print

Verwerf accrediteringseenheden door bijscholingen te volgen

De accreditering verloopt per cyclus van 5 jaar. Om een accreditering te krijgen, moet u in de loop van de cyclus 500 accrediteringseenheden verwerven, met een minimumaantal eenheden per jaar, door bijscholingen te volgen.

De bijscholing moet de verschillende domeinen van de tandheelkunde dekken. U kan accrediteringseenheden verwerven voor een opleiding in het buitenland als deze erkend is.

Op deze pagina:


Welke domeinen moeten uw opleidingen dekken?

De opleidingen die u gedurende de cyclus van 5 jaar volgt, moeten alle deelgebieden van de tandheelkunde dekken (behalve deelgebied 0, dat niet verplicht is).

 1. Medisch gebied: anatomie, fysiologie, pathofysiologie, (orofaciale) pijn, alle medische disciplines die een impact hebben/gerelateerd zijn aan de tandheelkunde, slaapapnoe.
 2. Ethische, socio-economische en organisatorische aspecten van het beroep: gezondheidseconomie, behandelingsethiek en keuze van behandeling, interactie met patiënten, zelfzorg tandarts (burn-out, fysische klachten,…) e-health opleidingen. Die opleidingen moeten een onderwerp behandelen dat rechtstreeks verband houdt met de kwaliteit van de verzorging die de patiënt geniet of met de organisatorische aspecten van het beroep. De opleidingen die verband houden met de persoonlijke fiscaliteit van de tandarts of het beheer van zijn persoonlijk patrimonium (pensioenverzekering, enz.) komen niet in aanmerking voor de accreditering. In dit deelgebied moet u  minstens 50 eenheden verwerven.
 3. Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio, inclusief stralingsbescherming: algemene radiologie, anatomie, differentiële diagnose, radiologische technieken, selectief gebruik en beperking van RX-straling.  Die opleidingen moeten de beeldvorming, inclusief stralingsbescherming betreffen. In dit deelgebied moet u minstens 20 eenheden verwerven. Om erkend te worden in deelgebied 3, dient de bijscholing te gaan over de keuze van radiologische technieken, de (differentiële) diagnosestelling en de stralenbescherming. Bijscholingen waarbij bepaalde radiologische technieken worden aangewend bij specifieke behandelplanning (bevoorbeeld: behandelingsplan van implantaten, enz.) zullen eerder worden geplaatst onder het betrokken deelgebied.
 4. Directe technieken in de restauratieve tandheelkunde, endodontie (met eraan gekoppelde beeldvorming), behandelplanning en preventie.
 5. Kindertandheelkunde en orthodontie (met eraan gekoppelde beeldvorming),  gerodontologie, tandheelkunde voor personen met bijzondere noden en dental public health;
 6. Orale pathologie, mondheelkunde en parodontologie (diagnostiek, microbiologie, conservatieve en chirurgische aanpak,…), mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, stomatologie (inclusief oncologie, orthognatische heelkunde,…); implantaten (met eraan gekoppelde beeldvorming).
 7. 7. Indirecte technieken in de restauratieve tandheelkunde, partiële en volledig uitneembare prothesen, temporomandibulaire disfuncties., prothese op implantaten, opbeetplaattherapie, MRA in kader van slaapapnoe.

         0. Deelgebiedoverschrijdend onderwerp, basiscursussen informatica: apparatuur en opleiding
             (mond) fotografie, leerpakketten computersoftware (los van E-health).
             Dit deelgebied is niet verplicht. 

De bijscholing moet voldoende binding hebben met de tandheelkundige praktijk.  Onderwerpen die geen rechtstreekse betrekking hebben op de diagnose of behandeling van problemen qua mondgezondheid, of de organisatie van tandheelkundige zorg en preventie komen niet in aanmerking voor accreditering.

Voor een overzicht van de erkende opleidingen voor de accreditering, raadpleeg de onlinecatalogus van de opleidingen die een erkenning hebben gekregen van de Stuurgroep.

