print

De nieuwe modellen van geneesmiddelenvoorschrift

Hoe zien de nieuwe modellen er uit, voor het papieren voorschrift en voor het bewijs van elektronisch voorschrift? Aan welke wettelijke criteria moet een papieren geneesmiddelenvoorschrift voldoen? Welke gegevens vermeldt de voorschrijver, de apotheker?

Op deze pagina:

 

Hoe ziet het papieren geneesmiddelenvoorschrift eruit?

Hier volgt een overzicht van de wijzigingen aan het model om voor te schrijven ‘op papier’.

 

Om de nieuwe modellen van het ‘papieren’ voorschrift te verkrijgen, hebt u nu 2 mogelijkheden:

 • U kunt uw eigen gepersonaliseerde voorgecodeerde voorschriften afdrukken met daarop uw naam, voornaam, barcode en uw RIZIV-nummer. Deze nieuwe dienst is beschikbaar via onze webtoepassing ProGezondheid

 • U kunt het werk toevertrouwen aan een professionele drukker.
  Uw drukker kan een overzicht downloaden van de nieuwe modellen om voor te schrijven ‘op papier’.
  Let op: Download deze modellen niet om als voorschrijver zelf uw voorschriften af te drukken, zelfs niet nadat u uw gegevens (barcode die uw RIZIV-nummer weergeeft, naam en voornaam) hebt ingebracht.

Hoe ziet het bewijs van elektronisch voorschrift er uit?

Het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ dat uw software genereert wanneer u elektronisch voorschrijft, ziet er als volgt uit:

 

Het model van bewijs van elektronisch voorschrift zoals dit was vastgesteld vóór 15 september 2021, kan u nog gebruiken tot en met 31 januari 2022.

Wat zijn de wettelijke criteria?


Een voorschrift is verplicht bij bepaalde producten:

Het "papieren" geneesmiddelenvoorschrift moet:

 • op wit papier afgedrukt worden
 • 10,5 cm bij 20 cm meten
 • de volgende gegevens i.v.m. de voorschrijver bevatten :
  • RIZIV-nummer in cijfers en streepjescode
  • naam en voornaam.

Wat moet de voorschrijver doen?


De voorschrijver moet:
 • de naam en de voornaam van de patiënt voluit vermelden
 • de details van de voorgeschreven producten vermelden
 • zijn/haar stempel met naam, voornaam en adres aanbrengen op een "papieren" voorschrift
 • eigenhandig dateren en ondertekenen op een "papieren" voorschrift.
 • het bewijs van elektronisch voorschrift  afdrukken en dit overhandigen aan de patiënt bij een elektronisch voorschrift. Het moet afgedrukt worden op A4 formaat met maximaal vier bewijzen van elektronisch voorschrift per blad.

Vanaf 15 september 2021, met het akkoord van de patiënt, kan de voorschrijver de uitreiking op papier van het “bewijs van elektronisch voorschrift” vervangen door een beveiligde verzending of beschikbaarstelling van dit “bewijs van elektronisch voorschrift” op digitale wijze.

De voorschrijver kan een kortere of langere geldigheidsduur bepalen, van maximum 1 jaar. In dat laatste geval zal dezelfde langere geldigheidsperiode ook gelden voor de terugbetaling.

Hij kan ook altijd op het voorschrift zelf instructies vermelden over de begin- en einddatum van een behandeling, of over een latere uitvoerbaarheidsdatum van het voorschrift. In dat geval moet de apotheker daar rekening mee houden.
 

Wat moet de patiënt doen?

De patiënt

 • bezorgt het bewijs van elektronisch voorschrift op papier aan de apotheker

OF

 • toont het bewijs van elektronisch voorschrift in elektronisch formaat aan de apotheker

OF

 • bezorgt zijn elektronisch identiteitskaart (eID) aan de apotheker (enkel voor elektronische voorschriften)

OF

 • bezorgt zijn rijksregisternummer aan de apotheker (enkel voor elektronische voorschriften, mogelijk indien de eID van de patiënt reeds gelezen werd in de 15 voorafgaandelijke maanden door de apotheker die aflevert)

OF

 • bezorgt het papieren voorschrift aan de apotheker

De patiënt kan de bewijzen van elektronisch voorschrift opgesteld door zijn voorschrijver verkrijgen in digitale vorm via private hulpmiddelen gelinkt aan de voorschriftensoftware. Hij kan deze tevens downloaden via:

Indien de patiënt een of meerdere farmaceutische specialiteiten en/ofmagistrale bereidingen, voorgeschreven door zijn arts of tandarts, niet onmiddellijk wenst mee te krijgen, kan hij aan de apotheker vragen de aflevering uit te stellen. Deze laatste geeft hem dan een document van uitgestelde aflevering mee. 

Wat moet de apotheker doen?


De apotheker moet de wettelijke bepalingen naleven en:
 • indien de apotheek geïnformatiseerd is, op het voorschrift (8) een uniek stijgend volgnummer, de datum van uitvoering en het identificatienummer van de apotheek vermelden
 • indien de apotheek niet geïnformatiseerd is, op het voorschrift (8) de hierna gedefinieerde gegevens vermelden: 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be