print

Terugbetaling van een onderzoek met een Conebeam CT- toestel

We betalen de radiologische onderzoeken uitgevoerd met een CBCT-toestel (Cone Beam Computed Tomography, voor computergestuurde tomograaf met behulp van een kegel-röntgenstraal).terug via de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Het onderzoek en het toestel moeten daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Dit Conebeam CT-toestel (CBCT) moet aan de eisen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voldoen en bij ons zijn geregistreerd.

Op deze pagina:


Welke onderzoeken zijn terugbetaald en onder welke voorwaarden?

We betalen de volgende onderzoeken terug die met een Conebeam CT-toestel worden uitgevoerd (CBCT) (verstrekkingen opgenomen in artikel 17, § 1, 11°ter van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen):

 • 459852-459863 voor het onderzoek van het faciaal massief. Deze verstrekking is niet bestemd voor een tandheelkundige toepassing (voor tandheelkunde zijn de verstrekkingen voor onderzoeken met een CBCT-toestel opgenomen in artikel 5 van de nomenclatuur voor de tandheelkunde).

 • 458474-458485 voor het onderzoek van een ledemaat. Dit onderzoek kan enkel worden aangerekend voor de indicaties uit artikel  17, § 1, 11°ter van de NGV.

 • 458496-458500 voor het onderzoek van een perifeer gewricht van een bovenste of onderste ledemaat. Dit onderzoek kan enkel worden aangerekend onder de voorwaarden uit  artikel 17, § 1, 11°ter van de NGV.

 • 459933- 459944 voor het tandheelkundig onderzoek van de bovenkaak en/of onderkaak. Deze verstrekking kan enkel worden aangerekend voor de indicaties uit artikel 17, § 1, 11° ter van de NGV.
  Dit onderzoek mag worden voorgeschreven door:
  • een arts-specialist in de stomatologie
  • een arts-specialist in de pediatrie
  • een arts-specialist in de urgentiegeneeskunde
  • een arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde
  • een arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de intensieve zorgen
  • een arts-specialist in de acute geneeskunde
  • een arts die houder is van een brevet acute geneeskunde
  • een tandarts die houder is van een bijzonder beroepstitel.

 • 459955-459966 voor het onderzoek van de rotsbeenderen.
  Dit onderzoek mag worden voorgeschreven door:
  • een huisarts
  • een specialist

De verzekering voor geneeskundige verzorging betaalt die verstrekkingen terug indien aan al deze voorwaarden voldaan is:

 • Het onderzoek is conform voorgeschreven aan de hand van een ‘gestandaardiseerd voorschrift’, met een duidelijke klinische vraagstelling en de nodige klinische inlichtingen voor de radioloog.
 • Een volgend onderzoek met een CT of een CTBT mag pas na 30 dagen worden aangerekend
 • De CBCT waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd is bij ons via het registratieformulier geregistreerd.
 • Het CBCT-toestel voldoet aan de eisen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de dienst waar het toestel is opgesteld beschikt over een passende exploitatievergunning van het FANC.
 • De verstrekkingen 458474-458485 (onderzoek van een ledemaat) en 458496-458500 (onderzoek van een perifeer gewricht van een bovenste of onderste ledemaat) moeten worden uitgevoerd met een CBCT-toestel dat:
  • hoge-resolutiebeeldvorming mogelijk maakt
  • minstens aan de DICOM-standaard voldoet (DICOM conformance statement) en de overdracht van beelden tussen toestellen van verschillende fabrikanten mogelijk maakt.

Wat is de registratieprocedure?

U volgt de volgende procedure om een CBCT te registreren:

 1. U vult voor elke CBCT het daarvoor bestemde registratieformulier in.
 2. U stuurt de formulieren aangetekend naar ons op:
  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging
  T.a.v. de Leidend ambtenaar
  Galileelaan 5/01
  1210 Brussel
 3. Wij voeren de gegevens in onze databank in.
 4. Wij controleren de ingevoerde gegevens op basis van de informatie die het FANC ons doorgeeft en gaan na of aan hun eisen is voldaan.
 5. U ontvangt van ons voor elke geregistreerde CBCT een bericht. Daarin staat vermeld vanaf wanneer terugbetaling van de verstrekkingen van artikel 17 §1, 11° ter mogelijk is.

Meer informatie

Contacten

Een vraag over Conebeam-CT-registratie?

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be