print

Convenant “Doorstart voor biosimilaire geneesmiddelen in België”

Om het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in België te stimuleren heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dit convenant gesloten met alle belanghebbende partijen, waaronder de verenigingen van ziekenhuizen, artsen-specialisten, ziekenhuisapothekers en farmaceutische industrie.
Dit convenant, getekend op 7 januari 2016, kadert binnen het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie.

Op deze pagina:


Wat is het doel van dit convenant?

Het doel van dit convenant  is om in het algemeen belang het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen te stimuleren, zodat deze geneesmiddelen op korte en vooral op lange termijn beschikbaar worden en blijven in België. De besparingen ingevolge het gebruik van “biosimilars” kunnen vervolgens geheel of gedeeltelijk worden aangewend om te investeren in onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve therapieën.

De minister roept met dit convenant de medische wereld op om in het kader van de volksgezondheid, de kostprijs voor de patiënt, de duurzaamheid van het gezondheidszorgsysteem en de beheersbaarheid van het geneesmiddelenbudget, meer biosimilaire geneesmiddelen te gebruiken.

Is dit convenant dan werkelijk nodig?

Ja. Op basis van vergelijkende studies van de Europese Commissie blijkt dat in België het potentieel van de biosimilars geheel wordt onderbenut: waar in de EU bijvoorbeeld het gemiddelde marktaandeel van biosimilair EPO 43 % en van biosimilair filgrastim 81 % is, bedraagt dit percentage in België echter respectievelijk 0% en 2%. Dit probleem lijkt zich specifiek te situeren op het niveau van de ziekenhuizen.

Indien de huidige tendens aanhoudt, is het onvermijdelijk dat de betrokken industrie zich op termijn terugtrekt uit België, waardoor de mededinging en het daaruit voortvloeiende besparingspotentieel niet wordt benut. Daarom werd overeengekomen dat tijdens de huidige legislatuur een perspectief dient gegeven te worden aan de biosimilaire geneesmiddelen in België.

Wat zijn de voordelen van de biosimilaire geneesmiddelen voor de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)?

Wanneer biosimilaire geneesmiddelen in de handel worden gebracht, leiden ze tot een daling van de prijs en van de vergoedingsbasis van het biosimilair en het biologische referentiegeneesmiddel (“biocliff”-principe). Deze daling kan meer dan 30% bedragen en zorgt dus tot aanzienlijke besparingen voor het gezondheidszorgsysteem. Dankzij de budgettaire marge die ontstaat door het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen, kunnen dus meer innovatieve behandelingen, voor een groter aantal patiënten worden vergoed.

Wordt dit convenant opgevolgd?

Wij voeren een regelmatige monitoring uit van het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen in het kader van dit convenant.

Wie ondertekende dit convenant?

Het convenant ‘Doorstart voor biosimilaire geneesmiddelen in België’ is ondertekend door:

  • de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De Block
  • de beroepsverenigingen van de medische disciplines waarin biologische geneesmiddelen worden voorgeschreven: de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie, de Belgian Society for Medical Oncology, de Belgische Vereniging voor Nefrologie, de Belgische Beroepsvereniging voor gastro-enterologen, de Belgian Inflammatory Bowel Disease Research and Development, de Belgische Beroepsvereniging voor hematologen, de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie
  • vertegenwoordigers van de ziekenhuissector: de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, l’Association Francophone des Pharmaciens Hospitaliers de Belgique, de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers, de Belgische Vereniging der Ziekenhuizen
  • de twee belangrijkste koepelorganisaties in de farmaceutische industrie: Pharma.be en Febelgen.

Het RIZIV en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ondersteunen dit convenant.

Het convenant kadert binnen het Toekomstpact

Het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie legt het engagement om meer biosimilaire geneesmiddelen te gebruiken vast. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft dit pact op 27 juli 2015 gesloten met de gehele farmaceutische industrie. 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be