Voor alle bijscholingsactiviteiten (met inbegrip van de buitenlandse) worden het onderwerp, de spreker(s), de inhoud en de tijdsduur duidelijk vermeld. Een spreker moet onafhankelijk zijn ten aanzien van commerciële firma’s, producten en technieken. De organisator waakt over deze onafhankelijkheid (Bijvoorbeeld door een certificaat van afwezigheid van belangenvermenging te laten invullen.).

Navorming die betrekking heeft op “complementaire en alternatieve” geneeskunde/tandheelkunde kan geen accreditering krijgen. Een kritische informatievergadering over of kennismaking met een dergelijk onderwerp kan dat echter wel, maar het aantal AE wordt beperkt tot maximum 20, in deelgebied 0, ongeacht de duur van de navorming.

Teneinde in aanmerking te komen voor deelgebied 2 moeten bijscholingsactiviteiten een direct verband hebben met de kwaliteit van de zorgen waarvan de patiënt geniet of van de organisatorische aspecten van het beroep. Activiteiten met betrekking tot de persoonlijke fiscaliteit van de tandarts, de juridische organisatie van praktijkvoering en  het beheren van zijn persoonlijk patrimonium ( pensioenverzekeringen, praktijkovername  enz.…), komen niet in aanmerking voor accreditering.

Teneinde in aanmerking te komen voor deelgebied 3 moeten bijscholingsactiviteiten over radiologische beeldvorming ook de stralingsbescherming behandelen. Om erkend te worden in deelgebied 3, dient de bijscholing te gaan over de keuze van radiologische technieken, de (differentiële) diagnosestelling en de stralenbescherming. Bijscholingen waarbij bepaalde radiologische technieken worden aangewend bij specifieke disciplines (bv behandelingsplan implantaten, enz.) zullen worden geplaatst onder het betrokken deelgebied.

Om voor accreditering in aanmerking te blijven, moet de tandheelkundige alle deelgebieden in de loop van de vijfjarencyclus doorlopen, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor het deelgebied 0, dat niet verplicht is. De tandheelkundige kan hierbij zijn bijscholing eventueel op de persoonlijke praktijk afstemmen door het kiezen van een zwaartepunt.

De praktische uitwerking van deze principes houdt het verwerven in van 500 accrediteringseenheden in een periode van 5 jaar, waarvan 50 verplicht uit het deelgebied 2 en 20 AE verplicht uit het deelgebied 3.

Navormingsactiviteiten op afstand

De  navormingsactiviteiten “op afstand”, ("webinars") erkennen we in 2024 in beperkte mate in het accrediteringssysteem voor tandartsen.

Alleen "webinars" georganiseerd door erkende organisatoren in het RIZIV-accrediteringssysteem voor tandheelkundigen komen in aanmerking, onder volgende voorwaarden:

 • een geaccrediteerd webinar mag maximaal 1u30 duren, opdat de aandacht voldoende behouden kan worden.
 • Er komt maximaal één webinar per dag en per deelnemer in aanmerking.
 • Voor 2024 komen er maximaal 3 webinars in aanmerking in totaal. 
  Dit vertegenwoordigt een totaal van maximaal 30 eenheden die in het individuele accrediteringsdossier 2024.
 • U moet de webinar voor de gehele duur volgen. Indien technische problemen een volledige effectieve deelname in de weg staan, kunnen we de deelname niet valideren. De tandarts is als enige verantwoordelijk voor eventuele problemen met betrekking tot de kwaliteit van zijn of haar internetverbinding en/of computerapparatuur.
 • Vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 maart 2025 zal u bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag voor 2024, moeten kiezen welke webinars u wenst te laten meetellen voor uw accreditering.
 • U heeft tijdens het kalenderjaar 2024 kunnen deelnemen aan meer dan 3 webinars. Bij het indienen van uw accrediteringsaanvraag krijgt u de lijst te zien met al uw gevolgde webinars in 2024. In deze lijst kiest u maximum 3 webinars die u wilt laten meetellen in uw individueel dossier.
 • Indien u meerdere webinars hebt gevolgd op dezelfde dag, kan u slecht 1 webinar per dag kiezen om laten mee te tellen voor uw accreditering.
 • Let op! Webinars "in het buitenland" zijn niet geaccrediteerd. Het teveel aan gevolgde webinars worden niet in aanmerking genomen voor de accreditering, NOCH op het niveau van eenheden, NOCH op het niveau van deelgebieden.

