print

De organen van de Dienst voor geneeskundige verzorging

Verschillende organen beheren de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Een overzicht.

Op deze pagina:

 

 

De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging

De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaalt met name de algemene beleidslijnen inzake geneeskundige verzorging.

De raad:

 • keurt, op basis van het voorstel van het Verzekeringscomité, de globale begrotingsdoelstelling van de geneeskundige verstrekkingen goed, en ook de partiële jaarlijkse doelstellingen.
 • ziet toe op het financieel evenwicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging en neemt, indien nodig, correctiemaatregelen op het stuk van de begroting, maakt de begroting op en sluit de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging af
 • bezorgt jaarlijks aan de regering een rapport over de eenvormige toepassing van de wetgeving betreffende de geneeskundige verzorging in heel het land.

De vertegenwoordigers van diegenen die instaan voor de financiering van de verzekering, met name werkgevers, werknemers, zelfstandigen en vertegenwoordigers van de Regering, hebben in de Algemene raad 3/4 van de mandaten.
De verzekeringsinstellingen hebben 1/4 van de mandaten. De vertegenwoordigers van de zorgverleners hebben in de raad enkel een adviserende stem.

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Verzekeringscomité) staat in voor de taken die nauwer verbonden zijn met de zorgverleners en de geneeskundige verstrekkingen. Het is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van de zorgverleners. Vertegenwoordigers van de sociale partners hebben hierin zitting met adviserende stem.

Het Verzekeringscomité:

 • geeft, op basis van onze technische ramingen, een globaal voorstel aan de Algemene raad door, dat de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex in acht neemt
 • beslist over het doorsturen van de voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en kan, onder bepaalde voorwaarden, wijzigingen aanbrengen
 • keurt de akkoorden en overeenkomsten goed, onder voorbehoud van de beslissing van de Algemene raad betreffende hun overeenstemming met de begroting.
 • sluit overeenkomsten met de revalidatiecentra
 • is bevoegd om interpretatieregels van de nomenclatuur te formuleren en de datum van inwerkingtreding ervan vast te stellen
 • heeft een reglementerende bevoegdheid.
   

De Commissie voor begrotingscontrole

De Commissie voor begrotingscontrole brengt verslag uit over het beheer van de sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging, en ook over de ontvangsten en de uitgaven, de evolutie en de vooruitzichten ervan. Ze stelt besparingsmaatregelen voor, toe te passen op bepaalde sectoren, om de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex in acht te nemen. In de commissie hebben vertegenwoordigers van de werkgevers, de zelfstandigen, de werknemers, de verzekeringsinstellingen, de zorgverleners en van de Minister van Sociale Zaken zitting, net als een begrotings- en financieel adviseur, die de Commissie voorzit.

De Wetenschappelijke raad - Het Observatorium voor de chronische ziekten

De Wetenschappelijke raad is ermee belast elk wetenschappelijk aspect in verband met de verzekering voor geneeskundige verzorging en de kwaliteit van de zorgverlening te onderzoeken. Hij doet allerhande suggesties die de wetenschappelijke vooruitgang onder de beste voorwaarden inzake doelmatigheid, economie en kwaliteit binnen het bereik van de rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging kunnen brengen. Hij formuleert adviezen en aanbevelingen inzake de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

De Wetenschappelijke raad omvat momenteel volgende afdelingen:

 • Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) : Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is een wetenschappelijk comité dat bestaat uit artsen en apothekers die de Belgische universiteiten, de verzekeringsinstellingen, de wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen van artsen, apothekers en tandheelkundigen vertegenwoordigen. Eén van de opdrachten van dat Comité is het regelmatig organiseren, minstens 2 maal per jaar, van consensusvergaderingen.
 • Observatorium voor de chronische ziekten
   

Het College van artsen-directeurs

Het College van artsen-directeurs heeft verschillende opdrachten.

 • In de sector revalidatie, waar het een centrale – zij het technische – rol vervult in de reglementering, zowel voor het luik revalidatienomenclatuur als voor de revalidatieovereenkomsten. Het neemt in regel ook alle individuele beslissingen ter zake, hoewel mettertijd het grootste deel gedelegeerd werd aan de betrokken adviserend geneesheren. Dezelfde opdrachten gelden voor de medisch-pediatrische centra voor kinderen getroffen door een chronische ziekte. Het komt ook aan het College toe het Verzekeringscomité ontwerpen van overeenkomsten met multidisciplinaire palliatieve begeleidingsequipes voor te leggen.
 • Het College beheert ook het Bijzonder solidariteitsfonds, waarvan het toepassingsgebied in 2005 ingrijpend werd aangepast aan de actuele noden wat betreft de zorg verleend in België. Voortaan gaat het om zeldzame indicaties, om zeldzame aandoeningen, met specifieke toepassingsregels als deze een continue en complexe verzorging vereisen, om innovatieve technieken en om bijkomende kosten voor de medische behandeling van chronisch zeer zwaar zieke kinderen.
   

