De verkiezingen van tandartsen - verkiezingen 2023

Welke beroepsorganisaties van tandartsen zijn vertegenwoordigd in onze organen? De verkiezingen van de tandartsen bepalen dat. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

 

Verkiezingen 2023

De procedure voor de verkiezingen van de tandheelkundigen begint op 27 januari 2023.

  • De raadpleging van de kiezerslijst

De voorlopige kiezerslijst wordt opgesteld op 27 januari 2023 en kan geraadpleegd worden door de tandheelkundigen vanaf 3 februari 2023 tot en met 17 februari 2023. De raadpleging gebeurt via de website of de computers die ter beschikking worden gesteld door het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel en de provinciale diensten, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Indien u als tandheelkundige een bezwaar wenst aan te tekenen inzake de gegevens op deze lijst die u aanbelangen, kan u dit doen uiterlijk tot en met 20 februari 2023 per aangetekende brief gericht aan de h. M. DAUBIE, Leidend ambtenaar van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel.

Gelieve uw aangetekende brief als volgt te adresseren :
“Verkiezingen voor tandheelkundigen”
Dienst geneeskundige verzorging
De heer M. DAUBIE
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

  • Erkenning van de representatieve beroepsorganisaties – te volgen stappen

De beroepsorganisaties die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen moeten ten laatste op 16 februari 2023 een aanvraag tot erkenning per aangetekende brief indienen bij de h. M. DAUBIE, Leidend ambtenaar van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel.

Wat moet de aanvraag tot erkenning omvatten?

Waarom dient de aanvraag tot erkenning deze gegevens aan te leveren?

Deze gegevens moeten aangeleverd worden om over te gaan tot het nazicht van de voorwaarden opgelegd aan de tandheelkundige beroepsorganisaties teneinde erkend te worden als representatief (koninklijk besluit van 25 februari 2015 – tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend).

De kandidaat organisaties vinden hierbij het unieke model van de ledenlijst die moet ingevuld worden en samen met de aanvraag tot erkenning wordt opgestuurd. Daarbij is het van belang dat:

  • De lijsten in Excel formaat opgemaakt zijn ;
  • De namen en voornamen van elkaar gescheiden zijn ;
  • De bedragen van de bijdragen vermeld zijn in formaat “currency” en niet in algemeen formaat ;
  • De erkenningsnummers hetzelfde formaat hebben als in de lijst van het RIZIV – Bijvoorbeeld: 3-85062-29-001.Inhoud

Evolutie van de deelname aan de verkiezingen van tandartsen

 

20​03​ 2007​ 2011​ 2015​ 2019​
Aantal tandartsen ingeschreven op de
kiezerslijst
(= door ons aan tandartsen toegestuurde
stemdossiers)​

​8.516

​8.715

​8.797

​9.406

​10.235

Aantal tandartsen die aan de stemming
hebben deelgenomen​

​5.574

​5.213

​ 5.815
(1.460 elektronisch/4.355 papier)
​3.580 (enkel elektronisch) ​4.529 (enkel elektronisch)
Percentage van deelname ​ ​65,45 % ​59,82 % ​66,10 % ​38,06 %​ ​44,25 %

 

 

Evolutie van de verdeling van de mandaten per orgaan

Verdeling van de mandaten naar aanleiding van:

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 februari 2023