Hoeveel eenheden moet u per cyclus van 5 jaar verwerven?

In de loop van de vrijde jarige cyclus moet u in totaal 500 accrediteringseenheden verwerven.

Hoeveel eenheden moet u jaarlijks verwerven?

In elk van de 5 jaren van uw cyclus moet u gemiddeld 100 eenheden verwerven, berekend op het lopende jaar en de vorige jaren.

In het eerste jaar van de cyclus moet u verplicht 100 eenheden verwerven.
De volgende jaren moet u 100 eenheden elk jaar verwerven.

Accrediteringseenheden kunnen in de loop van eenzelfde cyclus van het ene jaar naar het andere worden overgedragen: als het gemiddelde van de eenheden die u tijdens de vorige jaren heeft verworven de 100 eenheden overschrijdt, dan kan u het overschot gebruiken voor een eventueel tekort in het lopende jaar. De overdracht gebeurt automatisch.

Echter, in geval van overdracht, moet u minimum 40 eenheden behalen voor het huidige jaar. Daarentegen, voor elk jaar van de cyclus, nemen we 160 eenheden in rekening.

U kunt daarentegen geen accrediteringseenheden van de ene cyclus naar de andere overdragen.

Voorbeelden:

 1. Als u in het 1e jaar van uw accrediteringscyclus 100 eenheden hebt verworven en in het 2e jaar 150 eenheden, dan volstaat het om in het 3e jaar 50 eenheden te verwerven.
 2. Als u in het 1e jaar 180 eenheden hebt verworven en in het 2e jaar 40, dan moet u in het 3e jaar nog  100 eenheden verwerven. Wij nemen voor het 1e jaar immers 160 eenheden in aanmerking, het totaal voor de eerste twee jaar is 200 eenheden.
 3. Als u in het 1e jaar 100 eenheden hebt verworven en in het 2e jaar 80, dan bedraagt uw gemiddelde voor die 2 jaren 90 eenheden. U voldoet dan niet aan de voorwaarden voor het 2e jaar en bijgevolg zullen wij dat jaar niet voor de cyclus in aanmerking nemen.
 4. Als u in het 1e jaar 60 eenheden hebt verworven, dan voldoet u niet aan de voorwaarden, want u hebt in het 1e jaar van de cyclus minstens 100 eenheden nodig.

Opgelet!
Als wij u geen accreditering voor een jaar toekennen, dan zullen wij voor de cyclus van 5 jaar geen enkele verworven eenheid, noch het deelgebied dat u dat jaar heeft gevolgd, in aanmerking kunnen nemen.
Een niet-geaccrediteerd jaar komt niet voor de cyclus in aanmerking. De 5 jaren van de cyclus moeten elkaar niet opvolgen.

Hoe weet u hoeveel eenheden u hebt verworven?

U kunt uw individueel dossier raadplegen via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering door in te loggen met uw ID-kaart via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (beveiligde toepassing).

Hoeveel eenheden krijgt u per opleidingsmodule?

Kennen wij per module van 90 minuten van een erkende bijscholing 10 accrediteringseenheden toe.

Hoe kan u eenheden verwerven voor een opleiding die in het buitenland wordt georganiseerd?

U kan eenheden verwerven voor een opleiding die door een buitenlandse of Belgische organisator in het buitenland wordt georganiseerd, op voorwaarde dat wij die vooraf hebben erkend.

 • Vooraleer u de bijscholing volgt, moet de goedkeuring voor deze opleiding worden aangevraagd door een enkele tandarts (uzelf of een collega die aan hetzelfde congres deelneemt).

