen behoren. Zoals bij het voorschrijven op stofnaam zal de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen minstens 3 verschillende farmaceutische specialiteiten bevatten. De substitutie is enkel toegestaan voor die 2 groepen van geneesmiddelen omdat de behandeling met deze geneesmiddelen meestal kort of acuut is en daarom geen continuïteit van merk vereist.

Opgelet
Indien het voorschrift een behandeling betreft (bv. mucoviscidose) waarvoor een machtiging van de adviserend arts van het ziekenfonds (hoofdstuk IV) vereist is, wordt deze behandeling als chronisch beschouwd en mag de apotheker het geneesmiddel niet substitueren door een ander merk. Patiënten zullen tijdens hun behandeling dan niet worden geconfronteerd met een verandering van hun merkgeneesmiddel.

Op deze pagina:

 

Hoe voert u een voorschrift voor een antibioticum of antimycoticum voor een acute behandeling uit?

De apotheker levert volgens de regels van VOS een geneesmiddel af met hetzelfde werkzaam bestanddeel, dezelfde toedieningsvorm, dezelfde sterkte en de overeenstemmende verpakkingsgrootte en eventueel de specificaties maar tussen de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen.

In geval van overmacht, mag de apotheker een ander beschikbaar zo goedkoop mogelijk en terugbetaalbaar geneesmiddel buiten de groep van ‘de goedkoopste' geneesmiddelen afleveren. Hij moet die overmacht wel aanduiden met een ‘flag’.
Hij vermeldt bovendien op het voorschrift dat het een onbeschikbaarheid of hoogdringendheid betreft en hij parafeert deze verklaring.

Onder overmacht wordt verstaan:

  • onbeschikbaarheid binnen de 12 uur van de goedkoopste geneesmiddelen bij de voor de apotheker gebruikelijke groothandelaars – verdelers en groothandelaars.
  • dringende aflevering voor een behandeling die onmogelijk kan uitgesteld worden of waarvan het uitstel de continuïteit van de behandeling in gevaar brengt.
  • aflevering onder omstandigheden waarbij een patiënt zich onmogelijk kan bevoorraden bij een andere apotheek in de omgeving tijdens de wachtdienst.

Indien het voorschrift een geneesmiddel vermeldt dat al in de groep van de 'goedkoopste' staat, is er geen verplichte substituering.

Indien er geen geneesmiddel van de groep van de 'goedkoopste' beantwoordt aan het voorschrift omwille van de specificaties, mag er substitutie zijn naar een ander geneesmiddel volgens de regels van de ‘beslissingsboom’ op voorwaarde dat het goedkoper is.

Opgelet:

In geval de apotheker de substitutie niet toepast, is de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) bevoegd om de overtreding vast te stellen. Hierbij kan het onverschuldigd bedrag teruggevorderd worden al dan niet met een administratieve boete.

Wanneer mag u niet substitueren?

De apotheker mag niet substitueren:

  • in de gevallen dat de voorschrijver dit aangeeft nl. bij therapeutisch bezwaar of, in sommige gevallen, bij allergie voor een hulpstof met erkende werking
  • indien omwille van de specificaties van het voorschrift (bv. als een bruistablet voorgeschreven is) er geen goedkoper geneesmiddel is
  • naar een duurder geneesmiddel
  • naar een geneesmiddel met dezelfde prijs.

Wat als de patiënt niet akkoord gaat met de verplichte substitutie en toch het voorgeschreven geneesmiddel wil ontvangen?

De apotheker informeert hem vooreerst dat de substitutie geen afbreuk doet aan het voorschrift van de arts en het geneesmiddel therapeutisch evenwaardig is.

Als hij toch het voorgeschreven geneesmiddel wil, moet de apotheker hem informeren dat hij dan de volledige kost zelf moet dragen (dat er dus geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voorzien is).

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be