print

Chronisch zieken: Gepersonaliseerde follow-up door een huisapotheker

Als chronisch zieke neemt u misschien 5 of meer geneesmiddelen per dag. Sinds 1 oktober 2017 kunt u aan uw apotheker vragen om uw 'huisapotheker' te worden, u te begeleiden en uw medicamenteuze behandeling op te volgen. 

Op deze pagina:


In welke gevallen betaalt de ziekteverzekering de dienstverlening 'huisapotheker' terug?

Elke patiënt heeft het recht om een huisapotheker te kiezen. Maar voor de terugbetaling van de verstrekking 'huisapotheker' door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) moet u aan elk van de volgende voorwaarden vervullen:

 • U bent chronisch ziek.
 • U gaat naar een openbare apotheek.
 • U verblijft niet in een rustoord of in een rust- en verzorgingstehuis.
 • Eenzelfde apotheek heeft u over een periode van 1 jaar op zijn minst 5 verschillende geneesmiddelen afgeleverd die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) terugbetaalt, waaronder minstens 1 chronisch geneesmiddel.

U zult in die doelgroep als prioritair worden beschouwd als u deel uitmaakt van een van deze 4 subgroepen:

 • U hebt het statuut van 'chronisch zieke' met een globaal medisch dossier.
 • U volgt een diabetesvoortraject en u hebt recht op een educatie door de huisapotheker (of door een apotheker die in dezelfde openbare apotheek werkt als de huisapotheker). 
 • U neemt minstens 5 chronische geneesmiddelen over een periode van 1 jaar.
 • U hebt een follow-up van de farmaceutische verzorging nodig of u hebt daaraan een specifieke behoefte.
   

Hoeveel kost de dienstverlening van een huisapotheker?

Als u aan de voorwaarden voldoet, zullen de diensten van een huisapotheker u niets kosten.  De apotheker krijgt elk jaar en per patiënt met wie hij een overeenkomst heeft gesloten, een forfaitair bedrag: 37,86 EUR (BTW inbegrepen) op 01-01-2024, dat de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) volledig ten laste neemt.

Waarom zou u voor een huisapotheker kiezen?

De apotheker is per definitie de geneesmiddelenexpert. Hij heeft een globaal zicht op de geneesmiddelen die u inneemt.  Hij is dus het best geplaatst om u te begeleiden bij uw geneesmiddelengebruik, om u gepersonaliseerd advies te geven en u aan te moedigen om uw behandeling trouw te volgen. Dat laatste is soms ingewikkeld omdat de behandeling uit verschillende geneesmiddelen kan bestaan.

Door een huisapotheker te kiezen, geeft u concrete vorm aan de vertrouwensrelatie die u hebt met de apotheker bij wie u gewoonlijk uw geneesmiddelen gaat halen.

Wat doet uw huisapotheker concreet voor u?

 • Hij geeft u een persoonlijk medicatieschema.

Uw huisapotheker stelt een persoonlijk medicatieschema op en bezorgt het u.  Het gaat om een volledig overzicht van uw geneesmiddelen dat voortdurend wordt bijgewerkt:

 • de geneesmiddelen die uw behandelend arts, een arts-specialist die u hebt geraadpleegd, uw tandarts enz. u hebben voorgeschreven,
 • de geneesmiddelen zonder voorschrift, die uw apotheker u heeft aangeraden of die u op eigen initiatief hebt ingenomen.

Dat medicatieschema bevat alle nuttige informatie over de ‘posologieën’, de doseringen, de innamemomenten van elk geneesmiddel. U kunt het met u meenemen, elke keer dat u naar een zorgverlener gaat.
Wanneer uw behandeling wijzigt, bezorgt uw huisapotheker u altijd een bijgewerkt medicatieschema.

 • Hij deelt de voor u nuttige gegevens met uw andere zorgverleners.

Als u ermee akkoord gaat, kan uw huisapotheker de relevante informatie over uw geneesmiddelen delen:

 • met andere apothekers als u om een of andere reden naar een andere apotheek moet gaan
 • met de andere zorgverleners die een therapeutische band met u hebben (artsen, tandarts, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tijdens een geplande ziekenhuisopname of een opname in de spoedafdeling, al dan niet bij bewustzijn enz.).

Uw huisapotheker werkt samen met uw arts en de andere zorgverleners die u behandelen, om u een optimale behandeling te garanderen. Hij draagt ook bij tot uw gezondheid en uw levenskwaliteit.

Hoe duidt u uw huisapotheker aan?

De apotheker die u hebt gekozen zal u de bedoeling van de functie van ‘huisapotheker’ uitleggen en zeggen wat u van hem kan verwachten en wat uw rechten zijn. Hij zal u een informatiefolder geven.

Daarna zal hij u voorstellen om samen een overeenkomst te ondertekenen, die uw keuze concrete vorm geeft en hem de toestemming verleent om uw 'huisapotheker' te worden.

Door die overeenkomst te ondertekenen, zal u hem ook uw akkoord geven om uw gezondheidsgegevens te delen. Het gaat om een tweevoudig akkoord:

 • Het 1e akkoord betreft de follow-up van de farmaceutische verzorging: u zult uw huisapotheker de toestemming geven om een dossier bij te houden met uw medicatiegeschiedenis en de adviezen die hij u heeft gegeven. Hij kan u dan bv. een begeleidingsgesprek voorstellen waarin hij u uitlegt hoe u uw geneesmiddelen correct moet innemen. 
   
 • Het 2e akkoord gaat over het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens tussen de zorgverleners die u behandelen: het gaat om uw eHealthConsent. Die toestemming is nodig voor een betere communicatie tussen die zorgverleners, draagt bij tot een betere samenwerking en dus tot de follow-up van uw behandeling.
  U kunt uw toestemming zelf registreren op de site www.patientconsent.be, of aan uw arts, uw apotheker of uw ziekenfonds vragen om dat voor u te doen. 
   

Wat moet u doen als u niet zelf naar uw apotheker kunt gaan?

Als u om een of andere reden niet naar de apotheek van uw huisapotheker kunt gaan (bv. als u geneesmiddelen nodig hebt buiten de openingsuren van uw apotheek of als u op reis bent), dan kunt u naar een andere apotheek gaan. Die apotheker zal immers de nuttige gegevens in verband met uw geneesmiddelen kunnen raadplegen, omdat uw huisapotheker die informatie deelt in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier.

Mag u zelf uw huisapotheker kiezen, van huisapotheker veranderen of uw huisapotheker opzeggen?

Het staat u volledig vrij om al dan niet een huisapotheker te kiezen. U beslist of een gepersonaliseerde follow-up van uw behandeling door een apotheker al dan niet nuttig is voor u.

U mag op elk ogenblik van huisapotheker veranderen. Het volstaat om een andere huisapotheker aan te duiden en met hem een nieuwe overeenkomst te sluiten.

U mag beslissen om uw medicamenteuze behandeling niet meer te laten opvolgen door uw huisapotheker. U moet hem dan gewoon vragen om de overeenkomst te beëindigen die hij met u heeft ondertekend.

Contacten