print

De LOK-vergaderingen financieren

Sinds 1 januari 2011 financieren wij de LOK-vergaderingen.

Op deze pagina:


Voor welke vergaderingen?

De financiering is voorzien voor vergaderingen die hebben plaats gevonden vanaf januari 2011.

Wat is het bedrag van de financiering?

200 EUR per vergadering (maximaal 4 vergaderingen per jaar kunnen worden gefinancierd).

Onder welke voorwaarden?

Gedurende het kalenderjaar waarop die financiering betrekking heeft, deelt u minstens 4 geldige LOK-vergaderingen mee, dit wil zeggen vergaderingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw LOK mag niet door de farmaceutische industrie of door eender welke andere sponsor die een belangenconflict zou kunnen veroorzaken, worden gefinancierd. (Ter herinnering: de gesponsorde LOK-vergaderingen geven geen recht op CP’s).
  • de verantwoordelijke van de LOK heeft minstens 4 vergaderingen georganiseerd, waaraan telkens minstens 3 leden moeten hebben deelgenomen (er zijn uitzonderingen mogelijk voor de LOK’s die gedurende het jaar zijn opgericht of ontbonden).
  • voor elk van die vergaderingen moet de verantwoordelijke van de LOK aan het RIZIV de datum, het onderwerp en de deelnames uiterlijk op het einde van de maand die volgt op de maand waarin de vergadering van de LOK heeft plaatsgevonden, hebben meegedeeld via de daartoe voorziene webapplicatie voor het beheer van de samenstelling en van de vergaderingen van de LOK’s. (Deze voorwaarde is van toepassing vanaf 2013)
  • als in eenzelfde maand twee of meer vergaderingen worden georganiseerd, zal slechts één vergadering kunnen worden gefinancierd.

Hoe worden de premies betaald?

Het RIZIV voert conformiteitscontroles uit op basis van de gegevens die door de verantwoordelijke van de LOK in de webapplicatie voor het beheer van de samenstelling en van de vergaderingen van de LOK’s zijn geregistreerd.

Het RIZIV betaalt automatisch de LOK’s die aan de voorwaarden voldoen, u moet dus geen aanvraag indienen.

Op welke rekening worden de premies gestort?

De verantwoordelijke van de LOK kan het rekeningnummer en de fiscale bestemmeling (zie kader) meedelen voor de betaling van die premies via de module “Uw huidige financiële gegevens” in de webapplicatie voor het onlinebeheer van identificatie- en financiële gegevens (ProGezondheid). (U heeft een elektronische identiteitskaart of een burgertoken nodig om op die applicatie in te loggen).

​De subsidie die voor de organisatie van de LOK-vergaderingen wordt toegekend, maakt deel uit van het belastbaar inkomen, waarvoor fiche 281.50 door het RIZIV zal worden opgesteld en aan de fiscus zal worden bezorgd. Het RIZIV zal op die fiche vermelden dat het om werkingskosten van de LOK gaat. (Meer informatie daarover vindt u terug in de brief van de FOD Financiën). 

Wanneer worden de premies betaald?

Financiering voor het kalenderjaar 2014

Het RIZIV zal de subsidies voor de vergaderingen die conform zijn vóór eind maart 2015 storten.

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden