print

Organiseer een opleiding in het kader van de accreditering van de tandartsen

Als tandarts kunt u in België een bijscholing in het kader van de accreditering van de tandartsen organiseren. Daarvoor moet u een erkenning als organisator en een erkenning voor uw opleiding verwerven.

Op deze pagina:

Hoe krijgt u uw erkenning als organisator van een opleiding?

Om als organisator te worden erkend, moet u aan de voorwaarden voldoen en de volgende stappen ondernemen.

 • U bent ‘niet-commercieel’. Dat houdt het volgende in:
  • U streeft geen winstgevend doel na en hebt een open boekhouding die op vraag van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde kan worden gecontroleerd. De gelden gegenereerd door de organisatie van opleidingen mag u enkel gebruiken voor de voorbereiding, de organisatie en de bevordering van de opleiding, met inbegrip van wetenschappelijk onderzoek. Op het ogenblik dat u kennis neemt van het werkingsreglement voor de organisatoren van bijscholingsactiviteiten en peer-review sessies, legt u hierover een verklaring op eer af (zie bijlage D van het werkingsreglement).
  • Een VZW of een bedrijf met rechtstreekse of onrechtstreekse commerciële belangen bij de tandheelkundige sector (dentaal labo, dentale firma, farmaceutisch bedrijf, enz.) of een vereniging die met één of meerdere firma bedrijf(ven) hierbij betrokken is, kan niet als organisator worden erkend, maar kan wel als sponsor optreden.
  • Aankondigingsdrukwerk, uitnodigingsbrieven, cursusmateriaal , enz. moeten het briefhoofd van de verantwoordelijke organisator dragen. De naam van de sponsor kan echter discreet worden vermeld.
  • U mag tijdens de opleidingen geen reclamestands van de sponsors toelaten binnen de leslokalen. Die reclamestands zijn wel toegelaten in een afzonderlijke ruimte (receptieruimte, hal, enz.). Opleidingen georganiseerd in een bedrijf dat rechtstreeks met het thema verbonden is en/of er belangen bij heeft, komen niet voor de accreditering in aanmerking.
  • Zonder in tegenspraak te zijn met de voorwaarden met betrekking tot de sponsoring van opleidingsmateriaal (zie hieronder), kan de sponsoring alle modaliteiten betreffen, met uitzondering van de honoraria van de sprekers. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, moet de verantwoordelijke organisator altijd de honoraria betalen.
  • U moet de sponsor en de reclameboodschap identificeren. Die boodschap moet beperkt blijven in tijd en ruimte. U kunt noch sponsor, noch enige spreker zijn. Dit houdt in dat er een ruime diversiteit van sprekers wordt aangeboden, die niet beperkt is tot de bestuursleden van de organisatie of tot medewerkers binnen dezelfde praktijkstructuur.
  • U aanvaardt de aanwezigheid van observatoren die de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde stuurt naar de opleidingen die u organiseert. In geval van een laattijdige aanvraag tot erkenning van een activiteit (minder dan 30 dagen voor de datum van de activiteit), kan de Stuurgroep kopieën opeisen van het gebruikte cursusmateriaal (presentaties, syllabus, enz.)
  • Een organisator mag zijn naam niet verlenen aan een andere organisator en/of activiteit die werd geweigerd door de Stuurgroep.Een geaccrediteerde activiteit kan niet dienen als inleiding tot een commerciële presentatie die plaats vindt op dezelfde dag.
    
 • U moet u door minstens 10 tandartsen met een RIZIV-nummer laten voordragen.
   
 • Vul het document van kennisneming van het werkingsreglement voor de organisatoren van opleidingen in, ondertekent het en bezorgt het per mail binnen de 30 dagen na ontvangst aan de Stuurgroep naar het e-mailadres accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be.  
   
 • U verbindt zich ertoe om elke verandering in uw statuten aan de Stuurgroep mee te delen.
   

Wat moet u doen wanneer u als organisator van opleidingen bent erkend?

