Het sociaal statuut van de arts

Als arts kan u genieten van het ‘sociaal statuut’ als u geconventioneerd bent. Wat houdt dat concreet in? Wat zijn de voorwaarden om het statuut te genieten en hoe verloopt de aanvraagprocedure?


Wat is het ‘sociaal statuut’?

Het sociaal statuut is – afhankelijk van uw keuze – ofwel:

 • een jaarlijkse bijdrage die gestort wordt aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract hebt afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst

 • een recht op pensioen ingeval van rust en/of overleving, dat u bij onze dienst kunt reserveren.
  Let op: Dat gereserveerde recht is een uitdovend systeem. U kunt bij onze dienst vanaf het toepassingsjaar 2017 enkel nog een recht op pensioen reserveren als u dat al een eerste keer gedaan heeft voor een eerder toepassingsjaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het statuut te genieten, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

 2. U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen.

 3. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedurende het hele jaar effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ en alle uitzonderingen op de voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit zijn reglementair bepaald (art. 1).

 4. Vanaf het toepassingsjaar 2017 moet u een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen hebben aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Dat minimumbedrag (=activiteitsdrempel) varieert per specialisme. We gaan dit na aan de hand van uw profielgegevens voor het jaar x-2 (=referentiejaar, x is het toepassingsjaar).

Uitzondering:

U hoeft geen minimumbedrag te hebben aangerekend als u op 1 januari van het referentiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend huisarts of arts- specialist of als u in de loop van het referentiejaar een stage of uw basisopleiding als arts volgde.

Let op:

Wat als u uw wettelijk pensioen hebt opgenomen of binnenkort zal opnemen?

Door een wijziging in de pensioenwetgeving kunnen wij in bepaalde gevallen geen bijdrage meer storten in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ). Dat hangt af van uw specifieke situatie:

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en uw wettelijk pensioen nog niet opneemt, terwijl u wel voldoet aan de voorwaarden tot opname van het wettelijk pensioen, dan komt u nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en op 1 januari 2016 al genoot van het wettelijk pensioen, dan komt u ook nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage op voorwaarde dat:
  • de pensioenovereenkomst werd gesloten voor 1 januari 2016

en

  • de aanvullende pensioenprestatie niet vereffend wordt in 2018.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en uw wettelijk pensioen na 1 januari 2016 opgenomen hebt of nog zal opnemen in de loop van het toepassingsjaar, dan kunnen wij momenteel geen jaarlijkse bijdrage storten.  Er is overleg over welk sociaal voordeel hiervoor in de plaats komt. Als u zich in die situatie bevindt, dan vragen wij u om voorlopig geen aanvraag in te dienen. We zullen via deze webpagina een aangepaste procedure communiceren, zodra hierover een nieuwe regelgeving is uitgewerkt.

Hoeveel bedraagt het sociaal statuut?

 • Als u kiest voor het afsluiten van een contract bij een erkende instelling, dan zijn de bedragen voor 2018 de volgende:
  • bij volledige toetreding tot het akkoord 4.870,71 EUR*
  • bij gedeeltelijke toetreding 2.297,63 EUR*.

*onder voorbehoud van publicatie in het Belgische Staatsblad

Let op:

 • Bent u voor het toepassingsjaar volledig toegetreden tot het akkoord en voldoet u enkel aan de verlaagde drempelactiviteit, heeft u op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding.
 • Bent u gedeeltelijk toegetreden tot het akkoord en voldoet u enkel aan de verlaagde drempelactiviteit, heeft u geen recht op de premie.
 • Nieuw vanaf het toepassingsjaar 2017: bent u voor het eerst tot het akkoord toegetreden bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer? Dan heeft u recht op het volledige bedrag, ongeacht uw periode van toetreding tot het akkoord, op voorwaarde dat u in de loop van dat jaar een goedgekeurd stageplan hebt.

 • Als u het recht op een pensioen bij onze dienst reserveert, dan zijn de bedragen vanaf 1 januari 2018 de volgende:
  • voor het rustpensioen 5.829,83 EUR*
  • voor het overlevingspensioen 4.858,32 EUR*

*onder voorbehoud van publicatie in het Belgische Staatsblad

Let op: De modaliteiten en de bepaling van het effectieve bedrag van het rust en/of overlevingspensioen zijn reglementair bepaald (K.B. van 06.03.2007 - art. 4 en 5)

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 1. Wij sturen u het aanvraagformulier en een begeleidende brief automatisch op nadat het akkoord artsen-ziekenfondsen in werking is getreden. Als het akkoord verschillende jaren blijft gelden, dan sturen wij u vanaf het 2e jaar telkens het formulier en een begeleidende brief vóór 1 april. Als u de activiteitsdrempel niet bereikt, dan sturen wij u ook een assimilatieformulier mee waarmee u kan vragen om uw specifieke activiteitssituatie te assimileren met die van artsen die de drempel wel halen.

Let op:

 • In de begeleidende brief zullen wij geïndividualiseerde informatie vermelden over uw activiteitssituatie.

 1. U vult op de voorkant van het aanvraagformulier een verklaring in met betrekking tot uw activiteit in het jaar x (toepassingsjaar) en x-2 (=referentiejaar). Hebt u in het referentiejaar inactiviteitsdagen en bereikt u daardoor de voor u geldende activiteitsdrempel niet, dan vraagt u een neutralisatie van die inactiviteit door het aantal inactiviteitsdagen op het formulier te vermelden en het bewijs/attest toe te voegen.

 2. U maakt op de achterkant van het aanvraagformulier een keuze: het reserveren van het recht op een pensioen bij onze dienst of een contract voor een  vervangingsinkomen in geval van invaliditeit en/of pensioenovereenkomst bij een erkende instelling.

Let op: U kunt enkel nog een recht op pensioen reserveren als u dat al een eerste keer gedaan hebt vóór 2017.

 • Als u kiest voor de reservering van het recht op een pensioen bij onze dienst, dan vult u het aanvraagformulier in. Duid alles aan en vul alle vakken in op de voor- en achterzijde, uitgezonderd het 2e vak bij punt II op de achterzijde.
 • Als u kiest voor het afsluiten van een contract bij een erkende instelling, dan vullen u en uw verzekeringsonderneming het formulier in. Duid alles aan en vul alle vakken in op de voor- en achterkant, uitgezonderd het 1e vak bij punt II op de achterzijde.

 1. Als u de activiteitsdrempel niet bereikt of enkel de verlaagde drempel bereikt en u uw activiteitssituatie wilt laten assimileren met die van artsen die de drempel wel halen, dan voegt u het assimilatieformulier toe aan uw aanvraagformulier.

 2. U of uw verzekeringsonderneming stuurt het aanvraagformulier, eventueel samen met een assimilatieformulier en/of attest van de inactiviteitsperiode, naar ons op:

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling artsen en tandartsen
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Belangrijk: U moet het sociaal statuut 2018 ten laatste op 31 juli 2018 aanvragen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 juli 2018