print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers en werklozen in 2020

Deze statistieken hebben betrekking op de uitkeringen in het kader van de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers en werklozen, bij een periode van moederschapsrust, een werkverwijdering, een vaderschaps- of geboorteverlof, een adoptieverlof of een pleegouderverlof.

Op deze pagina:

 

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van een moederschapsrust

Over het algemeen komen gevallen van arbeidsongeschiktheid die gerelateerd zijn aan moederschapsrust vaker voor bij vrouwelijke bedienden, goed voor 72,36% van het totale aantal.

Voor arbeidsters zijn deze gevallen vooral te vinden in de leeftijdscategorieën 25-29 jaar en 30-34 jaar.
Voor de vrouwelijke bedienden is de belangrijkste categorie de leeftijdsgroep 30-34 jaar.

Het geboortecijfer (berekend op basis van de primaire vergoede gerechtigden jonger dan 45 jaar) is 4,82 voor arbeidsters en 6,34 voor vrouwelijke bedienden.

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van moederschapsrust - Evolutie 2016-2020

Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering

In het kader van een moederschapsrust

Het aantal vergoede dagen neemt in 2020 af ten opzichte van 2019, net zoals de uitgekeerde bedragen. De dalende trend, die vanaf 2012 kan worden vastgesteld, wordt bijgevolg voortgezet.

Ondanks deze constante afname van het aantal vergoede dagen vertoont de evolutie van de uitgekeerde bedragen in het kader van moederschapsrust bepaalde jaren een stijgende trend en andere jaren een dalende trend in functie van de evolutie van de gemiddelde uitkering. Deze stijgingen van de gemiddelde uitkering kunnen we verklaren door factoren zoals de herwaarderingen van de loonplafonds, dewelke in rekening worden genomen bij het bepalen van het bedrag van de uitkeringen, en de aanpassingen van de uitkeringen aan de gezondheidsindex.

Tussen 2019 en 2020 was er een dalende trend merkbaar voor zowel de vergoede dagen en de uitgekeerde bedragen. De gemiddelde dagelijkse uitkering is toegenomen met 3,76%.

De bedragen die in 2020 uitgekeerd werden aan actieve werkneemsters en vrouwelijke werklozen belopen 407.345.287 EUR voor 5.750.133 vergoede dagen. De uitgekeerde bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invaliden erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2020 11.065.511 EUR voor 186.008 vergoede dagen.

In het kader van een werkverwijdering

In 2020 zijn het aantal vergoede dagen en de uitgekeerde bedragen in het kader van een werkverwijdering gestegen met respectievelijk 5,98% en 9,92% ten opzichte van 2019.

Tot 2016 waren de uitgaven van de uitkeringsverzekering met betrekking tot werkverwijdering in een constante stijging. In 2017 waren de uitgekeerde dagen en bedragen licht gedaald, om dan in 2018 en 2019 opnieuw toe te nemen.

In het kader van een vaderschapsverlof (of geboorteverlof)

In het kader van vaderschapsverlof kan er een globale dalende trend worden vastgesteld van het aantal uitgekeerde dagen en bedragen vanaf 2015. Tussen 2017 en 2018 neemt het aantal vergoede dagen af en de uitgekeerde bedragen toe. In 2019 nemen zowel de vergoede dagen als de uitgekeerde bedragen toe in vergelijking met 2018. In 2020 neemt het aantal uitgekeerde dagen weer af, net zoals de uitgekeerde bedragen.

In het kader van een adoptieverlof

In het kader van het adoptieverlof vertonen de vergoede dagen en bedragen een globale dalende tendens sinds 2014, ondanks een lichte heropleving vastgesteld in 2016. In 2019 en 2020 neemt het aantal uitgekeerde dagen toe, net zoals de uitgekeerde bedragen.

In het kader van een pleegouderverlof

Het pleegouderverlof is geïntroduceerd geweest op 1 januari 2019 en is van toepassing voor werknemers die een minderjarig kind onthalen in het kader van langdurige pleegzorg.

In geval van pleegouderverlof hebben de ouders recht op een verlof van 6 weken.
Dit verlof kan verlengd worden met 1 week. Als er twee pleegouders zijn, wordt deze bijkomende week onderling tussen hen verdeeld. Deze week kan maar aan één van de twee ouders toegewezen worden.
Deze termijnen worden verdubbeld als het om een gehandicapt kind gaat.
De eerste 3 dagen van het pleegouderverlof worden vergoed door de werkgever. De resterende dagen worden vergoed aan 82% van het begrensde gederfde loon.

In 2019 was er een totaal aantal van 5.268 dagen vergoed geweest voor een totaalbedrag van 434.327 EUR. In 2020 is er een totaal van 5.063 dagen uitgekeerd geweest voor een totaalbedrag van 405.467 EUR, wat een daling is ten opzichte van 2019.

Werknemers en werklozen - Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2016-2020

 

Thema's
Moederschap; Adoptieverlof; Geboorteverlof

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be