print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moeder- en vaderschapsbescherming van zelfstandigen in 2019

Deze statistieken hebben betrekking op de uitgekeerde bedragen in het kader van de moeder- en vaderschapsbescherming van zelfstandigen, bij een periode van moederschapsrust, een adoptieverlof of een pleegouderverlof.

Het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen wordt beheerd door de RSVZ.

Op deze pagina:

Aantal zelfstandigen die een uitkering ontvangen in het kader van een moederschapsrust, een adoptieverlof of een pleegouderverlof

In het kader van moederschapsrust

Het aantal gevallen van moederschapsrust nam in 2019 toe in vergelijking met het voorgaande jaar (+10,43%). Dit is het tweede opeenvolgende jaar waarin er een sterke stijging zichtbaar is. Vóór 2018 waren deze stijgingen niet zo uitgesproken.

Van het totaal aantal gevallen van moederschapsrust bevindt het grootste aantal zich in de leeftijdscategorieën tussen 30 en 34 jaar (46,35%) en tussen 25 en 29 jaar (27,24%).

In het kader van adoptieverlof

Het aantal uitgekeerde gevallen van adoptieverlof beperkt zich jaarlijks tot enkele tientallen adopties.

In het kader van een pleegouderverlof

Het pleegouderverlof is geïntroduceerd geweest op 1 januari 2019 en is van toepassing voor werknemers die een minderjarig kind onthalen in het kader van langdurige pleegzorg.

De pleegouders hebben recht op een verlof van 6 weken. Dit verlof kan verlengd worden met 1 week. Als er twee pleegouders zijn, wordt deze bijkomende week onderling tussen hen verdeeld. Deze week kan maar aan één van de twee ouders toegewezen worden.
Deze termijnen worden verdubbeld als het om een gehandicapt kind gaat.

In 2019 hebben 11 gerechtigden gebruik gemaakt van dit pleegouderverlof.

Aantal zelfstandigen die een uitkering ontvangen in het kader van een moederschapsrust, een adoptieverlof of een pleegouderverlof - Evolutie 2015-2019

Uitgekeerde bedragen in het kader van een moederschapsrust, een adoptieverlof of een pleegouderverlof, en globale gemiddelde uitkering

In het kader van moederschapsrust

Tussen 2016 en 2017 is het bedrag dat uitgekeerd werd aan vrouwelijke zelfstandigen in het kader van een moederschapsrust (URL1) opgelopen van 21.203.254 EUR naar 29.521.494 EUR, wat een toename van 39,23% voorstelt op één jaar. Deze forse stijging is het gevolg van het feit dat het maximaal aantal weken dat een vrouwelijke zelfstandige kan opnemen, gestegen is van 8 naar 12 weken voor de moederschapsrust die aangevangen is vanaf 1 januari 2017.

Tussen 2018 en 2019 is het bedrag dat uitgekeerd werd aan vrouwelijke zelfstandigen opgelopen van 33.841.358 EUR naar 38.588.906 EUR, wat een toename van 14,03% voorstelt op één jaar. Deze stijging is waarschijnlijk het gevolg van de toename van het aantal gevallen van moederschapsrust.

In 2019 worden de bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invalide erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust apart geboekt, en bedragen 241.409 EUR. Dit bedrag is eveneens sterk gestegen ten opzichte van 2018.

In het kader van een adoptieverlof

De uitgekeerde bedragen in het kader van een adoptieverlof (URL2) vertonen een sterk wisselend verloop van jaar tot jaar. Het aantal uitgekeerde gevallen beperkt zich jaarlijks tot enkele tientallen adopties, waardoor een stijging of een daling van enkele gevallen reeds een sterke invloed kan hebben op de vastgestelde verschillen van boekjaar op boekjaar.

In het kader van een pleegouderverlof

Het totale bedrag dat uitgekeerd werd in het kader van het pleegouderverlof (URL3) bedraagt 29.332 EUR voor het dienstjaar 2019.

Zelfstandigen - Uitgekeerde bedragen in het kader van een moederschapsrust, een adoptieverlof of een pleegouderverlof, en globale gemiddelde uitkering - Evolutie 2015-2019

 

Thema's
Moederschap; Adoptieverlof

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be