print

De Dienst voor geneeskundige verzorging

De medewerkers van onze 5 kerndiensten hebben alvast één ding gemeen: ze bouwen allemaal mee aan de sectoren van de geneeskundige verzorging en de uitkeringen. De meesten van hen werken aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of de uitkeringsverzekering. Een aantal anderen behandelen de schadevergoeding die voortvloeit uit geneeskundige verzorging. De Dienst voor geneeskundige verzorging is een van de kerndiensten.

Op deze pagina:


Wat doen wij: algemeen?

Wij beheren de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • Wij bepalen de voorwaarden voor de vergoeding van de geneeskundige verstrekkingen
 • Wij stellen de begroting op, controleren de begrotingsoverschrijdingen en kijken de rekeningen na.
 • Wij informeren de zorgverleners, meer bepaald over de honoraria of de prijzen en de regels die ze moeten toepassen.
 • Wij bevorderen de kwaliteit van geneeskundige verzorging.
 • Wij organiseren het overleg tussen de verschillende partners (zorgverleners, ziekenfondsen, wetenschappelijke instellingen, enz.)
 • Wij nemen deel aan innovatieve projecten en internationale samenwerkingen.

Wat doen wij: details?

 

 

De leiding van onze dienst is toevertrouwd aan een directeur-generaal, leidend ambtenaar. In de staf zijn de functies van HR-coördinator, stafmedewerker Commissie voor begrotingscontrole en ICT-coördinator opgenomen.

Wij hebben de volgende afdelingen, elk met hun specifieke opdrachten:

De Directie actuariaat & budget:

 • zorgt ervoor dat we tijdig betrouwbaar en bruikbaar statistisch cijfermateriaal hebben over de gezondheidszorg
 • stuurt de deelsectoren van de geneeskundige verzorging aan op financieel, statistisch en actuarieel vlak •
 • coördineert en stuurt de procedures ‘begrotingen’ en ‘rekeningen’.

De Directie juridische zaken en toegankelijkheid:

 • verleent advies en raad inzake de reglementering van de verzekering voor geneeskundige verzorging
 • beheert de materies met betrekking tot de toegankelijkheid van de verzekering voor geneeskundige verzorging en het gebruik van de gegevens van de verzekering voor geneeskundige verzorging
 • beheert juridische geschillendossiers met betrekking tot de opdrachten van onze dienst
 • neemt deel aan studieprojecten en aan juridische competentiegroepen.

De Directie internationale relaties:

• waarborgt het beheer en de follow-up van de internationale kwesties in verband met het vrije verkeer, de mobiliteit van de burger en de patiënten, de ontwikkeling van de geneeskundige verzorging in de Europese Unie en de reglementering inzake geneeskundige verzorging van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen • waarborgt het beheer en de follow-up van de bilaterale overeenkomsten inzake sociale zekerheid voor de sector van de geneeskundige verzorging.

De Directie Farmaceutisch Beleid:

 • organiseert en stuurt op conceptueel, technisch, juridisch, budgettair en administratief vlak de overlegorganen en hun werkgroepen (o.a. Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen)
 • ondersteunt de werking van de sector en lost de problemen ervan op
 • doet wetenschappelijk en statistisch onderzoek en interpreteert informatie uit gegevensbanken.

De Directie verzorgingsinstellingen- en diensten:

 • zorgt voor de beleidsondersteuning voor de volgende sectoren:
  • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen
  • geconventioneerde gespecialiseerde centra en revalidatiecentra
 • zorgt voor de goede werking en/of voor een actieve inbreng in de overlegorganen voor de volgende organen:
  • overeenkomstencommissies met ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen
  • College van artsen-directeurs
  • aantal werkgroepen van het Verzekeringscomité
 • zorgt voor het afhandelen (verwerken en controleren van informatie en de berekening) van een aantal rechtstreekse betalingen aan instellingen, onder meer in uitvoering van sociale akkoorden
 • omkadert een aantal projecten zoals geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, zorgvernieuwing in de ouderenzorg, implementatie BelRAI, alternatieven voor hospitalisatie, enz.
 • zorgt voor beleidsondersteuning bij de organisatie en financiering van psychologische functies in de eerste lijn

De Directie onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie:

 • staat in voor het aansturen van de uitbouw en de realisatie van het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid van de verzekering voor geneeskundige verzorging
 • levert een essentiële bijdrage tot en biedt een essentiële ondersteuning aan ons instituut en onze organen, die dan beter kunnen inspelen op en sturing geven aan de fundamentele ontwikkelingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging
 • bundelt en analyseert beleids- en beheersinformatie en wil op die manier een permanente ‘thermometer’ van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) zijn.

De Medische Directie overkoepelt de meeste organen die een medische invalshoek hebben.

Ze moet:

 • bekommert zich in functie van de gezondheidsverzekering over aangelegenheden waar artsen in betrokken zijn zoals akkoorden, nomenclatuur, gecoördineerde plannen inzake chronische en zeldzame ziekten, ...
 • omvat de administratief-inhoudelijke ondersteuning van het College van artsen-directeurs en beheert het Bijzonder solidariteitsfonds
 • levert ondersteuning voor de revalidatie-overeenkomsten
 • beheert de sector van de implantaten en andere medische hulpmiddelen
 • staat in voor de ondersteuning qua opstellen en aanpassen van medische registers
 • beheert de uitwerking van de regelgeving rond terugbetaling van telegeneeskunde

De Directie individuele dossiers zorgverleners & sectoren betreffende tandheelkunde, verpleegkunde, vroedvrouwen, kinesitherapie, logopedie & accreditering:

 • is belast met de relaties met tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en logopedisten (inclusief overeenkomsten en technische raden)
 • is belast met het beheer van alle individuele dossiers van de zorgverleners (tandheelkundigen, bandagisten, orthopedisten, opticiens, audiciens, verstrekkers van implantaten, diëtisten, podologen, artsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten) met betrekking tot:
  • erkenning van zorgverleners
  • individuele conventionering zorgverleners
  • accreditering van artsen en tandartsen
  • sociaal statuut van de zorgverleners.

Het Departement Beleids- en beheersondersteuning is belast met de volgende opdrachten:

 • managementondersteuning, via de creatie, de ontwikkeling en de follow-up van boordtabellen
 • organisatie en coördinatie van communicatiestromen en communicatieprocessen
 • coördinatie van het beheer van projecten
 • centrale coördinatie en kwaliteitscontrole van het Verzekeringscomité en van de Algemene raad.

Contacten

Dienst voor geneeskundige verzorging

E-mail: GVSS.SECR-ALGDIRGEN@riziv-inami.fgov.be