Vergoeding voor de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (ASO) kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ontvangen.


Hebt u recht op de vergoeding voor stagemeesters?

U hebt recht op die vergoeding voor het premiejaar 2019 indien u deze 3 voorwaarden vervult:

 • U bent door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3.

Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:

  • huisarts
  • arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
  • arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
  • arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
  • arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

 • U begeleidt als stagemeester of coördinerend stagemeester één of meerdere van volgende stages:
  • een stage in een universitair of niet-universitair ziekenhuis
  • een rotatiestage
  • een extramurale stage
  • een buitenlandse stage
  • een specifieke stage
  • een wetenschappelijke stage.

Opgelet: de vergoeding voor specifieke, wetenschappelijke en buitenlandse stages betalen wij altijd aan de coördinerend stagemeester.

 • De stagedoende arts(en) die u begeleidt, heeft/hebben:
  • een goedgekeurd stageplan
  • een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.

De FOD Volksgezondheid stuurt ons alle gegevens met betrekking tot de stages die u begeleidt.

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor stagemeester?

Voor het premiejaar 2019 bedraagt de vergoeding 705,98 EUR per kalendermaand en per begeleide arts-specialist. Dat maandelijks bedrag kunnen we proportioneel verminderen rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dat een vermindering met 50 %).

Wanneer en hoe moet u uw vergoeding voor stagemeester aanvragen?

Voor het premiejaar 2019 kunt u uw vergoeding aanvragen van 16 april 2020 tot 15 juli 2020.

Vraag uw vergoeding online aan via de module "Mijn premieaanvragen" van onze webtoepassing MyRiziv. U kunt zelf aanduiden op welk rekeningnummer wij uw vergoeding storten (uw eigen rekeningnummer, dat van het ziekenhuis, enz.). Hou hierbij rekening met een eventuele overeenkomst die u met uw werkgever of iemand anders hebt afgesloten.

Na het indienen van uw premieaanvraag ziet u in MyRiziv onmiddellijk het bedrag waarop u volgens de gegevens van de FOD Volksgezondheid recht heeft.

Als u niet akkoord gaat met onze beslissing, dan kunt u die betwisten binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing. Richt uw betwisting online tot de leidend ambtenaar van onze Dienst voor geneeskundige verzorging. Bij deze online betwisting moet u o.a. een bijlage opladen met daarin een overzicht van de door u begeleide artsen-specialisten in opleiding.

We hebben vastgesteld dat een groot deel van de betwistingen uit 2019 betrekking heeft op goedgekeurde stageplannen die niet bijgewerkt waren. In overleg met het Kabinet van de Minister beslisten we om deze gegevens pas op 1 december 2020 als definitief te beschouwen. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.

Opgelet:

 • Het is momenteel nog niet mogelijk om een mandaat te geven aan iemand anders om de premieaanvraag in uw naam te beheren. Die mogelijkheid voorzien wij voor de MyRiziv-module “Mijn premieaanvragen” vanaf juli 2020.
 • Als u als stagemeester werkzaam bent in een erkende stagedienst in het buitenland, meer specifiek in het “Centre hospitalier de Luxembourg”, is het niet mogelijk uw aanvraag online in dienen. In dit geval kunt u via het mailadres onderaan deze pagina een vergoeding aanvragen. Vermeld in uw mail uw naam, uw nationaal nummer, het jaar waarvoor uw de premie aanvraagt, het rekeningnummer en de naam op wiens naam dit rekeningnummer staat.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 augustus 2020