Wanneer u als organisator van opleidingen bent erkend, dan moet u de volgende stappen zetten:

 • Vraag de erkenning voor uw opleiding aan vóór de datum
  • Online, via de functie "Aanvragen erkenning activiteiten" van webtoepassing voor het beheer van de accreditering. Wanneer u de aanvraag indient, moet u het programma toevoegen en de communicatie die werd gedaan naar de tandartsen: programma’s, uitnodigingen zodra die beschikbaar zijn, enz.
  •  De Stuurgroep kan de bijscholingsactiviteiten, georganiseerd in België, erkennen. Om de beslissing van de Stuurgroep te krijgen vóór de dag waarop de opleiding wordt georganiseerd, vraag de erkenning dan 120 dagen vóór die datum aan. Per dag kunnen maximaal 40 AE (equivalent van 6 uur bijscholing) worden toegekend. De inhoud van de gevraagde bijscholing dient voldoende gedetailleerd te zijn.
  • De spreker(s) moet onafhankelijk zijn ten aanzien van commerciële firma’s, producten en technieken en als organisator waakt u over deze onafhankelijkheid
    
 • Als u in uw aankondiging vermeldt ‘accreditering aangevraagd’, breng de deelnemers dan  schriftelijk op de hoogte van de eindbeslissing van de Stuurgroep. Indien de beslissing negatief is of een ander deelgebied betreft dan hetgeen aangevraagd werd, moet de organisator de deelnemers hiervan persoonlijk op de hoogte brengen onmiddellijk na ontvangen van de beslissing, met vermelding van de verandering ten opzichte van de aankondiging.
   
 • Bij aanvraag van een herhalingscursus,
  • Tijdens de online introductie via de functie "Aanvragen erkenning activiteiten" van de webtoepassing voor het beheer van de accreditering, vink "herhaling" aan, geef het erkenningsnummer van de initiële activiteit aan en Geef de laatste beschikbare evaluatie toe in, in het daartoe bestemde tekstvak, voor deze bijscholing.
    
 • Na een activiteit moet elke deelnemer maximum 10 dagen nadat de activiteit heeft plaatsgevonden het evaluatieformulier invullen en deze gedurende 5 jaar bewaren.
  Als u het online ingevulde evaluatieformulier hebt ontvangen, geef dan verplicht het aanwezigheidsattest aan de deelnemer, met daarop uw stempel en uw handtekening of met een elektronische authentificatie. De deelnemer moet dat aanwezigheidsattest bijhouden. In geval van betwisting, bij weigering door de Stuurgroep, kan het aanwezigheidsattest dienen als bewijs van deelname. U kunt het aanwezigheidsattest ook elektronisch opsturen naar de deelnemer.
 • Registreer de aanwezigheden van de deelnemers nauwkeurig en bezorg de deelnemerslijst online.
   
 • Wees bereid om gratis mee te werken aan de vorming van de organisatoren en moderatoren van de peer-reviews om die te harmoniseren. Als u een dergelijke vorming wil organiseren, vraag dan accreditering voor de bijscholing.
   
 • Organiseer minstens één opleiding in de loop van het kalenderjaar.
   

Hoe lang is uw erkenning als organisator van opleidingen geldig?

Uw erkenning als organisator vervalt automatisch als u gedurende het kalenderjaar geen enkele opleiding in het kader van de accreditering organiseert.

Als u uw erkenning bent verloren en opnieuw opleidingen wil organiseren, vraag dan een nieuwe erkenning als organisator aan volgens de gewone procedure.

Welke opleidingen worden in het kader van de accreditering erkend?

De Stuurgroep erkent de bijscholingsactiviteiten die in België worden georganiseerd op gemotiveerd advies van de Evaluatiecommissie.

 • Opleidingen op afstand “Webinars”

Bijscholingsactiviteiten op afstand, ook wel “webinars” genoemd, kunnen worden erkend in het accrediteringssysteem voor tandartsen. Met “webinars” bedoelen we de mogelijkheid om via een computer en een internetverbinding op afstand de bijscholing te kunnen volgen, zonder dat de deelnemer fysiek aanwezig is in de bijscholingszaal.

Als u een "webinar" organiseert, moet u bij een online aanvraag het vakje aanvinken dat aangeeft dat het een "webinar" is;

Enkel livesessies worden in aanmerking genomen voor accreditering in 2024. Dit zijn sessies die interactie mogelijk maken, en (dus) geen vooraf opgenomen sessies of een e-learning systeem (learning on demand).Deze. worden nog niet in aanmerking genomen voor de accreditering.

Alle verplichtingen van het reglement zijn op dezelfde manier van toepassing op “webinars”. Voor de daadwerkelijke registratie van de controle op het deelnemen, wordt tijdens en na de bijscholing meerdere keren gebruik gemaakt van een aanwezigheidscontrolesysteem.

