print

Verzorging in ROB, RVT en CDV

De ziekteverzekering zorgt voor een tussenkomst in een deel van de kosten van verzorging van de bewoners in rustoorden (ROB, RVT, CDV). Voor elk rustoord berekent het RIZIV een specifiek forfait. Het ziekenfonds van de bewoners betaalt de forfaits aan het rustoord. Het bedrag van het forfait is afhankelijk van de graad van zorgbehoevendheid van alle bewoners en de kenmerken van het zorgpersoneel dat in het rustoord is tewerkgesteld.

Op deze pagina:


Welke verzorging financiert de ziekteverzekering in het forfait?

Dat gaat van hulp bij de dagdagelijkse activiteiten tot (lichaams)verzorging en verpleegkundige zorg, maar ook taken van (re)activering, revalidatie en sociale (re)integratie.

De precieze verzorging hangt af van het type van rustoord:

 • In een rustoord voor bejaarden (ROB):
  • de verzorging verleend door verpleegkundigen
  • de logopedieverstrekkingen
  • de bijstand in de handelingen van het dagelijks leven en elke handeling tot reactivatie en sociale re-integratie, inclusief de ergotherapie
  • de producten en het materiaal ter preventie van nosocomiale ziekten
  • het verzorgingsmateriaal
  • de opleiding en de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging
  • de beheerskosten en de kosten voor de gegevensoverdracht
  • een tegemoetkoming om het gebruik van bijkomende zorgmiddelen te stimuleren
  • het functiecomplement voor de hoofdparamedici en de coördinerend verpleegkundigen met minstens 18 jaar anciënniteit
  • een bijkomende financiering voor het kortverblijf
  • de financiering van een referentiepersoon voor dementie

 • In een rust- en verzorgingstehuis (RVT) komt daar nog bovenop:
  • de kinesitherapieverstrekkingen
  • de taken van de coordinerend en raadgevend arts
  • het functiecomplement van de hoofdverpleegkundige
  • het functiecomplement van de hoofdverpleegkundige met minstens 18 jaar anciënniteit

 • In een centrum voor dagverzorging (CDV):
  • de verzorging verleend door verpleegkundigen
  • de kinesitherapieverstrekkingen
  • de logopedieverstrekkingen
  • de bijstand in de handelingen van het dagelijks leven en elke handeling tot reactivatie en sociale re-integratie, inclusief de ergotherapie
  • de producten en het materiaal ter preventie van nosocomiale ziekten
  • het verzorgingsmateriaal

Tussenkomst in reiskosten naar CDV

Het CDV biedt ook vervoer aan van en naar het centrum tot bij de bewoner thuis. De bewoners die voor hun opname in het centrum recht hebben op een forfait, hebben ook onder bepaalde voorwaarden recht op een tussenkomst in hun reiskosten. Het ziekenfonds betaalt deze tegemoetkoming rechtstreeks aan de bewoner. Deze moet hiervoor een keer per maand een  formulier versturen aan zijn ziekenfonds. De bewoner kan dit formulier in het centrum krijgen.

Voor welke bewoners komt de ziekteverzekering tussen via het forfait?

Elk rustoord kan het forfait factureren aan het ziekenfonds van elke patiënt die verzekerd is en die beperkt is in de handelingen van het dagelijkse leven wegens fysieke en/of psychische zorgafhankelijkheid. De rustoorden drukken die zorgafhankelijkheid uit met een categorie (O, A, B, C, Cd, D) op een evaluatieschaal, de KATZ-schaal. Bij twijfel bij de evaluatie van gedesoriënteerde patiënten in tijd en ruimte, kunnen ze ook gebruik maken van de Mini Mental State Examination (MMSE).

De voorwaarden waaronder het RIZIV het forfait toekent en de procedure zijn reglementair bepaald.

Door het rustoord te gebruiken formulieren

Hoe berekent het RIZIV het forfait?

Voor elk rustoord berekent het RIZIV een specifiek forfait. Het ziekenfonds van de bewoners betaalt de forfaits aan het rustoord.

Het RIZIV berekent per kalenderjaar het forfait voor elk rustoord in functie van

 • het aantal erkende bedden
 • de afhankelijkheidsgraad van bewoners
 • het personeel dat in het rustoord werkt

tijdens de referentieperiode.

De referentieperiode loopt van 1 juli tot 30 juni voorafgaand aan het kalenderjaar. De rustoorden bezorgen het RIZIV de gegevens langs elektronische weg via een elektronische vragenlijst.

De CDV ontvangen allen eenzelfde forfait:

 • het F-forfait voor de CDV voor afhankelijke bejaarden
 • het Fp-forfait voor de CDV voor personen met een ernstige ziekte.

Ook de CDV bezorgen het RIZIV de nodige gegevens via de elektronische vragenlijst