print

De partners van het RIZIV

De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU) is gebaseerd op het overlegprincipe, wat betekent dat de partners onderhandelen over de verschillende aspecten van die verzekering.

Op deze pagina:

​De partners van het RIZIV

Het RIZIV heeft meerdere partners.  De ziekenfondsen, de werkgeversorganisaties en vakbonden en de zorgverleners zijn vertegenwoordigd in de verscheidene comités die bij het RIZIV zijn ingesteld: zij spelen een belangrijke rol bij het beheer en de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering).

De ziekenfondsen

De ziekenfondsen vergoeden de geneeskundige verstrekkingen en kennen de uitkeringen toe.  Zij nemen ook actief deel aan de besprekingen in de verschillende comités van het RIZIV om de regels met betrekking tot die verstrekkingen vast te leggen of aan te passen.  Zij zijn ook vertegenwoordigd in de beheerscomités die de financiële middelen van de verzekering bespreken om bijvoorbeeld de tarieven van de geneeskundige verstrekkingen aan te passen.

De zorgverleners

De eerste taak van de zorgverleners in het kader van de GVU-verzekering bestaat erin om hun patiënten te behandelen volgens de vastgelegde regels zodat die patiënten de vergoeding van de ziekenfondsen ontvangen.  Die taak is belangrijk; daarom zijn zij ook via hun organisaties in de verschillende comités van het RIZIV vertegenwoordigd.  Samen met de ziekenfondsen en de andere partners bespreken zij de aanpassingen van de reglementering met betrekking tot de toekenning van de verstrekkingen en de verdeling van de financiële middelen.

De werkgeversorganisaties en vakbonden

De GVU-verzekering wordt voor 75% gefinancierd door de socialezekerheidsbijdragen.  Die bijdragen worden betaald door de werkgevers, de zelfstandigen en de loontrekkenden.  Die verschillende partijen zijn vertegenwoordigd in de beheerscomités van het RIZIV die de toekenning en de verdeling van die financiële middelen bespreken.

De patiëntenorganisaties

Bij het beleid dat we maken staat de patiënt of burger centraal. Het is dan ook belangrijk dat we naar hen luisteren. De koepels voor patientenorganisaties (het Vlaams patiëntenplatform, la Ligue des usagers des services de santé en het Patienten Rat und Treff) en meer specifieke patientenorganisaties worden betrokken bij het maken en evalueren van ons beleid, o.a. via het Patiëntenforum en het Observatorium voor de chronische ziekten.

  • Op onze pagina “Het Patiëntenforum”, ontdekt u meer over hoe de patiëntenkoepels en specifieke organisaties hun input kunnen geven.
  • Op onze pagina “Het Observatorium voor de chronische ziekten”, leest u meer over hoe we de patiëntenverenigingen betrekken bij het verbeteren van ons beleid t.o.v. chronische ziekten.

Voorbeeld van het overleg

Regelmatig wordt op het RIZIV via de vertegenwoordigers van de zorgverleners en de ziekenfondsen een akkoord gesloten tussen de artsen en de ziekenfondsen.  Als de arts dat akkoord aanvaardt, is hij "geconventioneerd", wat wil zeggen dat hij de tarieven die in de overeenkomst (conventie) zijn bepaald, moet respecteren.

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be