print

Deelnemen aan de gegevensverzameling in het kader van het mondzorgbeleid

In de loop van uw accreditering zullen wij u misschien vragen om ons gegevens te bezorgen over een bepaald thema en voor een beperkte periode. Die gegevens vormen een doeltreffend middel om de mondgezondheid van de Belgische bevolking te volgen. Ze stellen ons in staat om gegronde beleidsbeslissingen te nemen met betrekking tot de organisatie van de tandzorg.

Op deze pagina:


Gegevens over een welbepaalde periode en een welbepaald thema

De gegevensverzameling vindt plaats naar aanleiding van gerichte studies. Ze gaat over een welbepaald thema en een huidige of toekomstige activiteitsperiode.

Wij zullen u vragen om ons vanaf een bepaalde datum gegevens te bezorgen, voor een beperkte duur van 1, 2 of 3 maanden. U zult in uw patiëntenbestand dus geen verzorging moeten opzoeken die u in het verleden heeft verleend.

Voorbeeld: wij vragen u om gegevens te noteren over de extracties die u vanaf vandaag gedurende 2 maanden zal uitvoeren.

Mondgezondheidsonderzoek 2023

In opdracht van het RIZIV wordt voor een derde keer een onderzoek naar de mondgezondheid in België georganiseerd (Oral Health Data Registration and Evaluation System – OHDRES). Dit mondgezondheidsonderzoek gebeurt in aansluiting op de Nationale Gezondheidsenquête 2023, in samenwerking met Sciensano en de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE), een consortium van onderzoekers verbonden aan KU Leuven, UCLouvain, UGent en ULB.

 • Wie neemt deel?

Het selecteren van huishoudens is volledig gerandomiseerd en verloopt in twee stappen.

  1. willekeurige gemeenten geselecteerd, verspreid over het ganse land.  Vervolgens worden uit deze geselecteerde gemeenten willekeurige huishoudens gevraagd om deel te nemen aan het gezondheidsonderzoek.
  2. Patiënten worden uitgenodigd om het onderzoek te laten uitvoeren door hun eigen tandarts. Wanneer de deelnemer geen eigen tandarts heeft of verkiest om dit niet door de eigen tandarts te laten uitvoeren, zal het onderzoek gebeuren door een tandarts-screener van de ICE bij de deelnemer ter plaatse.

 • Wat betekent dit voor mij als tandarts?

Indien uw patiënt het onderzoek door u wil laten uitvoeren, dan is het belangrijk om te weten dat:

  • u als tandarts verondersteld wordt om op de vraag van uw patiënt in te gaan indien u voor 2023 wilt voldoen aan de accrediteringsvoorwaarden.
  • u als tandarts verwacht wordt het klinisch mondonderzoek uit te voeren volgens een vast protocol met gevalideerde en eenvoudige methoden. U ontvangt hiervoor de nodige instructies. Het onderzoek zal niet meer dan 15 à 30 minuten per deelnemer in beslag nemen.
  • u als tandarts een vergoeding krijgt van 100 euro per uitgevoerd mondonderzoek. Dit bedrag omvat een vergoeding voor het mondonderzoek zelf (75 euro) en de voorbereidingstijd die nodig is om het protocol te doorlopen en de gegevens op een correcte manier in te geven via het online platform (25 euro). Indien u voor een patiënt uit dit onderzoek tijd vrijmaakt, maar deze komt niet opdagen op de voorziene afspraak, ontvangt u eveneens een vergoeding van 25 euro.
  • er voor dit mondonderzoek geen honorarium wordt aangerekend aan de deelnemer.
  • dit mondonderzoek enkel bestaat uit klinische observaties en er dus geen RX-opnames genomen worden. Aangezien het onderzoek vergoed wordt vanuit een specifiek budget, kan het niet gecombineerd worden met het aanrekenen van bestaande RIZIV-nomenclatuur.
  • de gegevens van dit mondonderzoek volledig anoniem verwerkt worden. Wanneer u
   mondgezondheidsproblemen rapporteert, heeft dit dan ook geen enkele implicatie voor de deelnemer of voor u als behandelende tandarts

Onze methode om de gegevensverzameling te organiseren en de gegevens te verwerken

 • Wij selecteren de tandartsen die aan de gegevensverzameling deelnemen op basis van statistische criteria inzake representativiteit, zoals woonplaats  (arrondissement), leeftijd, enz.
 • Uitzonderlijk kunt u weigeren om aan de gegevensverzameling deel te nemen. In dat geval moet u uw weigering meedelen aan de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, die binnen de 30 dagen zal beslissen om uw weigering al dan niet te aanvaarden:
 • U beantwoordt een online vragenlijst.
 • De methode om de gegevens te registreren en te verwerken zal worden toegepast na gunstig advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten, in overeenstemming met de GDPR.
 • De verwerking van de gegevens en de analyse van de resultaten gebeuren onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de Stuurgroep, waarin de universiteiten, de verzekeringsinstellingen en de vertegenwoordigers van de tandartsen paritair vertegenwoordigd zijn. De verzamelde gegevens zullen in geen geval worden gebruikt om een geïndividualiseerd beeld te krijgen van de activiteit van een tandarts, noch van het verzorgingsschema van de patiënt. De verzamelde gegevens zijn exclusief eigendom van de Stuurgroep.

Contacten

Team accreditering tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden