Het sociaal statuut van de arts

Als geconventioneerde arts kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.


Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is – afhankelijk van uw keuze – ofwel:

 • een jaarlijkse bijdrage die gestort wordt aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract hebt afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst
 • een recht op pensioen ingeval van rust en/of overleving, dat u bij onze dienst kunt reserveren.
  Let op: Dat gereserveerde recht is een uitdovend systeem. U kunt bij onze dienst vanaf het toepassingsjaar 2017 enkel nog een recht op pensioen reserveren als u dat al een eerste keer gedaan heeft voor een eerder toepassingsjaar.

Wat is het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kun u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.
 2. U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen.
 3. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedurende het hele jaar effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ en alle uitzonderingen op de voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit zijn reglementair bepaald (art. 1 van het KB van 6/3/2007 voor het sociaal voordeel, art. 2 van het KB van 24/9/2019 voor het conventievoordeel na pensioenopname).
 4. U moet een minimale activiteitsdrempel bereiken. We gaan dit na aan de hand van uw activiteitsprofielgegevens voor het jaar x-2 (=referentiejaar, x is het toepassingsjaar).

  Uitzondering:

  U hoeft geen minimale activiteitsdrempelminimumbedrag te hebben aangerekend als u op 1 januari van het referentiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend huisarts of arts- specialist of als u in de loop van het referentiejaar een stage of uw basisopleiding als arts volgde.

  Let op:

  Bij het aftoetsen van die voorwaarde neutraliseren we de effecten van arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsrust of vaderschapsverlof.
 5. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Wat is de minimale activiteitsdrempel?

Door een wijziging in de pensioenwetgeving kunnen wij in bepaalde gevallen geen bijdrage meer storten in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ). Dat hangt af van uw specifieke situatie:

De minimale activiteitsdrempel drukken wij op 2 manieren uit:

 1. Als u een klinische activiteit  uitoefent die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) individueel ten laste neemt, dan geldt als drempel een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen, aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Dat minimumbedrag varieert per specialisme. Deze verstrekkingen zijn:
  • ofwel geboekt op uw eigen naam
  • ofwel legaal geboekt op naam van een andere arts.
 2. In een minimale gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit van 13 uur per week, enkel in volgende situaties:
  • U levert prestaties die de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt, maar die niet geboekt zijn op uw eigen naam of op naam van een andere arts. Het betreft hier bv. een activiteit in een transfusiecentrum of in een federaal (revalidatie)centrum dat wij financieren.
  • U werkt samen met de verplichte ziekteverzekering om klinische taken te vervullen die de verplichte ziekteverzekering niet ten laste neemt, maar die wel bijdragen tot de uitvoering ervan. Het betreft hier de categorie van ziekenhuishygiënisten, hoofdartsen, diensthoofden en equivalenten, met uitsluiting van artsen die een overwegend administratieve functie hebben zoals (data)beheer en bestuur.

Let op:

 • U kunt de activiteitsdrempel bereiken door een cumul van uw aangerekende verstrekkingen en uw gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit. In dit geval zullen we uw activiteit berekenen als een totaal van de breuken ten aanzien van de respectievelijke activiteitsdrempel.
 • De uitgebreide regelgeving over de activiteitsdrempel, uitgedrukt in een minimale wekelijkse activiteit of in een bedrag legaal geboekt op naam van een andere arts, is op 21 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2017. In de 2e helft van oktober 2019 zullen wij daarom:
  • alle artsen schriftelijk contacteren die ons gevraagd hebben om voor het toepassingsjaar 2017 en/of 2018 hun activiteit te assimileren met die van artsen waarvoor op eigen naam een voldoende bedrag aan nomenclatuurverstrekkingen is geboekt
  • voor de geregulariseerde dossiers onmiddellijk tot uitbetaling overgaan.

Welk bedrag storten wij?

 • Kiest u als sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een erkende instelling of storten wij na opname van uw wettelijk rustpensioen op uw eigen rekeningnummer een ander conventievoordeel, dan zijn de bedragen voor 2019 de volgende:
  • bij volledige toetreding tot het akkoord 4.941,34 EUR*
  • bij gedeeltelijke toetreding 2.330,95 EUR*.

 *onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad

Let op:

 • Bent u voor het toepassingsjaar volledig toegetreden tot het akkoord en heeft u op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, dan heeft u recht op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding. 
 • Bent u gedeeltelijk toegetreden tot het akkoord en bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, heeft u geen recht op de premie.

 • Als u het recht op een pensioen bij onze dienst reserveert, dan zijn de bedragen vanaf 1 januari 2019 de volgende:
  • voor het rustpensioen 5.914,36 EUR*
  • voor het overlevingspensioen 4.928,77 EUR*.

*onder voorbehoud van publicatie in het Belgische Staatsblad

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

T.e.m. het premiejaar 2019:

 1. Om het sociaal voordeel voor 2019 te verkrijgen, stuurt u of uw verzekeringsonderneming ons ten laatste tegen 31 augustus 2019  het aanvraagformulier voor het sociaal voordeel als arts op.

  Als u volgens uw RIZIV-profielgegevens de activiteitsdrempel, uitgedrukt in een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen niet bereikt, dan stuurt u ook een assimilatieformulier mee.

 2. 2. Om het ander conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u ons ten laatste tegen 29 februari 2020 het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts op.

Vanaf het premiejaar 2020 verandert de aanvraagprocedure. Wij zullen het beheer van het sociaal statuut zo veel mogelijk automatiseren, zodat u als zorgverlener geen of zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen.

De vroegere papieren aanvraagformulieren zijn dan niet meer van toepassing.

De aanvraag voor een bepaald premiejaar (t) zal vanaf dan ook gebeuren in het premiejaar (t+1). De aanvraagprocedure voor 2020 zal dus lopen in 2021.

Vanaf maart 2020 plaatsen wij op deze pagina meer detailgegevens over de nieuwe procedure.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 januari 2020