print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers en werklozen in 2021

Deze statistieken hebben betrekking op de uitkeringen in het kader van de moeder- en vaderschapsbescherming van vrouwelijke werknemers en werklozen, bij een periode van moederschapsrust, een werkverwijdering, een vaderschaps- of geboorteverlof, een adoptieverlof of een pleegouderverlof.

Op deze pagina:

 

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van een moederschapsrust

Over het algemeen komen gevallen van arbeidsongeschiktheid die gerelateerd zijn aan moederschapsrust vaker voor bij vrouwelijke bedienden, goed voor 73,25% van het totale aantal.

Voor arbeidsters zijn deze gevallen vooral te vinden in de leeftijdscategorieën 25-29 jaar en 30-34 jaar.
Voor de vrouwelijke bedienden is de belangrijkste categorie de leeftijdsgroep 30-34 jaar.

Het geboortecijfer (berekend op basis van de primaire vergoede gerechtigden jonger dan 45 jaar) is 4,76 voor arbeidsters en 6,56 voor vrouwelijke bedienden.

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van moederschapsrust - Evolutie 2017-2021

Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering

In het kader van een moederschapsrust

Het aantal vergoede dagen neemt toe in 2021 ten opzichte van 2020. Deze lichte stijging van het aantal vergoede dagen komt er nadat er sinds 2017 een dalende tendens waar te nemen was.

Ondanks deze algemene dalende tendens van het aantal vergoede dagen vertoont de evolutie van de uitgekeerde bedragen in het kader van moederschapsrust bepaalde jaren een stijgende trend en andere jaren een dalende trend in functie van de evolutie van de gemiddelde uitkering. Deze stijgingen van de gemiddelde uitkering kunnen we verklaren door factoren zoals de herwaarderingen van de loonplafonds, dewelke in rekening worden genomen bij het bepalen van het bedrag van de uitkeringen, en de aanpassingen van de uitkeringen aan de gezondheidsindex. Tussen 2020 en 2021 was er een stijgende trend merkbaar voor zowel de vergoede dagen en de uitgekeerde bedragen. De gemiddelde uitkering is toegenomen met 2,97%.

De bedragen die in 2021 uitgekeerd werden aan actieve werkneemsters en vrouwelijke werklozen belopen 432.809.298 EUR voor 5.933.561 vergoede dagen.
De uitgekeerde bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invaliden erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2021 13.945.304 EUR voor 227.751 vergoede dagen.

In het kader van een werkverwijdering

De uitgekeerde dagen en bedragen met betrekking tot werkverwijdering vertonen een constante stijging vanaf enkele jaren , al lijkt deze stijgende tendens lijkt af te zwakken in 2021. In 2021 zijn het aantal vergoede dagen en de uitgekeerde bedragen gestegen met respectievelijk 0,16% en 3,56% ten opzichte van 2020.

In het kader van een vaderschapsverlof (of geboorteverlof)

Sinds 2015  kan er een globale dalende trend worden vastgesteld van het aantal uitgekeerde dagen en bedragen in het kader van vaderschapsverlof, met tussendoor een lichte stijging in 2019. De sterke stijging die waar te nemen is in 2021 voor zowel de vergoede dagen als de uitgekeerde bedragen is te wijten aan het feit dat het maximum aantal dagen vaderschapsverlof verhoogd is van 10 naar 15 dagen vanaf 1 januari 2021.

In het kader van een adoptieverlof

In het kader van het adoptieverlof vertonen de uitgekeerde dagen en bedragen afwisselend een stijgend dan weer een dalend verloop doorheen de jaren. In 2021 nemen zowel het aantal uitgekeerde dagen en bedragen af ten opzichte van 2020.

In het kader van een pleegouderverlof

Het pleegouderverlof is geïntroduceerd geweest op 1 januari 2019 en is van toepassing voor werknemers die een minderjarig kind onthalen in het kader van langdurige pleegzorg.

De uitgekeerde dagen en bedragen in het kader van het pleegouderverlof waren relatief stabiel gebleven tussen 2019 en 2020. Tussen 2020 en 2021 is er een stevige toename waar te nemen voor zowel de uitgekeerde dagen (+42,76%) als de uitgekeerde bedragen (+57,41%).

Werknemers en werklozen - Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2017-2021

 

Thema's
Moederschap; Adoptieverlof; Geboorteverlof

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be