print

Statistieken over de uitkeringen verbonden aan de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers en werklozen in 2019

Deze statistieken hebben betrekking op de uitgekeerde bedragen in het kader van de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers en werklozen, bij een periode van moederschapsrust, een werkverwijdering, een vaderschaps- of geboorteverlof, een adoptieverlof of een pleegouderverlof.

Op deze pagina:

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van een moederschapsrust

Over het algemeen komen gevallen van arbeidsongeschiktheid die gerelateerd zijn aan moederschapsrust vaker voor bij vrouwelijke bedienden, goed voor 70,19% van het totale aantal.

Voor arbeidsters zijn deze gevallen vooral te vinden in de leeftijdscategorieën 25-29 jaar en 30-34 jaar.
Voor de vrouwelijke bedienden is de belangrijkste categorie de leeftijdsgroep 30-34 jaar.

Het geboortecijfer (berekend op basis van de primaire vergoede gerechtigden jonger dan 45 jaar) is 5,40 voor arbeidsters en 6,63 voor vrouwelijke bedienden.

Aantal vergoede vrouwelijke werknemers en werklozen in het kader van moederschapsrust - Evolutie 2015-2019

Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering

In het kader van een moederschapsrust

In het kader van moederschapsrust neemt opnieuw het aantal vergoede dagen af in 2019 ten opzichte van 2018, terwijl de uitgekeerde bedragen toenemen. De dalende trend van het aantal vergoede dagen, die vanaf 2012 kan worden vastgesteld, wordt bijgevolg voortgezet.

Ondanks deze constante afname van het aantal vergoede dagen vertoont de evolutie van de uitgekeerde bedragen in het kader van moederschapsrust bepaalde jaren een stijgende trend en andere jaren een dalende trend in functie van de evolutie van de gemiddelde uitkering.

De stijgingen van de gemiddelde uitkering kunnen we verklaren door factoren zoals de herwaarderingen van de loonplafonds, dewelke in rekening worden genomen bij het bepalen van het bedrag van de uitkeringen, en de aanpassingen van de uitkeringen aan de gezondheidsindex. Tussen 2018 en 2019 was er een dalende trend merkbaar voor de vergoede dagen en een stijgende trend voor de uitgekeerde bedragen. De gemiddelde uitkering is toegenomen met 2,57%.

De bedragen die in 2019 uitgekeerd werden aan actieve werkneemsters en vrouwelijke werklozen belopen 413.771.478 EUR voor 6.060.671 vergoede dagen. De uitgekeerde bedragen die toegekend worden aan gerechtigden die als invaliden erkend waren voor de aanvang van hun periode van moederschapsrust worden apart geboekt, en bedragen in 2019 11.793.996 EUR voor 203.401 vergoede dagen.

In het kader van een werkverwijdering

De uitgaven van de uitkeringsverzekering met betrekking tot werkverwijdering waren in een constante stijging tot 2014, en zijn nadien van 2015 tot 2018 zowel naar beneden als naar boven geëvolueerd. In 2019 zijn het aantal vergoede dagen en de uitgekeerde bedragen gestegen met respectievelijk 2,69% en 4,54% ten opzichte van 2018.

In het kader van een vaderschapsverlof (of geboorteverlof) of van een adoptieverlof

In het kader van vaderschapsverlof was er een globale dalende trend worden vastgesteld van het aantal uitgekeerde dagen en bedragen vanaf 2015. Tussen 2017 en 2018 neemt het aantal vergoede dagen af en de uitgekeerde bedragen toe. In 2019 nemen zowel de vergoede dagen als de uitgekeerde bedragen toe in vergelijking met 2018.

In het kader van het adoptieverlof vertonen de vergoede dagen en bedragen sinds 2014 een globale dalende tendens ondanks een lichte heropleving vastgesteld in 2016 en in 2019.

In het kader van een pleegouderverlof

Het pleegouderverlof is geïntroduceerd geweest op 1 januari 2019 en is van toepassing voor werknemers die een minderjarig kind onthalen in het kader van langdurige pleegzorg.

De pleegouders hebben recht op een verlof van 6 weken. Dit verlof kan verlengd worden met 1 week. Als er twee pleegouders zijn, wordt deze bijkomende week onderling tussen hen verdeeld. Deze week kan maar aan één van de twee ouders toegewezen worden.
Deze termijnen worden verdubbeld als het om een gehandicapt kind gaat.

De eerste 3 dagen van het pleegouderverlof worden vergoed door de werkgever. De resterende dagen worden vergoed aan 82% van het begrensde gederfde loon.

In 2019 is er een totaal aantal van 5.268 dagen vergoed geweest voor een totaalbedrag van 434.327 EUR.

Werknemers en werklozen - Aantal vergoede dagen in het kader van de moeder- of vaderschapsbescherming, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2015-2019

 

Thema's
Adoptieverlof; Geboorteverlof; Moederschap

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be