print

Opdrachten van het RIZIV

Mission-statement en krachtlijnen bij de uitvoering van onze missie, gebaseerd op onze werkcultuur waarin flexibiliteit, verantwoordelijkheid en openheid van groot belang zijn.

Op deze pagina:


Mission-statement

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

  • We  staan ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.
  • We staan ervoor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Krachtlijnen bij de uitvoering van de missie

We willen de middelen die de samenleving bestemt voor de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (VGVU), op die manier inzetten dat:

  • ze de werking van de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, andere individuele zorgverleners maar ook ziekenhuizen, laboratoria, enz) en ziekenfondsen adequaat ondersteunen
  • de patiënten de mogelijkheid hebben een vergoeding aan te vragen bij geleden schade ten gevolge van medische ongevallen;
  • ze doelmatig en doeltreffend gebruikt worden
  • alle betrokkenen de wettelijke verplichtingen naleven.

Die inzet van middelen gebeurt natuurlijk

  • binnen het wettelijk kader
  • in overleg met de betrokken actoren (sociale gesprekspartners, ziekenfondsen en zorgverleners, enz.)
  • en met oog voor de principes van deugdelijk bestuur in gezondheidszorgsystemen.

We willen onze medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid.
Hoe ?  Dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak. Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Werkcultuur van het RIZIV

Het RIZIV engageert zich voor een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken aan het opzetten van de principes van het NWOW en dit rekening houdend met het belang van de samenwerking binnen de organisatie en de continuïteit en kwaliteit van de geleverde diensten aan onze klanten. Een soepelere werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, zal ons toelaten om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV is ook betrokken bij de Redesign van de gezondheidsadministraties en huist sinds begin 2021 samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen.

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be

Dienst Strategie & Organisatie

Tel: +32(0)2 739 70 21

E-mail: stratorg@riziv-inami.fgov.be