print

Pleegouderverlof voor werknemers

Als u als werknemer een minderjarig kind onthaalt in het kader van langdurige pleegzorg, kunt u een verlof opnemen dat uw ziekenfonds vergoedt. Hiervoor moet u echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:

In welke gevallen kunt u genieten van het pleegouderverlof?

U kunt pleegouderverlof opnemen als

 • u een minderjarig kind onthaalt in het kader van langdurige pleegzorg
 • en als u een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Langdurige pleegzorg is een beslissing van plaatsing die bepaalt dat het kind waarvoor u pleegzorg verricht, minstens 6 maanden in uw gezin zal verblijven.

Belangrijke opmerkingen:

 • als u geen arbeidsovereenkomst heeft, kunt u geen pleegouderverlof opnemen (volledig gecontroleerde werkloze, begunstigde van een verbrekingsvergoeding, enz.);
 • als u een zelfstandige bent, kunt u pleegouderverlof voor zelfstandigen opnemen.

Wanneer kunt u uw pleegouderverlof opnemen?

Uw pleegouderverlof gaat in:

 • ten vroegste de dag na de inschrijving van het minderjarige kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • uiterlijk 12 maanden na deze inschrijving.

Uw pleegouderverlof eindigt, ten laatste, op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Hoelang duurt uw pleegouderverlof?

De pleegzorg voor een minderjarig kind geeft u recht op een pleegouderverlof van maximum 6 weken (basisperiode).

In sommige gevallen kunt u deze basisperiode verlengen:

 • U  verricht de pleegzorg alleen? U kunt deze basisperiode met 3 weken  verlengen.
  Opgelet: deze verlenging met 3 weken is slechts van toepassing op aanvragen die gebeuren vanaf 1 januari 2023 en voor zover het pleegouderverlof ten vroegste start vanaf 1 januari 2023.
  Vóór de datum van 1 januari 2023 is een verlenging met 2 weken mogelijk

 • U verricht de pleegzorg met 2 (2 pleegouders)? De basisperiode kan met 3 bijkomende weken worden verlengd. Die 3 weken moeten onderling tussen u beiden worden verdeeld (bv. 1 pleegouder neemt 2 bijkomende weken op en de andere pleegouder neemt 1 bijkomende week op).
  Opgelet: deze verlenging met 3 weken is slechts van toepassing op aanvragen die gebeuren vanaf 1 januari 2023 en voor zover het pleegouderverlof ten vroegste start vanaf 1 januari 2023.
  Vóór de datum van 1 januari 2023 is een verlenging met 2 weken mogelijk (1 pleegouder neemt de 2 bijkomende weken op of elke pleegouder neemt 1 bijkomende week op).

 • U verricht de pleegzorg voor een minderjarig kind met een handicap? U kunt de duur van uw pleegouderverlof verdubbelen als het kind getroffen is:
  • door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 %, of
  • door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, of
  • door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

Voor meer informatie over de evaluatie van de handicap van het minderjarige kind, kunt u de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid contacteren.

 • U onthaalt gelijktijdig meerdere minderjarige kinderen in het kader van langdurige pleegzorg? U kunt uw pleegouderverlof verlengen met 2 weken.

U bent niet verplicht om het maximum aantal weken op te nemen. Uw pleegouderverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud daarvan tellen.

Voorbeeld:

U kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar u kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen.

U moet uw pleegouderverlof zonder onderbreking opnemen.

Kunt u uitkeringen voor uw pleegouderverlof krijgen?

Om van uw ziekenfonds uitkeringen voor uw pleegouderverlof te kunnen ontvangen, moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden voor wachttijd en behoud van recht als de voorwaarden die van toepassing zijn om moederschapsuitkeringen te ontvangen.

Hoeveel bedraagt uw uitkering?

Uw werkgever betaalt de 3 eerste dagen van uw pleegouderverlof.

Voor de rest van de periode betaalt uw ziekenfonds een uitkering voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondag.

Die uitkering bedraagt 82 % van het begrensde gederfde loon.

Hoe vraagt u uw uitkeringen voor uw pleegouderverlof aan? Wanneer ontvangt u ze?

Vraag de vergoeding voor pleegouderverlof via het formulier aan bij uw ziekenfonds.

Voeg het volgende toe:

 • een kopie van het document waaruit de plaatsing van het pleegkind bij u overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming blijkt
  U kunt dit document krijgen door Pleegzorg Vlaanderen van de Vlaamse overheid te contacteren.
 • bij een pleegzorg van een kind met een handicap: een attest dat vermeldt dat het kind
  • een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % heeft
  • of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal
  • of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

Voor meer informatie over de evaluatie van de handicap van het minderjarige kind, kunt u de FOD Sociale zekerheid contacteren.

Uw ziekenfonds bezorgt u dan een inlichtingenblad.
Vul het luik ‘gerechtigde’ in.

Uw ziekenfonds begint u te vergoeden binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag en betaalt deze uitkeringen vervolgens elke maand.

Vervroegde hervatting van het werk tijdens het pleegouderverlof

Als u het werk hervat vóór (of op) de einddatum van de periode van pleegouderverlof, verwittig rechtstreeks uw ziekenfonds schriftelijk (bvb. via e-mail, brief of applicatie van uw ziekenfonds) binnen een termijn van 8 kalenderdagen die volgen op het einde van deze periode.

Meer informatie

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be