print

De Dienst voor uitkeringen

De medewerkers van onze 5 kerndiensten hebben alvast één ding gemeen: ze bouwen allemaal mee aan de sectoren van de geneeskundige verzorging en de uitkeringen. De meesten van hen werken aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) of de uitkeringsverzekering. Een aantal anderen behandelen de schadevergoeding die voortvloeit uit geneeskundige verzorging. De Dienst voor uitkeringen is een van de kerndiensten.

Op deze pagina:

 

Wat doen wij: algemeen?

Wij beheren het luik ‘uitkeringen’ van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen:

 • Wij bepalen de toekenningsvoorwaarden en de berekeningsregels van de uitkeringsbedragen in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof en werkverwijdering.

  Bv. Elke loontrekkende of werkloze zwangere vrouw heeft recht op moederschapsverlof. De duur van dat verlof varieert tussen 15 en 19 weken. Zij ontvangt uitkeringen die worden berekend op basis van het loon. Het ziekenfonds betaalt die uitkeringen.

 • Wij controleren de arbeidsongeschiktheid, vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid.

 • Wij controleren en erkennen het recht op invaliditeit. Na 1 jaar ongeschiktheid stelt de adviserend arts van het ziekenfonds een voorstel op tot erkenning van de invaliditeit voor onze Geneeskundige raad voor invaliditeit. Die raad onderzoekt dit voorstel en beslist of de invaliditeit kan worden erkend.

 • Wij beheren in samenwerking met de verzekeringsinstellingen de arbeidsongeschiktheidsdossiers van personen die verzekerd zijn geweest in België en in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst over de sociale zekerheid heeft gesloten.

 • Wij geven financiële steun aan arbeidsongeschikte personen die opnieuw willen werken en die daarvoor een programma doorlopen van socioprofessionele rehabilitatie of reoriëntatie. Bv. Wie arbeidsongeschikt is en zijn vroegere werk niet meer kan uitoefenen, kan zich met onze financiële steun ‘herscholen’ tot een ander beroep (bv. verkoopsmedewerker met rugproblemen wordt boekhouder).

 • Wij ontwikkelen kennis over arbeidsongeschiktheid en re-integratie aan de hand van studies.

 • Wij begeleiden de professionals van de re-integratiesector door middel van de opleiding Disability Management.

Wat zijn onze specifieke taken?

  
Wij bestaan uit volgende directies, elk met hun specifieke opdrachten:
 
Algemene directie
 
Zij bestaat uit het Directiesecretariaat en coördinatoren (HR, ICT, informatieveiligheid, communicatie en beleids- en beheersondersteuning).
De Algemene directie ondersteunt de dienst op het vlak van:
 
 • secretariaat
 • communicatie en evenementen
 • strategie en beheer
 • informatica
 • informatieveiligheid
 • personeel.

Directie evaluatie van de arbeidsgeschiktheid

Deze directie bestaat uit de afdeling medische evaluatie: een team van artsen die instaan voor de evaluatie van de medische aspecten van de arbeidsongeschiktheid.

Op dat vlak:

 • evalueert en beslist zij over de individuele dossiers arbeidsongeschiktheid
 • onderzoekt zij de kwaliteit van de gegevens in die dossiers
 • werkt zij mee aan de studies en projecten binnen het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid.
 • geeft zij advies aan het team van de directie professionele re-integratie over de behandeling van individuele aanvragen voor socio-professionele re-integratie
 • ontwikkelt zij medisch-juridische argumenten om de beslissingen van de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) te verdedigen in geval van betwisting van de beslissing door de sociaal verzekerde 

Directie dossiers sociaal verzekerden

De Directie dossiers sociaal verzekerden staat in voor de administratieve aspecten van de arbeidsongeschiktheid. Zij bestaat uit 3 afdelingen:

 • de afdeling mijnwerkers
 • het medisch secretariaat
 • de afdeling internationale zaken, die de arbeidsongeschiktheidsdossiers in een internationale context beheert

Directie reglementering en geschillen

Deze directie is verantwoordelijk voor:
 • het beheer van de verschillende reglementaire aspecten (Belgisch luik) in verband met de uitkerings- en moederschapsverzekering van werknemers en zelfstandigen
 • de behandeling van vragen over geschillen en van bepaalde administratieve vragen van sociaal verzekerden.

Ze bestaat uit de Afdeling geschillen en administratieve beslissingen en de Afdeling Belgische wetgeving en elektronische stromen.

Directie financiën en statistiek
 
De directie financiën en statistiek bestaat uit twee afdelingen:
 
 • de afdeling begroting, boekhouding en omzendbrieven
 • de afdeling beheerscontrole.

Zij staat in voor:

 • de evaluatie van de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, enz.
 • de controle van de uitgaven door de ziekenfondsen
 • studies, financiële analyses en de opmaak van statistieken in verband met arbeidsongeschiktheid, moederschap, ouderschap en adoptie en beroepsherscholing.

De directie professionele re-integratie

Deze directie:

 • onderzoekt de aanvragen voor professionele re-integratie voor ze die voorleggen aan de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
 • sluit samenwerkingsakkoorden met de regionale partners en met de verzekeringsinstellingen op het vlak van tewerkstelling, opleiding en handicap waarna het
  • de verschillende actoren hierover informeert,
  • zorgt dat de overeenkomsten uniform worden toegepast,
  •  de uitvoering ervan monitort
 • zorgt dat er voldoende financiering is om de doelgroep te ondersteunen
 
Directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteit - arbeidsongeschiktheid

De rol van deze directie is het monitoren, evalueren en verbeteren van de processen rondom arbeidsongeschiktheid. Dit bevat:

 • De coördinatie en ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek
 • Gegevensverzameling en analyse
 • Ontwikkeling en beheer van de opleiding “Disability Management
 • Vertaling van kennis en strategische aanbevelingen
 • Directie en secretariaat van het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid
 • Deelname aan het werk van internationale netwerken

 

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be