Dit veronderstelt dat we kunnen communiceren via een toetsenbord. Het niet reageren op deze aanwezigheidscontroles maakt de deelname ongeldig.

Alleen "webinars" georganiseerd door organisatoren erkend in het RIZIV-accrediteringssysteem voor tandartsen kunnen in aanmerking worden genomen.

Om voldoende aandacht te behouden is de geautoriseerde duur van een geaccrediteerde webinar maximaal 1,5 uur wordt er slechts één webinar per dag en per deelnemer in aanmerking genomen.
Het maximale aantal webinars dat in aanmerking wordt genomen is 3 per jaar, wat een totaal vertegenwoordigt van maximaal 30 eenheden die in het individuele accrediteringsdossier in aanmerking worden genomen. U heeft tijdens het kalenderjaar kunnen deelnemen aan meer dan 3 webinars. Bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag geeft u aan welke webinars (maximum 3) die u wenst te laten meetellen voor uw accreditering. Bovendien zal het teveel aan gevolgde webinars niet in aanmerking worden genomen voor de accreditering, NOCH op het niveau van eenheden, NOCH op het niveau van deelgebieden.

De opvolging moet effectief zijn gedurende de duur van het webinar. Als technische problemen een volledige effectieve deelname verhinderen, kan er geen validatie van de deelname worden verleend.

De tandarts is als enige verantwoordelijk voor problemen die verband houden met de kwaliteit van zijn internetverbinding en/of computerapparatuur.

U bent verantwoordelijk voor het toezicht op de actieve monitoring van de deelnemers tijdens de sessie en bezorgt het RIZIV - op verzoek - de bestanden met betrekking tot deze controles.

U bent van plan het virtuele klaslokaal een half uur voor de starttijd te openen om technische problemen op te lossen en op tijd te starten.

U zorgt voor technische assistentie die telefonisch bereikbaar is, gedurende dit half uur en gedurende de duur van de opleiding, zodat de deelnemer zijn verbindingsproblemen kan oplossen.

U bezorgt het RIZIV per mail naar het e-mailadres accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be de inlogcodes voor 2 waarnemers die voor dit doel zijn gedelegeerd door de Stuurgroep (ze hebben de mogelijkheid om de cursus te volgen en de doeltreffendheid van de aanwezigheidscontrole te verifiëren).

 • Herhalingscursussen

Dit zijn cursussen die identiek zijn aan een geaccrediteerde cursus die al georganiseerd is, zowel qua inhoud, tijdsduur als qua sprekers.

Het aantal eenheden en toegekende deelgebieden zijn identiek aan de cursus eerder gehouden als de datum van de organisatie in hetzelfde kalenderjaar of het voorafgaande kalenderjaar was.  Indien de herhalingscursus in een ander kalenderjaar wordt gehouden, of indien de inhoud en/of de spreker zijn gewijzigd, zal de organisator opnieuw alle nodige gegevens meedelen, waaronder de Cv’s van de spreker en de inhoud en documenten van de cursus

 • Theoretische cursussen en klinische stages georganiseerd in het kader van een  universitaire bijkomende opleiding (type Master na Master, Clinical Postgraduate, enz.)

Die cursussen kunnen in aanmerking komen voor de accreditering, volgens de normale erkenningsprocedure, behalve voor de studenten die deze specifieke bijkomende opleiding volgen op basis van een inschrijving aan de universiteit. Die studenten kunnen accrediteringseenheden verwerven door geaccrediteerde cursussen te volgen buiten hun specifieke verplichte opleiding.

 • Opleidingen die in een ander accrediteringssysteem zijn aanvaard (bv. accrediteringsysteem artsen).

Deze opleidingen worden niet automatisch geaccrediteerd voor de tandartsen. U moet de aanvraagprocedure volgen die eigen is aan het accrediteringssysteem van de tandartsen.

 • Om voor de accreditering in aanmerking te komen, moet een bijscholingsactiviteit voor alle tandheelkundigen openstaan, het respecteren van de reglementering inzake sponsoring en moet de aankondiging ervan openbaar zijn. Een voorwaarde stellen voor deelname is echt mogelijk als deze openbaar wordt aangekondigd en als deze beperkt is tot het volgen van voorafgaande module van de navormingsactiviteit.

Voor een overzicht van de erkende opleidingen voor de accreditering, raadpleeg de onlinecatalogus van de opleidingen die werden erkend of waarvoor een aanvraag werd ingediend.

Contacten

Team accreditering tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden