print

Derdebetalersregeling voor huisartsen

Als huisarts moet u bij uw raadplegingen de derdebetalersregeling toepassen voor uw patiënten die van de verhoogde tegemoetkoming genieten. Vanaf 1 augustus 2022 is dit ook verplicht voor al uw patiënten bij raadplegingen op afstand.

Sinds 1 januari 2022 kan u de regeling toepassen voor alle geneeskundige verstrekkingen, ongeacht het statuut van uw patiënt.
Om dit te vergemakkelijken via de elektronische facturatie hebben we afspraken gemaakt met de softwareleveranciers

Op deze pagina:

 

Verplichte derdebetalersregeling

Wat houdt de verplichte derdebetalersregeling voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming precies in?

Sinds 1 oktober 2015 geldt de wettelijke verplichting om de derdebetalersregeling toe te passen voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

Dit geldt voor alle geneeskundige verstrekkingen die u verleent ten aanzien van deze groep van patiënten, met uitzondering van de bezoeken 
(met nomenclatuurcodes 103110, 104510, 104532, 104554, 103213, 103235, 104635, 104613, 104591, 103132, 104215, 104230, 104252, 103412, 103434, 104333, 104311 en 104296)  alsook de geneeskundige verstrekkingen verleend tijdens een voormeld bezoek.

Zijn er andere geneeskundige verstrekkingen waarvoor u als huisarts verplicht bent om de derdebetalersregeling toe te passen?

Naast de verplichte sociale derdebetalersregeling vermeld onder de eerste vraag, bent u als huisarts verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen:

 • voor het zorgtraject 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' (nomenclatuurcode 102852), als uw patiënt het vraagt
 • Voor raadplegingen op afstand (vanaf 1 augustus 2022)

Mag u als huisarts aanvaarden om de verplichte derdebetaler niet toe te passen omdat uw patiënt dit vraagt?

Nee. De wet (meer bepaald artikel 53, §1, 14de lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) verplicht de huisartsen tot toepassing van de derdebetaler voor raadplegingen en tijdens raadplegingen verrichte verstrekkingen aan rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

Conventionele afspraken tussen een huisarts en zijn patiënt die afbreuk doen aan deze wettelijke verplichting zijn niet mogelijk.

Zelfs wanneer u een dergelijke vraag graag zou honoreren, kan of mag u geen rekening houden met deze vraag om geen toepassing te maken van derde betaler in de gevallen waarin u daartoe wettelijk verplicht bent.

Is de verplichte derdebetaler louter van toepassing op geconventioneerde huisartsen?

Neen, deze verplichting is ook van toepassing op niet-geconventioneerde huisartsen.

Is de derdebetaler verplicht bij raadpleging door een voorkeurgerechtigde in een huisartsenwachtpost?

Ja. Sinds 1 oktober 2015 is de toepassing van de derdebetaler verplicht bij raadpleging door een voorkeurgerechtigde in een huisartsenwachtpost.

Mag u als niet-geconventioneerde huisarts een supplement aanrekenen aan de patiënt in het kader van de verplichte sociale derdebetalersregeling?

Ja. Wanneer u als niet-geconventioneerde huisarts de verplichte derdebetalersregeling toepast voor een geneeskundige verstrekking verleend aan een rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming, staat het u vrij om een ereloonsupplement aan te rekenen.

Hoe kan u als huisarts weten dat uw patiënt de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet?

Om met zekerheid kennis te nemen van het genot door uw patiënt van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, kan u als huisarts gebruik maken van de dienst consultatie van de verzekerbaarheid van MyCarenet.

Deze dienst staat ter beschikking via een portaalsite en is geïntegreerd in de bestaande softwarepakketten voor huisartsen.

Deze online dienst biedt de mogelijkheid om aan de hand van het INSZ-nummer van de patiënt onmiddellijk de informatie te krijgen dat de patiënt de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet.

Hiertoe dient gekeken naar de CG1 (code gerechtigde 1) van de patiënt: de patiënt geniet de verhoogde tegemoetkoming als de CG1 eindigt op het cijfer 1.

Derdebetalersregeling mogelijk voor alle geneeskundige verstrekkingen

Sinds 1 januari 2022 kan u de derdebetalersregeling toepassen voor alle geneeskundige verstrekkingen, ongeacht het statuut van uw patiënt. We hebben het verbod om de regeling toe te passen voor raadplegingen, bezoeken en adviezen afgeschaft. U kan zelf kiezen of u de regeling al dan niet toepast, behalve in de gevallen die beschreven staan onder de subtitel ‘Verplichte derdebetalersregeling’.

Facturatie in het kader van de derdebetalersregeling

Moet u rechtvaardigen waarom u de derdebetalersregeling toepast?

Nee. Aangezien we het verbod om de derdebetalersregeling toe te passen voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen afgeschaft hebben op 1 januari 2022, moet u bij facturatie niet meer rechtvaardigen waarom u de regeling toepast.

Dit geldt zowel voor papieren als elektronische facturatie.

Voor de papieren facturatie betekent dit:

 • Op het getuigschrift voor verstrekte hulp moet u niet langer vermelden:
  • het centrum voor geestelijke gezondheidszorg, het centrum voor gezinsplanning en seksuele voorlichting of het centrum voor opvang van toxicomanen waar u de verstrekking verleende
  • de inrichting gespecialiseerd in het verzorgen van kinderen, bejaarden of mindervaliden waar u de verstrekking verleende
  • het feit dat de patiënt tijdens de behandeling overleden is of zich in een comateuze toestand bevindt
  • het feit dat u de verstrekking verleende om een griepvaccin voor te schrijven of toe te dienen.
 • Voor rechthebbenden in een occasionele individuele financiële noodsituatie hoeft u niet langer bij het getuigschrift te voegen:
  • een verklaring op erewoord van de patiënt
  • of een getuigschrift over deze situatie.

Voor de elektronische facturatie betekent dit dat u geen uitzonderingssituatie meer moet aanvinken: uw softwarepakket moet op dat vlak worden aangepast.

In afwachting van de aanpassing van uw softwarepakket, ten laatste op 30 april 2022, kan u eenvoudigweg de derdebetalersregeling toepassen door aan te vinken dat de patiënt zich in een occasionele individuele financiële noodsituatie bevindt, zelfs als dit in de realiteit niet van toepassing is.

Voor verstrekkingen uitgevoerd vanaf 1 mei 2022 hoeft u deze uitzonderingssituatie niet meer aan te vinken. Uw softwareproducent moet er voor zorgen dat de velden voorzien voor deze uitzonderingssituatie automatisch op “0” staan in het elektronisch facturatiebestand. Indien dit niet het geval is, zal dit tot verwerpingen van uw facturatie leiden.

Met welke softwarepakketten kan u als huisarts elektronisch factureren via MyCarenet?

U vindt de lijst van de erkende softwarepakketten voor artsen op de site van het Intermutualistisch College.

Hoe dient u als huisarts de derdebetalersregeling toe te passen in een papieren facturatiecircuit?

Indien u als huisarts nog niet elektronisch factureert in het kader van de derdebetalersregeling, zendt u de getuigschriften voor verstrekte hulp naar een uniek adres per verzekeringsinstelling. Elke verzekeringsinstelling zal u de etiketten bezorgen met het verzendingsadres dat haar betreft en die u op de enveloppe, die de verschillende getuigschriften voor verstrekte hulp van de betreffende verzekeringsinstelling groepeert, kan kleven.

De enveloppen mogen eveneens achtergelaten worden in een mutualistische brievenbus.

U voegt een overzicht toe, gedateerd en ondertekend, dat ten minste de volgende gegevens bevat (model van dit overzicht):

 • het aantal bijgevoegde getuigschriften voor verstrekte hulp
 • uw naam, voornaam en RIZIV  - nummer
 • het bankrekeningnummer waarop de storting dient te worden uitgevoerd

U kunt meerdere keren per maand getuigschriften voor verstrekte hulp indienen bij de verzekeringsinstellingen.  De verzekeringsinstelling zal u de gegevens bezorgen die u de identificatie van de terugbetaalde verstrekkingen mogelijk maakt en de opvolging van de uitvoering van de betalingen.

In geval de verzekeringsinstelling een getuigschrift ontvangt betreffende een sociaal verzekerde die is overgegaan naar een andere verzekeringsinstelling, zal dit getuigschrift naar u worden teruggestuurd met vermelding van de gegevens van het ziekenfonds waarbij de betrokkene is ingeschreven.

Deze modaliteiten liggen vervat in Omzendbrief VI nr. 2011/260van 23 juni 2011.

Hoe werkt de elektronische facturatie aan de ziekenfondsen in het kader van de derdebetalersregeling?

De elektronische gegevensoverdracht aan de ziekenfondsen in het kader van de derdebetalersregeling, geschiedt via de dienst elektronische facturatie van MyCarenet.

Een beschrijving van deze dienst is terug te vinden op de website van het Nationaal intermutualistisch college.

Welk bedrag ontvangt u als huisarts van het ziekenfonds van de patiënt  in het kader van de derdebetalersregeling?

Indien u  de derdebetalersregeling toepast, ontvangt u de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds van de betrokken patiënt. Het bedrag van deze tegemoetkoming is verschillend naar gelang van de geneeskundige verstrekking en het statuut van de patiënt.

Voor huisartsen werd, in het kader van de elektronische facturatie bij toepassing van de derdebetalersregeling,  een dienst tarieven ontwikkeld, die voor elke verstrekking het toepasselijke tarief aangeeft voor de betrokken patiënt.
Meer informatie over die dienst tarieven op de site van het Nationaal intermutualistisch college

Via onze site kan u gebruik maken van de webtoepassing “Nomensoft” die, per nomenclatuurcode, de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering aangeeft. Op onze site  kan ook een overzicht van de toepasselijke tarieven worden teruggevonden.

Bent u aIs huisarts die de derdebetalersregeling toepast verplicht om het remgeld aan te rekenen aan de patiënt?

Neen, als huisarts bent u niet verplicht om het remgeld aan te rekenen.

Betaalverbintenis

Wanneer krijgt u als huisarts een betaalverbintenis vanwege het ziekenfonds voor wat betreft de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering?

U moet hiervoor als huisarts de dienst tarieven van MyCarenet consulteren en de geneeskundige verstrekking ook elektronisch aanrekenen via MyCarenet overeenkomstig de bekomen verzekerbaarheidsgegevens.

De betaalverbintenis houdt in dat u zal worden uitbetaald aan het geconsulteerde tarief, zelfs indien de verzekerbaarheid van uw patiënt wijzigt tussen het tijdstip van de consultatie en het tijdstip van de facturatie.

Verificatie van de identiteit van de patiënt

Voor welke geneeskundige verstrekkingen moet u als huisarts de identiteit van uw patiënt verifiëren?

U dient de identiteit van de patiënt te verifiëren voor alle geneeskundige verstrekkingen die u aanrekent bij toepassing van de derdebetalersregeling, ongeacht of u de derdebetalersregeling toepast omdat u daartoe verplicht bent of omdat u daar zelf voor kiest (facultatieve derdebetaler).

Indien u nog niet elektronisch factureert in het kader van de derdebetalersregeling en er een vertrouwensrelatie bestaat met de betrokken patiënt, wordt aangenomen dat de identiteit van de patiënt is nagegaan. Het Verzekeringscomité van het RIZIV, waarin vertegenwoordigers van artsenorganisaties zetelen, zal een invulling geven aan het begrip vertrouwensrelatie.

Ten aanzien van een patiënt waarvoor u het globaal medisch dossier beheert, dient u de identiteit slechts te verifiëren op het ogenblik dat u het globaal medisch dossier opent.

Hoe moet u als huisarts de identiteit van uw patiënt nagaan?

In geval u als huisarts nog niet elektronisch factureert in het kader van de derdebetalersregeling, dient u aan uw patiënt te vragen om een identiteitsdocument (elektronische identiteitskaart, ISI+-kaart) voor te leggen.

Indien u elektronisch factureert in het kader van de derdebetalersregeling, gebeurt de verificatie van de identiteit door de elektronische lezing van de elektronische identiteitskaart of ISI+-kaart. Een koninklijk besluit zal de datum vaststellen waarop deze elektronische lezing toepasbaar is voor de huisartsen. Vóór deze datum, dient u als huisarts die elektronisch factureert in het kader van de derdebetalersregeling te handelen op dezelfde wijze als de huisarts die nog op papier factureert in het kader van de derdebetalersregeling.

In geval van overmacht kan u, ongeacht of u al elektronisch factureert bij toepassing van de derdebetalersregeling, gebruik maken van een kleefbriefje van het ziekenfonds.

Betaling van de huisarts door het ziekenfonds

Binnen welke termijn zal u als huisarts worden uitbetaald door het ziekenfonds van uw patiënt?

Indien u als huisarts nog niet elektronisch factureert in het kader van de derdebetalersregeling, zal het ziekenfonds u betalen binnen de termijn van 30 dagen.

Doet u dat wel, zal de betaling geschieden binnen de 14 dagen.

Wat indien het ziekenfonds u als huisarts te laat betaalt of de betaling van het ziekenfonds uitblijft?

In geval het ziekenfonds een geneeskundige verstrekking laattijdig betaalt, kan u dit melden aan het betrokken ziekenfonds.

Alsdan zal het ziekenfonds een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van de wettelijke intrestvoet in burgerlijke zaken op de datum waarop de betaaltermijn verstreek vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn.

Contacten

Attesteren van verstrekkingen

E-mail: Jur_Reg@riziv-inami.fgov.be

MyCarenet

E-mail: support@intermut.be

​Helpdesk MyCareNet