print

Radiotherapie: stereotactische bestraling aanrekenen

Stereotactische bestraling is een radiotherapeutische techniek waarbij tumoren zeer precies bestraald kunnen worden en waarbij het aantal fracties beperkt is.

Voor stereotactische bestraling zijn sinds 1 januari 2020 vier nieuwe verstrekkingen opgenomen in een nieuwe categorie 4 bis van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen voor  radiotherapie ( artikelen 18 §1 en 19) .

Om deze verstrekkingen als arts te kunnen aanrekenen is een registratie van  de stereotactische bestralingsreeksen verplicht bij de Stichting Kankerregister, in een specifiek daartoe bestemde registratiemodule.

Op deze pagina:

In welke gevallen kan u een stereotactische bestraling aanrekenen als arts?

U kan een stereotactische bestralingsreeks aanrekenen via een van de vier verstrekkingen, opgenomen in artikel 18 §1 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, als er voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in artikel 19§1, categorie 4bis.

Een forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks kan aangerekend worden in geval van:

 • primaire tumoren, uitgezonderd hersentumoren (444636-444640)
 • oligometastasen, uitgezonderd hersenmetastasen (444651-444662)
 • maligne hersentumoren en hersenmetastasen (444673-444684)
 • niet maligne hersentumoren en arterioveneuze malformaties (444695-444706)

Voor elk van deze vier verstrekkingen is een vergoeding “K 2000” voorzien.

Koninklijk Besluit

Wanneer kan u een stereotactische bestraling aanrekenen ?

Voor elke stereotactische bestralingsreeks is vooraf een multidisciplinair advies nodig dat deze bestralingstechniek aanbeveelt.

Het betreft een uitwendige complexe bestraling, met minstens 6 Gy per fractie, waarbij het letsel zeer precies kan bestraald worden.

Het bestraalde letsel kan zowel intra- als extracerebraal gelokaliseerd zijn.
Het kan zowel een primaire tumor als een (oligo)metastatisch letsel betreffen, of een arterioveneuze malformatie (AVM).

U kan voor een patiënt maximum:

 • 3 maal een stereotactische bestralingsreeks aanrekenen per 12 maanden en per orgaan,
 • En in totaal maximaal 6 maal per 12 maanden voor het ganse lichaam.

U kan de stereotactische bestraling van maximum 5 oligometastasen aanrekenen.
Ongeacht het aantal afzonderlijke letsels, kan u voor cerebrale locaties slechts één bestralingsreeks aanrekenen.

U dient de gegevens over de uitgevoerde stereotactische bestralingen te registreren bij de Stichting Kankerregister, in een specifieke daarvoor bestemde registratiemodule.

Welke gegevens moet u registeren bij het Kankerregister?

De uitgevoerde bestralingen zijn slechts aanrekenbaar mits het registeren van de volgende groepen van gegevens

 • identificatiegegevens
 • indicatie voor de bestraling (tumortype, lokalisatie, primaire tumor, metastatisch letsel)
 • technische parameters over de bestraling
 • de algemene toestand van de patiënt
 • eventuele andere oncologische behandelingen

Dit zal het op lange termijn mogelijk maken om een beeld te krijgen van onder meer kwaliteit van zorg, overleving en het optreden van secundaire tumoren.

De inhoud van de registratiemodule

Hoe kan u de gegevens registeren bij het kankerregister?

De Stichting Kankerregister stelt voor deze registratie een specifieke registratiemodule ter beschikking, waar de gegevens op een beveiligde manier kunnen ingevoerd worden en kunnen worden verwerkt.

De Stichting Kankerregister zal de werkwijze om te registreren toelichten aan de diensthoofden van de erkende radiotherapiediensten.

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be

Stereotactische bestraling - Vragen over registratie

E-mail: StereotacticRT@kankerregister.org