Statistieken over de invaliditeit van werknemers en werklozen in 2021

Deze statistieken gaan over werknemers in de privésector en de werklozen (algemeen regime van de uitkeringen) die zich sinds meer dan 1 jaar in arbeidsongeschiktheid bevinden (“periode van invaliditeit”) en die als invaliden erkend zijn door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit.
Thema's
Incapacité de travail; Invalidité

 

Aantal werknemers en werklozen in invaliditeit

Tussen 2017 en 2021 is het aantal invaliden toegenomen, en dit vooral bij de vrouwelijke gerechtigden. Bij de vrouwelijke werknemers kan er een gemiddelde jaarlijkse stijging met 5,74 % vastgesteld worden, ten opzichte van 3,17 % voor de mannelijke werknemers. Deze evolutie kan verklaard worden aan de hand van de volgende factoren:

 • het verhogen van de pensioenleeftijd voor vrouwen
  De pensioenleeftijd voor vrouwen is geleidelijk gelijk getrokken met die van mannen en de gelijkheid is in 2009 bereikt. Dit betekent dat vrouwen langer invaliden kunnen blijven of dat ze op een meer gevorderde leeftijd in invaliditeit kunnen treden.
 • De stijgende participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt
  De afgelopen jaren kon een sterke toename van de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt worden vastgesteld, en dit ook in de oudere leeftijdscategorieën. De maatschappij evolueert meer en meer richting gezinnen met tweeverdieners waarbij zowel de man als de vrouw deelneemt aan het beroepsleven. Het aantal gerechtigden onderworpen aan de uitkeringsverzekering (en dus vatbaar om in arbeidsongeschiktheid te treden) neemt toe.
 • De vergrijzing van de bevolking
  De vergrijzing van de Belgische bevolking is een feit. Bij het analyseren van de evolutie van deze bevolking per leeftijdsgroep kan er worden vastgesteld dat het aantal gerechtigden met een leeftijd tussen 50 en 59 jaar toeneemt, terwijl in de jongere leeftijdscategorieën het aantal gerechtigden eerder afneemt. Gezien de arbeidsongeschiktheid een fenomeen is dat stijgt met de leeftijd, veroorzaakt een toename van het aantal oudere gerechtigden een toename van het aantal gevallen in primaire arbeidsongeschiktheid en in invaliditeit.
 • Nieuwe ziektebeelden
  Belangrijke verschuivingen vinden plaats met betrekking tot de ziektebeelden die aanleiding geven tot een periode van invaliditeit.
  Voornamelijk dankzij de vooruitgang van de geneeskunde kunnen bepaalde ziektes correct behandeld worden. Dit is onder meer het geval bij de ziektes van het hart en vaatstelsel (groep 9). Het aantal invaliden dat lijdt aan psychische stoornissen en gedragsstoornissen (groep 5) en aan ziektes van bot-spierstelsel en bindweefsel (groep 13) neemt daarentegen aanzienlijk toe. Hieromtrent kan er verwezen worden naar het feit dat steeds meer analyses het verband leggen tussen stress, de werkomstandigheden en het gebrek aan interesse voor het werk enerzijds en de arbeidsongeschiktheid anderzijds. De impact van de werkomgeving op de terugkeer naar het werk is erg belangrijk. De relaties met de collega’s, de leidinggevenden en de werksfeer in het algemeen bepalen in belangrijke mate of een gerechtigde al dan niet gemotiveerd is om een deeltijdse activiteit aan te vatten.

Aanvullende studies over arbeidsongeschiktheid kunnen leiden tot een beter begrip van de factoren die aan de basis van de arbeidsongeschiktheid liggen. Het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid heeft als doel:

 • het verbeteren van de kennis rond arbeidsongeschiktheid
 • het ontwikkelen van ondersteuningsinstrumenten voor de overheid
 • het opbouwen van een grotere expertise aangaande de verschillende domeinen van arbeidsongeschiktheid, in samenwerking met de dienst uitkeringen

p basis van dit verbeterde begrip zal de ondersteunende rol van de overheid in de toekomst versterkt kunnen worden.p basis van dit verbeterde begrip zal de ondersteunende rol van de overheid in de toekomst versterkt kunnen worden.

De onderverdeling van het aantal invaliden volgens de gezinssituatie toont dat de mannelijke invaliden gelijkmatig verdeeld zijn onder de drie categorieën: “met gezinslast”, “alleenstaanden” en “samenwonenden”. Bij de vrouwelijke invaliden daarentegen ontvangt een meerderheid een uitkering als samenwonende (59,01%).

Aantal werknemers en werklozen in invaliditeit - Evolutie 2017-2021

Aantal dagen in invaliditeit, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering

Het aantal vergoede dagen in invaliditeit neemt de laatste jaren constant toe. Deze tendens kan voornamelijk verklaard worden door de stijging van het aantal invaliden.

De stijging van de gemiddelde dagelijkse uitkering tussen 2020 en 2021 (+2,01%) kan hoofdzakelijk verklaard worden door de maatregelen die door de overheid genomen werden in 2021 om de bedragen van de uitkeringen te herwaarderen. Het gaat hier voornamelijk over de herwaarderingen van de bedragen die toegewezen worden aan invaliden met een minimumuitkering en over de herwaardering met 2% (exclusief minima) van de uitkeringen voor gerechtigden van wie de arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 (5 jaar ongeschiktheid). Tenslotte heeft de indexering van de uitkeringen die plaatsvond op 1 september 2021 ook een rol gespeeld in de stijging van de gemiddelde uitkering.

Werknemers en werklozen - Aantal dagen in invaliditeit, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering - Evolutie 2017-2021

 

Contacten