print

Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen

U bent al meer dan 3 maanden erkend als arts of apotheker-bioloog? Om geaccrediteerd te kunnen worden, moet u voldoen aan bepaalde vereisten. Die hebben ofwel te maken met uw beroepsactiviteit, ofwel met uw deelname aan aanvullende vormingen.

Op deze pagina:

Promotie van een kwaliteitsvol antibioticabeleid binnen de LOK

Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Het Nationaal Actieplan “One Health”, waarin multifactorieel wordt ingezet op de strijd tegen AMR, tracht daaraan het hoofd te bieden. Kennis over een correct gebruik van antibiotica is daarbij allicht uitermate belangrijk.

Op vraag van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP), keurde de Accrediteringsstuurgroep een verdubbeling goed van de accrediteringspunten voor LOK-vergaderingen voor huisartsen, met als thema het bevorderen van een kwalitatief antibioticabeleid.  Als huisarts kan u van deze maatregel gebruik maken voor LOK-sessies die vanaf januari 2024 worden georganiseerd

Met deze actie wenst de NRKP een kwaliteitsvol antibioticabeleid te stimuleren. Voor alle vragen betreffende de inhoud van de maatregel, kan u contact opnemen met nrkp-cnpq@riziv-inami.fgov.be.

5 andere specifieke situaties:

COVID-19: Impact op uw accreditering

Door COVID-19 is de gebruikelijke navorming niet altijd mogelijk. Toch volgen (geaccrediteerde) artsen heel wat bijscholing inzake COVID-19, buiten de reguliere geaccrediteerde activiteiten om. We nemen daarom enkele maatregelen om rekening te houden met de speciale omstandigheden en om uw inspanningen te valoriseren.

Automatische registratie Credit Points

U ontvangt automatisch 5 Credit Points (CP) in uw online accrediteringsdossier voor december 2021:

 • 2 CP voor 1 vergadering van de eigen LOK.
 • 3 CP voor continue navorming in ethiek en economie.

 COVID-19 en uw accreditering (december 2021)

Verlaging van activiteitsdrempel

We zijn ons ervan bewust dat de COVID-19-pandemie een impact heeft gehad op uw activiteit. Daarom werd voorgesteld om de (activiteits)drempel te verminderen voor het referentiejaar 2020. U kan meer informatie vinden op deze pagina.

Heeft u toch nog een tekort in uw dossier, ondanks de extra CP?

U kan een gemotiveerde aanvraag indienen, met toevoeging van alle relevante bewijsstukken. De Accrediteringsstuurgroep behandelt deze dossiers op individuele basis.

Meer weten over de maatregelen voor 2020 en 2021?

We kunnen deze maatregelen nog verlengen indien nodig.

Als u al meer dan 3 maanden bent erkend, hebt u belang bij wat hierna volgt.

Wat zijn de voorwaarden om uw accreditering te krijgen?

 • Minstens 20 accrediteringseenheden (credit points of CP’s) hebben gekregen, tijdens een referentieperiode van 12 maanden, door het volgen van navormingen die zijn erkend in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen. Van die 20 CP's ontving u minstens 3 CP's in de rubriek ethiek en economie. 

Raadpleeg de catalogus met vormingen die voor accreditering werden erkend

 • Deelgenomen hebben aan minstens 2 sessies van de LOK (lokale kwaliteitsgroep) waarin u bent ingeschreven, tijdens een referentieperiode van 12 maanden.
 • Een activiteitsdrempel hebben bereikt gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan uw aanvraag (behalve voor jonge artsen in hun eerste 4 praktijkjaren):
  • Als huisarts: een activiteitsdrempel van gemiddeld minstens 5 contacten per werkdag (raadplegingen en huisbezoeken), dus 1.250 per jaar.
  • Als gespecialiseerde arts of apotheker-bioloog: de activiteitendrempel voor uw specialiteit.
    

Hoe vraagt u uw accreditering aan?

Vraag uw accreditering :

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Wanneer gaat uw accrediteringsperiode in? En voor hoe lang?

Uw accreditering gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de goedkeuring van uw accrediteringsaanvraag door de Accrediteringsstuurgroep. Ze duurt 3 jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor de verlenging van uw accreditering?

 • Voor elk van uw referentieperiodes van 12 maanden kreeg u minstens 20 accrediteringseenheden (credit points of CP’s) door het volgen van navormingen die zijn erkend in het kader van de accreditering van artsen en apothekers-biologen. Van die 20 CP's ontving u minstens 3 CP's in de rubriek ethiek en economie.

Opmerking: een referentieperiode begint 2 maanden vóór de lopende accrediteringsperiode en eindigt 2 maanden vóór het eind van deze periode.

Voorbeeld: als uw accrediteringsperiode op 1 oktober 2011 begint en op 30 september 2012 eindigt, dan begint uw referentieperiode op 1 augustus 2011 en eindigt ze op 31 juli 2012.

 • U nam deel aan minstens 2 sessies van de LOK waarin u bent ingeschreven, tijdens elke referentieperiode van 12 maanden.
 • U bereikte een activiteitendrempel tijdens het voorgaande kalenderjaar (behalve voor jonge artsen in hun eerste 4 praktijkjaren):
  • Als huisarts: een activiteitendrempel van gemiddeld minstens 5 contacten per werkdag (raadplegingen en huisbezoeken), dus 1.250 per jaar.
  • Als gespecialiseerde arts of apotheker-bioloog: de activiteitendrempel voor uw specialiteit.
    

Wanneer en hoe vraagt u een verlenging voor uw accreditering aan?.

Ten laatste 2 maanden vóór het einde van de lopende accrediteringsperiode kan u de verlenging van uw accreditering aanvragen :

De Accrediteringsstuurgroep heeft beslist om geen aanvragen op papier meer te evalueren. Vanaf 1 januari 2020 dienen de aanvragen voor accreditering verplicht online te worden geregistreerd via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Wanneer gaat uw nieuwe accrediteringsperiode in? En hoe lang duurt ze?

Uw accrediteringsperiode gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de goedkeuring van uw verlengingsaanvraag door de Accrediteringsstuurgroep.

Ze duurt 3 jaar.

Contacten

Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden