print

Verzekerbaarheid

De verzekerbaarheid betreft uw recht op zorg door de prestaties van de verplichte ziekteverzekering  (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Op deze pagina:


Aansluiten bij een ziekenfonds

Om recht te hebben op prestaties van geneeskundige verzorging (en ook om recht te hebben op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, enz.) moet u zich bij een ziekenfonds aansluiten. Het zijn de ziekenfondsen die de prestaties uitbetalen onder bepaalde voorwaarden (o.a. het bezitten van een bepaalde hoedanigheid, een voldoend bedrag aan bijdragen betaald hebben).

Personen die u ten laste hebt (bv. kinderen jonger dan 25 jaar, echtgeno(o)t(e), ouders) hebben recht op prestaties van geneeskundige verzorging op basis van de rechten die u hebt.

Voorwaarden bij verzekering in specifieke gevallen

  • U betaalt geen sociale bijdragen in het kader van een beroepsinkomen? U heeft recht op geneeskundige verzorging op voorwaarde dat u persoonlijke bijdragen betaalt. De ziekenfondsen innen deze bijdragen. 

  • U bent een persoon ten laste? Om recht te blijven hebben op terugbetaalde zorg moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u deze voorwaarden ‘persoon ten laste’ niet vervult, moet u zich zelf als eigen gerechtigde aansluiten bij een ziekenfonds.

  • U bent student? De onderwijsinstellingen van het 3de niveau leveren u een studiegetuigschrift af op basis waarvan u zich bij een ziekenfonds kan aansluiten.

  • U bent gedetineerde of geïnterneerde? Sinds 1 januari 2023 zijn alle gedetineerden en geplaatste geïnterneerden aangesloten en verzekerd bij een ziekenfonds.
    Gedetineerde en geplaatste geïnterneerde vreemdelingen zonder recht op verblijf in België zijn ambtshalve aangesloten bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Meer informatie over de terugbetaling van geneeskundige verzorging voor gedetineerden.

De elektronische identiteitskaart (eID): noodzakelijk in het kader van uw geneeskundige verzorging

Uw identiteitskaart identificeert u correct, ook in het kader van de gezondheidszorg: tijdens een medische afspraak en bij de terugbetaling van uw zorg. Uw identiteitskaart is noodzakelijk in het ziekenhuis.

Herinnering: Vanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart niet meer geldig. Het nieuwe systeem op basis van de elektronische identiteitskaart heeft de functionaliteiten van de SIS-kaart overgenomen.

Elektronische versie van formulieren van de ziekteverzekering

Vanaf 22 oktober 2016 kunnen bepaalde formulieren met betrekking tot de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) op elektronische wijze beschikbaar zijn.

Elektronische versie van formulieren van de ziekteverzekering

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.