print

De organen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) heeft de volgende beheersorganen: het Comité DGEC, de Leidend ambtenaar en de administratieve rechtscolleges.

Op deze pagina:

 

Het Comité van de DGEC

Samenstelling

Het Comité is het bestuursorgaan van de DGEC. Het wordt voorgezeten door een magistraat en is samengesteld uit:

 • 2 ondervoorzitters, magistraten
 • leden die stemgerechtigd zijn en die werden voorgedragen door:
  • de verzekeringsinstellingen (6 leden)
  • de categorieën van zorgverleners: 6 artsen, en telkens 2 leden van iedere andere beroepsgroep
 • leden met raadgevende stem die werden voorgedragen door:
  • de Orde der artsen (2 leden)
  • en de Orde van Apothekers (2 leden).

2 regeringscommissarissen wonen de vergaderingen van het Comité bij.

Bevoegdheden

Met de medewerking van het personeel van de DGEC, staat het Comité in voor de geneeskundige evaluatie en controle van de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering).

In de dossiers waarin een vermoeden voorligt van overconsumptie of overdreven voorschrijfgedrag dat door de DGEC in procedure wordt gebracht, kan het Comité:

 • het dossier afsluiten zonder gevolg
 • het dossier afsluiten met een waarschuwing
 • de leidend ambtenaar van de DGEC de opdracht geven de zaak aanhangig te maken bij de Kamer van eerste aanleg, voor behandeling en het opleggen van maatregelen. Specifiek geval : in het geval van voorschrift van geneesmiddelen uit hoofdstuk II zonder daarbij de aanbevelingen van de Commissie voor terugbetaling van geneesmiddelen te hebben gevolgd, kan het Comité vragen dat het Nationaal College van adviserend artsen zou overgaan tot een evaluatie van een deel van de voorschriften. Wanneer blijkt dat, in meer dan 20 % van de gevallen (toegelaten afwijking), de aanbevelingen onvoldoende werden gevolgd, geeft het Comité de Leidend ambtenaar de opdracht om de zaak bij de Kamer van eerste aanleg aanhangig te maken.

Tegen de beslissing van het Comité om het dossier af te sluiten zonder gevolg of met een waarschuwing, kan de Leidend ambtenaar beroep instellen bij de Kamer van eerste aanleg.

Het Comité oefent andere bevoegdheden uit, waaronder het tuchtrecht ten aanzien van de adviserend artsen van de verzekeringsinstellingen.

De Leidend ambtenaar

De Leidend ambtenaar is de arts-directeur-generaal van de DGEC. Zijn bevoegdheden:

 • Als actief administratief orgaan heeft hij de bevoegdheid om zich uit te spreken over procedures jegens zorgverleners die inbreuken hebben begaan tegen de GVU-wetgeving voor wat betreft:
  • de terugbetaling van de prestaties die ten onrechte ten laste werden gelegd, en betalen van administratieve geldboetes in de dossiers waar de waarde van de betwiste vestrekkingen lager is dan 35.000 EUR voor de volgende verstrekkingen:
   • niet-uitgevoerde
   • niet-conforme
   • niet-curatieve
   • niet-preventieve
  • een administratieve geldboete in geval van :
   • niet naleving van administratieve formaliteiten
   • aanzetten tot overconsumptie of overdreven voorschrijfgedrag.

Zijn beslissingen kunnen aangevochten worden voor de Kamer van eerste aanleg.

 • Hij kan beroep instellen bij de Kamer van eerste aanleg tegen een beslissing van het Comité DGEC om een dossier af te sluiten zonder gevolg of met een waarschuwing van een overconsumptiedossier of een dossier van overdreven voorschrijfgedrag.
 • Hij kan beroep instellen bij de Kamer van beroep tegen een beslissing van de Kamer van eerste aanleg.
 • Hij kan administratief cassatieberoep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, tegen een beslissing van de Kamer van beroep.

De administratieve rechtscolleges

Bij de DGEC worden Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep ingesteld, administratieve rechtscolleges voor de zorgverleners die inbreuken hebben begaan tegen de GVU-wetgeving.

Kamer van eerste aanleg

Samenstelling

De Kamer van eerste aanleg wordt voorgezeten door een magistraat die wordt bijgestaan door:

 • 2 artsen die door de Koning werden benoemd op voordracht van de verzekeringsinstellingen
 • 2 vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen die door de Koning werden benoemd op voordracht van de betrokken beroepsgroepen.

Alle leden zijn stemgerechtigd. De leden niet-magistraten zetelen niet als vertegenwoordigers van de groepen die hen hebben voorgedragen, maar omwille van hun vakkennis.

Er is een Kamer van eerste aanleg voor dossiers die in het Nederlands moeten worden behandeld, en een voor dossiers die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld.

Bevoegdheden

Dat rechtscollege beslist in eerste aanleg over zaken die niet tot de bevoegdheid van de Leidend ambtenaar behoren. Het spreekt zich ook, in graad van beroep, uit over beroepen die werden ingesteld tegen beslissingen van het Comité DGEC of van de Leidend ambtenaar.

De beslissingen kunnen worden aangevochten voor de Kamer van beroep.

Kamer van beroep

Samenstelling

De Kamer van beroep wordt voorgezeten door een magistraat die wordt bijgestaan door:

 • 2 artsen die door de Koning werden benoemd op voordracht van de verzekeringsinstellingen
 • twee vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen die door de Koning werden benoemd op voordracht van de betrokken beroepsgroepen

Enkel de Voorzitter is stemgerechtigd. De leden niet-magistraten zetelen niet als vertegenwoordigers van de groepen die hen hebben voorgedragen, maar omwille van hun vakkennis.

Er is een Kamer van beroep voor dossiers die in het Nederlands moeten worden behandeld, en een voor dossiers die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld.

Bevoegdheden

Ze spreekt zich in hoger beroep uit over betwistingen betreffende de beslissingen van de Kamer van eerste aanleg. Zij is ook bevoegd voor beroepen ingesteld tegen de beslissingen van het Comité DGEC in tuchtrechtelijke zaken.

Administratief cassatieberoep is mogelijk bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.

Contacten

Secretariaat van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Tel: +32 (0)2 739 75 08

E-mail: secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be