print

Terugbetaalde zorg voor gedetineerden

Sinds 1 januari 2023 vergoeden we ook de zorg voor gedetineerden en geplaatste geïnterneerden. We integreren deze mensen zo in onze verplichte ziekteverzekering. Alle gedetineerden en geplaatste geïnterneerden worden aangesloten en verzekerd bij een ziekenfonds. Hun zorg buiten de penitentiaire inrichting wordt ten laste genomen door de ziekenfondsen.

Op deze pagina:

 

In welke situaties vergoeden we zorg voor gedetineerden?

Deze hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg, omvat de integratie van gedetineerden en andere geplaatste geïnterneerden als rechthebbende van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
Vanaf 1 januari 2023 betreft dit de volgende personen, met inbegrip van de vreemdelingen die niet zijn toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in België:

  • personen die zijn opgesloten in een gevangenis;
  • personen die verblijven in een detentiehuis of transitiehuis;
  • geïnterneerden die zijn geplaatst in een psychiatrische annex van een gevangenis;
  • geïnterneerden die zijn geplaatst in een afdeling of inrichting tot bescherming van de maatschappij.

Bij deze eerste fase van de hervorming betalen we de geneeskundige verstrekkingen terug die de gedetineerde of geplaatste geïnterneerde geniet buiten de penitentiaire inrichting, ook bij opname in een ziekenhuis:

  • als de patiënt deze penitentiaire inrichting verlaat in het kader van een uitgangsmodaliteit (uitgangsvergunning, penitentiaire verlof, beperkte detentie)
  •  omdat de patiënt is geplaatst in een verzorgingsinstelling.

Daarnaast vergoeden we ook volgende zorg:

  • Sinds 1 januari 2018 werden de geïnterneerden die geplaatst zijn in verzorgingsinstellingen geïntegreerd als rechthebbende op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
  • Veroordeelden en geïnterneerden die in vrijheid zijn gesteld (elektronisch toezicht, vrijlating op proef, voorwaardelijke invrijheidsstelling, enz.) genoten al  van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging volgens de algemene regels. Voor deze personen bestaan aldus geen bijzondere regels.

Gezondheidszorg binnen de penitentiaire inrichting blijft voorlopig georganiseerd en gefinancierd door de FOD Justitie.

Bij welk ziekenfonds zijn gedetineerden aangesloten?

Is de gedetineerde of geplaatste geïnterneerde bij de aanvang van de opsluiting of plaatsing:

  • al aangesloten bij een ziekenfonds?

Dan blijft die tijdens de periode van detentie of plaatsing aangesloten bij datzelfde ziekenfonds. Het staat de gevangene vrij om op elk moment te veranderen van ziekenfonds.

  • nog niet aangesloten bij een ziekenfonds?

Dan sluit die automatisch aan bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV). Nadien staat het gevangenen vrij om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze, uitgezonderd vreemdelingen die niet zijn gemachtigd of toegelaten tot een verblijf van langer dan 3 maanden. Zij blijven aangesloten bij de Hulpkas tot het moment dat ze vrijkomen.

Hoe worden gedetineerden verzekerd?

Het ziekenfonds tracht een gedetineerde of geplaatste geïnterneerde eerst in orde te brengen volgens de algemene regels.

Lukt dit niet, wordt de gedetineerde of geplaatste geïnterneerde door het ziekenfonds verzekerd door gebruik te maken van de hoedanigheid van gerechtigde gedetineerde. Aan deze hoedanigheid zijn geen persoonlijke bijdragen verbonden.

Is de gedetineerde of geplaatste geïnterneerde een buitenlander zonder toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden in België die gebruik maakt van deze specifieke hoedanigheid van gerechtigde gedetineerde, dan kan hij geen gezinsleden ten laste nemen.

Hoe vergoeden we zorg buiten de gevangenis voor gedetineerden?

Deze geneeskundige verstrekkingen rekent de zorgverlener of verzorgingsinstelling rechtstreeks aan aan het ziekenfonds van de gedetineerde of geplaatste geïnterneerde, met inbegrip van het remgeld.

In geval de gedetineerde of geplaatste geïnterneerde wordt opgenomen in het ziekenhuis, kunnen geen ereloonsupplementen worden aangerekend.

Hoe zorg aanrekenen als zorgverlener?

 

Contacten

Juridische directie van de Dienst voor geneeskundige verzorging

E-mail: Jur_reg@riziv-inami.fgov.be