print

Het Fonds voor de medische ongevallen

De medewerkers van onze 5 kerndiensten hebben alvast één ding gemeen: ze bouwen allemaal mee aan de sectoren van de geneeskundige verzorging en de uitkeringen. De meesten van hen werken aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of de uitkeringsverzekering. Een aantal anderen werken bij het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) en behandelen de schadevergoeding die voortvloeit uit geneeskundige verzorging.

Op deze pagina:


​Wat doen wij: algemeen?

Wie schade heeft opgelopen als gevolg van gezondheidszorg kan daarover in bepaalde gevallen advies vragen aan ons en eventueel een schadevergoeding krijgen.

Belangrijk: Wij onderzoeken enkel schadegevallen die veroorzaakt zijn sinds 2 april 2010. De wet die het FMO opricht, is immers dan pas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat doen wij: details?

 • MISSIE: WAT IS ONZE OPDRACHT?

  • Voor individuele vragen organiseren we de vergoeding van de slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg.
   • We geven advies geven over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade.
   • We vergoeden het slachtoffer wanneer aan de voorwaarden voldaan is (en vorderen die vergoeding terug bij een eventuele aansprakelijke partij).
   • We organiseren bemiddeling in de gevallen waar dat mogelijk is.
  • We nemen een maatschappelijke rol op inzake preventie of vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg:
   • door het geven van algemene adviezen (los van individuele dossiers)
   • door het opmaken van statistieken en een jaarlijks activiteitenverslag.
  • Onze opdrachten zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de wet van 31 maart 2010 (artikel 8).

 • VISIE: HOE WILLEN WE ONZE OPDRACHT REALISEREN?

  • Bij individuele aanvragen zorgen we voor:
   • kwaliteitsvolle adviezen, die alle partijen als gevolg van hun professionele onderbouw en zorgvuldige argumentatie aanvaarden
   • adviezen verstrekt binnen een redelijke termijn
   • goede, voldoende en begrijpelijke informatie en communicatie over het verloop van de aanvraag naar de betrokkenen, zowel bij de intake (start van de procedure) als in de volgende stadia
   • maximale dialoog tussen aanvrager en zorgverlener of beroepsbeoefenaar.
  • We nemen een maatschappelijke rol op door:
   • proactief de slachtoffers van medische ongevallen te informeren
   • maximaal transparant te zijn over de adviezen
   • op basis van de opgedane ervaring zelf richtlijnen te formuleren rond preventie van medische ongevallen.

 • STRATEGIE: WAAR MOETEN WE VERDER AAN WERKEN?

  • Verdere opbouw van onze expertise door:
   • interne uitwisseling van ervaringen en kennis
   • maximaal gebruik te maken van externe kennis
   • optimaliseren van onze werkprocessen
   • nuttige richtlijnen uit te werken.
  • Werken aan de omgang met de betrokkenen door:
   • kadering bij de intake (start van de procedure)
   • heldere en begrijpelijke informatie en regelmatige communicatie over de voorgang van de procedure
   • stimuleren van bemiddeling.
  • Verder ontwikkelen van ons kwaliteitsbewustzijn door:
   • verfijnen beleidslijnen voor adviezen
   • intern aftoetsen van kwaliteit van de adviezen.
  • Actief voortbouwen aan verdere digitalisering.
  • Actief management van de doorloop van onze dossiers door:
   • een beleid rond priorisering en omgang met knelpunten
   • afspraken en informatie-uitwisseling met andere instellingen
   • voortdurende evaluatie van de versnelde procedure voor bepaalde dossiers
   • beperking van tegensprekelijke expertises tot gevallen met aanwijzingen dat de ernstdrempel is bereikt.
  • Doorgedreven procesbeheer:
   • procedures afstemmen op onze opgedane ervaringen
   • respecteren van deze procedures.

Actieplan voor een betere werking

In 2021 stelde het FMO een actieplan voor om zijn werking te verbeteren zodat het dossiers sneller kan afronden. Het actieplan bestaat uit een structurele bijsturing van de dossierbehandeling en de oprichting van een tijdelijke taskforce om de achterstand weg te werken.

Contacten

Secretariaat van het FMO

Tel: +32 (0)2 894 21 00

E-mail: secr-fmo@riziv-inami.fgov.be