print

Pleegouderverlof voor zelfstandigen

Als u als zelfstandige een minderjarig kind onthaalt in het kader van langdurige pleegzorg, kunt u een verlof opnemen dat uw ziekenfonds vergoedt. Hiervoor moet u echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:

In welke gevallen kunt u genieten van het pleegouderverlof?

U kunt pleegouderverlof opnemen als u een minderjarig kind onthaalt in het kader van langdurige pleegzorg.

Langdurige pleegzorg is een beslissing van plaatsing die bepaalt dat het kind waarvoor u pleegzorg verricht, minstens 6 maanden in uw gezin zal verblijven.

Belangrijke opmerking: als u werknemer bent, kunt u pleegouderverlof voor werknemers opnemen.

Wanneer kunt u uw pleegouderverlof opnemen?

Uw pleegouderverlof gaat in:

 • ten vroegste op de dag van de inschrijving van het minderjarige kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • uiterlijk 12 maanden na deze inschrijving.

Hoelang duurt uw pleegouderverlof?

De pleegzorg voor een minderjarig kind geeft u recht op een pleegouderverlof van maximum 6 weken (basisperiode).

In sommige gevallen kunt u deze basisperiode verlengen :

 • U  verricht de pleegzorg alleen? U kunt deze basisperiode met 3 weken verlengen.
  Opgelet: deze verlenging met 3 weken is slechts van toepassing voor zover het pleegouderverlof ten vroegste start vanaf 1 januari 2023.
  Vóór de datum van 1 januari 2023 is een verlenging met 2 weken mogelijk.

 • U verricht de pleegzorg met 2 (2 pleegouders)? De basisperiode kan met 3 bijkomende weken worden verlengd. Die 3 weken moeten onderling tussen u beiden worden verdeeld (bv. 1 pleegouder neemt 2 bijkomende weken op en de andere pleegouder neemt 1 bijkomende week op).
  Opgelet: deze verlenging met 3 weken is slechts van toepassing voor zover het pleegouderverlof ten vroegste start vanaf 1 januari 2023.
  Vóór de datum van 1 januari 2023 is een verlenging met 2 weken mogelijk (1 pleegouder neemt de 2 bijkomende weken op of elke pleegouder neemt 1 bijkomende week op).

 • U verricht de pleegzorg voor een minderjarig kind met een handicap? U kunt de duur van uw pleegouderverlof verdubbelen als het kind getroffen is:
  • door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 %, of
  • door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, of
  • door een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

Voor meer informatie over de evaluatie van de handicap van het minderjarige kind, kunt u de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid contacteren.

 • U onthaalt gelijktijdig meerdere minderjarige kinderen in het kader van langdurige pleegzorg? U kunt uw pleegouderverlof verlengen met 2 weken.

U bent niet verplicht om het maximum aantal weken op te nemen. Uw pleegouderverlof moet wel minstens 1 volledige week of een veelvoud daarvan tellen.

Voorbeeld:

U kunt 2, 3 of 4 volledige weken opnemen, maar u kunt niet 1,5 week of 2,5 weken opnemen.

U moet uw pleegouderverlof zonder onderbreking opnemen.

Kunt u uitkeringen voor uw pleegouderverlof krijgen?

Om van uw ziekenfonds uitkeringen voor uw pleegouderverlof te kunnen krijgen, moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden voor de wachttijd en behoud van recht als de voorwaarden die van toepassing zijn om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te ontvangen.

Hoeveel bedraagt uw uitkering?

De uitkering voor pleegouderverlof is een forfaitair bedrag dat in één keer wordt betaald voor de hele periode, ten laatste 1 maand na het begin van uw pleegouderverlof.

Dit bedrag is gekoppeld aan de index (het stijgt als de sociale uitkeringen worden geïndexeerd).

Bedrag van de uitkering voor pleegouderverlof

Hoe vraagt u uw uitkeringen voor uw pleegouderverlof aan?

Vraag de vergoeding voor pleegouderverlof aan bij uw ziekenfonds via het formulier.

Voeg het volgende toe:

 • een kopie van het document waaruit de plaatsing van het pleegkind bij u overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming blijkt
  U kan dit document verkrijgen door Pleegzorg Vlaanderen van de Vlaamse overheid te contacteren.
 • bij pleegzorg van een kind met een handicap: een attest dat vermeldt dat het kind
  • een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % heeft
  • of een aandoening heeft met als gevolg dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal
  • of een aandoening heeft met als gevolg dat ten minste 9 punten toegekend worden in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

Voor meer informatie over de evaluatie van de handicap van het minderjarige kind, kunt u de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid contacteren.

Vermeld in uw aanvraag:

 • de begindatum van uw pleegouderverlof
 • het aantal weken dat u wilt opnemen

Wanneer krijgt u uw uitkering?

Uw ziekenfonds betaalt uw uitkering ten laatste 1 maand na het begin van uw pleegouderverlof.

Mag u werken tijdens uw pleegouderverlof?

Neen, tijdens deze periode mag u geen beroepsactiviteit uitoefenen.

Hervatting van uw beroepsactiviteit

Wanneer u uw beroepsactiviteit na uw pleegouderverlof weer opneemt, dan moet u uw ziekenfonds daar binnen 2 dagen over inlichten: vul het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ in, dat u bij uw ziekenfonds kunt krijgen.

 

Meer informatie

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be