Derdebetalersregeling tandartsen: verstrekkingen en specifieke modaliteiten

De verstrekking die u als tandarts hebt uitgevoerd bepaalt of u de derdebetalersregeling mag toepassen. Als u de derdebetalersregeling toepast, zijn er bovendien specifieke modaliteiten.


Voor welke verstrekkingen mag u als tandarts de derdebetalersregeling toepassen?

U mag de derdebetalersregeling toepassen bij de volgende tandheelkundige verstrekkingen:

 • alle tandzorgverstrekkingen uitgevoerd bij patiënten jonger dan 18 jaar
 • de volgende tandzorgverstrekkingen bij patiënten van 18 jaar of ouder: raadplegingen bij tandarts-specialisten, parodontologie, orthodontie, extracties, urgentiesupplementen en verstrekkingen inzake uitneembare prothesen en orale implantaten.

Uit de engagementen die steeds zijn genomen in de Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen, volgt dat de toepassing van de facultatieve derdebetaler verloopt met toepassing van de akkoordtarieven.

Voor welke verstrekkingen mag u als tandarts de derdebetalersregeling niet toepassen?

Voor de volgende verstrekkingen uitgevoerd bij patiënten van 18 jaar of ouder mag u de derdebetalersregeling niet toepassen:

 • raadplegingen bij algemene tandartsen
 • preventieve verstrekkingen
 • radiografieën
 • conserverende verstrekkingen.

In welke situaties kunt u als tandarts afwijken van het verbod om de derdebetalersregeling toe te passen?

In een aantal uitzonderingssituaties kunt u afwijken van het verbod en de derdebetalersregeling toch toepassen. Dat is het geval voor tandzorg verleend:

 • in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, voor gezinsplanning en seksuele voorlichting of voor opvang van toxicomanen
 • in een inrichting gespecialiseerd in het verzorgen van kinderen, bejaarden of mindervaliden
 • aan een rechthebbende die tijdens de behandeling overlijdt of zich in een comateuze toestand bevindt
 • aan een rechthebbende die de verhoogde tegemoetkoming geniet
 • aan een rechthebbende die is vrijgesteld van persoonlijke bijdrage als gerechtigde resident in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) omdat zijn jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager is dan het jaarbedrag van het leefloon
 • aan een rechthebbende die voor het toepassen van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gecontroleerd werkloze is, die al ten minste 6 maanden de hoedanigheid heeft van volledig werkloze (zoals bedoeld in de reglementering over de werkloosheid en in de zin van die reglementering de hoedanigheid heeft van werknemer met gezinslast of van alleenstaande) en ook de personen die hem ten laste zijn
 • aan een rechthebbende die voldoet aan de medisch-sociale voorwaarden om recht te geven op de verhoogde kinderbijslag
 • aan een rechthebbende met het statuut ‘chronische aandoening’
 • aan een rechthebbende die palliatief thuispatiënt is.

Bovenop die uitzonderingssituaties is de toepassing van de derdebetalersregeling ook altijd mogelijk voor geneeskundige verstrekkingen die u verleent in het kader van een georganiseerde wachtdienst.

Hoe kunt u als tandarts weten dat een uitzonderingssituatie zich voordoet?

U kunt te weten komen of een patiënt zich in een uitzonderingssituatie (gekend door de ziekenfondsen) bevindt door gebruik te maken van de dienst ‘raadpleging van de verzekerbaarheid van MyCarenet’. Via die webtoepassing weet u onmiddellijk, via het INSZ-nummer van de patiënt, of u de derdebetalersregeling al dan niet kunt toepassen.

Hoe verloopt de facturatie in de derdebetalersregeling?


Elektronisch

Vanaf 1 maart 2017 zullen de 1e softwarepaketten elektronische facturatie toelaten. Op de website van het Intermutualistisch College kunt u nagaan voor welke softwarepakket dat het geval is.

Op papier

Als tandarts kunt u de facturatie ook via het papieren circuit uitvoeren. U stuurt dan naar het ziekenfonds een verzamelstaat met uw naam, voornaam, RIZIV-nummer, het KBO-nummer van de innende entiteit, het totaalbedrag aangerekend aan het ziekenfonds en het bankrekeningnummer waarop de storting moet gebeuren.

De verzamelstaat vermeldt voor elk getuigschrift voor verstrekte hulp, overgemaakt aan het ziekenfonds, de volgende informatie:

 • de naam, voornaam en het INSZ-nummer van de rechthebbende
 • het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming per rechthebbende
 • het bedrag van het geïnde persoonlijk aandeel (remgeld) per rechthebbende.

U stuurt 2 exemplaren van die verzamelstaat naar het ziekenfonds, samen met de getuigschriften voor verstrekte hulp. De volgorde van getuigschriften is identiek aan de volgorde van vermelding ervan op de verzamelstaat. Op ieder getuigschrift voor verstrekte hulp brengt u een kleefbriefje van de patiënt aan of, bij gebrek daaraan, vermeldt u de identiteit en het inschrijvingsnummer van de patiënt.

Wanneer kunt u getuigschriften voor verstrekte hulp indienen bij het ziekenfonds?

 • Meerdere keren per maand.
 • Ten laatste 2 maanden na het einde van de maand waarin u de verstrekkingen hebt verleend. Voor de forfaits voor regelmatige behandeling bij orthodontische behandelingen start die termijn vanaf de maand van de laatst verrichte verstrekking die vermeld is.

Welke documenten moet u als tandarts aan de patiënt geven?

U moet de volgende documenten aan de patiënt geven:

 • het ontvangstbewijs bij het getuigschrift voor verstrekte hulp met het totaalbedrag van de persoonlijke aandelen.

 • op het ogenblik van de verstrekking of, indien het getuigschrift betrekking heeft op verschillende verstrekkingen, ten laatste op het ogenblik dat u het getuigschrift voor verstrekte hulp opstelt voor het ziekenfonds: een kwijting of ereloonnota.

Die kwijting of ereloonnota vermeldt het bedrag ten laste van de patiënt en het ziekenfondsen en ook de verstrekkingen met hun nomenclatuurnummers en de datum van uitvoering.

U bewaart een dubbel van die kwijting of ereloonnota in het dossier van de rechthebbende.

Bij elektronische facturatie of in geval terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare prestaties samengaan geldt bovendien de verplichting om een bewijsstuk af te leveren. Eén document kan zowel de vereiste vermeldingen van het bewijsstuk en de kwijting omvatten.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 juli 2018