Andere belangrijke commissies, raden en colleges
 

 • De Akkoorden- en overeenkomstencommissies zijn met name bevoegd om te onderhandelen over tarieven tussen de ziekenfondsen en de verschillende groepen van zorgverleners (artsen, tandheelkundigen, paramedici, verzorgingsinrichtingen, vroedvrouwen, apothekers, logopedisten, enz.).
 • De Erkenningsraden voor de paramedici leggen de lijsten aan van de personen die de beroepen mogen uitoefenen.
 • Een Commissie is belast met het sluiten van forfaitaire akkoorden met de medische huizen.
 • De Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) formuleert voorstellen tot uitbreiding van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten, verleent advies over de beleidsaspecten inzake terugbetaling van farmaceutische specialiteiten en formuleert voorstellen van interpretatieregels betreffende de vergoeding ervan.
 • De Technische Raad voor radio-isotopen (TRRI) formuleert voorstellen tot uitbreiding van de lijst van vergoedbare radiofarmaceutische producten, verleent advies over de beleidsaspecten inzake terugbetaling van radiofarmaceutische producten.
 • De Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (CTIIMH) formuleert voorstellen tot uitbreiding van de lijst van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, verleent advies over de beleidsaspecten inzake terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen en formuleert voorstellen van interpretatieregels betreffende de vergoeding ervan.
 • De Technische raden (geneeskundige, tandheelkundige, farmaceutische, voor kinesitherapie, voor ziekenhuisverpleging) formuleren met name voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
 • De Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP) kiest de prioritaire thema’s, die door de ‘peer review’ moeten worden behandeld en ook de programma’s ter bevordering van de kwaliteit, speelt een rol in de toepassing van de wetgeving over de responsabilisering van de zorgverleners en ontwikkelt aanbevelingen voor een goed gebruik van het globaal medisch dossier.
 • De Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen werkt voorstellen uit in het kader van de vergoeding van de geneeskundige middelen, met name de verstrekkingen bepaald in artikel 34, 1e lid, 20° van de GVU-wet.
 • De Accrediteringsstuurgroep en de 26 paritaire accrediteringscomités behandelen zaken betreffende de accreditering van de artsen.
 • Het Nationaal college van adviserend artsen is bevoegd voor de opvolging van en controle op de afhankelijkheidsgraad die wordt bepaald op basis van onder meer de Katz-schaal (evaluatie van fysieke en psychische afhankelijkheid) en dit in de thuisverpleging, in de oudereninstellingen en in de psychiatrische verzorgingstehuizen. Contactadres: NCAA-CNMC@riziv-inami.fgov.be
 • De Commissie voor informatieverwerking, waarin de verzekeringsinstellingen, de zorgverleners en de verzorgingsinrichtingen de regels voor de facturering op magnetische dragers vaststellen. De ontwikkeling en update van diverse gegevensstromen organiseren en de boekhoudkundige instructies uitwerken.
 • De Profielencommissies van individuele zorgverleners en verplegingsinrichtingen evalueren de activiteit van de betrokken zorgverleners. (bijvoorbeeld: Profielencommissie artsen)
 • De Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel (CATT) formuleert cohortevoorstellen in het kader van het project Unmet Medical Need,  en verleent advies over de onbeantwoorde medische noden en over de individuele dossiers gebonden aan de cohortebeslissingen.
 • De Colleges weesgeneesmiddelen geven advies over de individuele aanvragen tot terugbetaling betreffende een weesgeneesmiddel en voor hetwelk een dergelijk college bestaat volgens de  terugbetalingsmodaliteiten. Deze adviezen helpen de adviserend geneesheer van de mutualiteit bij zijn beslissing over de al dan niet toekenning van de terugbetaling van het desbetreffende geneesmiddel. 
 • Er zijn ook nog een aantal werkgroepen en begeleidingscomités in uitvoering van overeenkomsten met het Verzekeringscomité.

Contacten

Dienst voor geneeskundige verzorging

E-mail: GVSS.SECR-ALGDIRGEN@riziv-inami.fgov.be