Vٴóór het begin van de opleiding vraagt u zelf de erkenning aan voor een opleiding in het buitenland. Deze wordt elektronisch aangevraagd via de online applicatie voor het beheer van de accreditering. Herhaal de aanvraag per module, indien de aanvraag meerdere weekends omvat.

Wanneer de aanvraag online wordt ingediend, wordt er een uniek nummer aangemaakt dat geldig is voor alle andere tandartsen die deelnemen aan dezelfde activiteit. Het is dus niet langer verplicht dat elke tandarts een individuele aanvraag indient. Voorafgaand aan de activiteit is het voldoende om na te gaan of de activiteit al werd opgenomen in het systeem. De tandarts kan deze vinden in de lijst op basis van de stad en de datum. Vervolgens noteert hij/zij zorgvuldig het toegekende nummer. Indien de opleiding nog niet is opgenomen in de lijst, dient hij/zij zelf een aanvraag in. De tandarts die de eerste aanvraag doet, moet noodzakelijk een kopie van het volledige programma/congresfolder, inclusief uurregeling en inschrijvingsformulier in het Nederlands, Frans, Duits of Engels bijvoegen.

 • Laat na de opleiding uw accrediteringseenheden voor die opleiding valoriseren.
  • Bewijs dat u effectief aan minstens 2 modules per opleidingsdag hebt deelgenomen. Die modules moeten minimaal anderhalf uur duren. Voor de opleidingen die in het grensgebied worden georganiseerd, is de voorwaarde van 2 modules per dag niet van toepassing.
  • Voor elke opleiding die u in het buitenland hebt gevolgd, stelt u per gevolgde module van 90 minuten een persoonlijk getypt verslag op. Vermeld daarin de titel van de opleiding, de dag, de spreker(s), de tijdsduur in het programma en de betreffende module en het gesuggereerde deelgebied, en vat het onderwerp in minimaal 10 lijnen samen. Een inschrijvingsbewijs, een bewijs van voorafgaande betaling, een bewijs van daadwerkelijke deelname aan de activiteit moeten aan het verslag worden toegevoegd. Indien deze documenten ontbreken,  zal de evaluatiecommissie het persoonlijk verslag niet evalueren. Het persoonlijke verslag moet verplicht online worden ingediend en op straffe van verval dit ten laatste 30 dagen nadat ofwel de bijscholingsactiviteit heeft plaatsgevonden, ofwel nadat de Stuurgroep kennis heeft gegeven van de voorlopige erkenning van deze bijscholingsactiviteit. Dien uw verslag online in  via de webtoepassing www.riziv.be <webtoepassingen< accreditering < activiteiten < Aanvragen erkenning activiteiten tandartsen< beheren buitenlands verslag.. Indien u een geval van overmacht aantreft waardoor u uw verslag niet elektronisch kan indienen, kan dit  worden ingediend via het daarvoor bestemde sjabloon Typ uw verslag in daarvoor bestemde sjabloon in het Frans, Nederlands of Duits per aangetekende zending gericht aan de voorzitter van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde,  Deze aangetekende brief dient op straffe van verval uiterlijk 30 dagen na afloop van de bijscholingsactiviteit of nadat de Stuurgroep  deze bijscholingsactiviteit kennis heeft gegeven van de voorlopige erkenning
  • Op basis van uw verslag onderzoekt de Evaluatiecommissie van de Stuurgroep de betreffende modules en deelgebieden en spreekt ze zich uit over de valorisatie van die opleiding.
    

Hoeveel eenheden krijgt u voor opleidingen in het buitenland?

 • Voor de opleidingen in het buitenland die door ons zijn erkend, kunt u in totaal maximaal 50 eenheden per jaar verwerven.
 • Voor de opleidingen die zijn georganiseerd in een land waar een officieel accrediteringssysteem bestaat, kunt u maximaal 60 eenheden verwerven.

Contacten

Team accreditering tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden