print

Mentale stoornissen, gehoor-, stem- en spraakstoornissen, neurologische stoornissen: tegemoetkoming in de kosten van de behandeling door centra voor ambulante revalidatie (CAR). Reglementering van toepassing tot en met 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de centra voor ambulante revalidatie overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018) is de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze centra verder uitgevoerd, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot en met 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot en met 31 december 2018.

Op deze pagina:


Tot wie richten deze centra zich?


De centra richten zich tot patiënten met verschillende types van aandoeningen:
 • mentale stoornissen zoals:
  • autistische stoornissen
  • concentratiestoornissen met hyperactiviteit
  • ernstige gedragsstoornissen
  • ernstige stemmingstoornissen
 • een mentale achterstand (intelligentiequotiënt of ontwikkelingsquotiënt lager dan 70)
 • complexe ontwikkelingstoornissen, gekenmerkt door een opmerkelijke achterstand in verschillende van de volgende domeinen:
  • de gesproken taal
  • de schoolvaardigheden
  • de motoriek, de aandacht
  • het geheugen, de uitvoerende functies
  • het gedrag, de auditieve of visuele perceptie
  • het visuospatieel functioneren
 • gehoorstoornissen
 • bepaalde taal-, spraak- of slikstoornissen
 • een hersenletsel zonder symptomen van dementie
 • een hersenverlamming

In de meeste gevallen moeten de patiënten jonger zijn dan 19 jaar.

Er is echter geen leeftijdsgrens voor patiënten met bepaalde verworven neurologische aandoeningen, bepaalde gehoorstoornissen, bepaalde spraakstoornissen of een stotterprobleem.

De precieze omschrijving van de doelgroepen staat inartikel 3 van de overeenkomst (pag. 4 tot 9).

Wat beogen de centra met hun zorg?

De zorgprogramma's hebben precieze doelstellingen die afhankelijk zijn van het type van aandoening en de persoonlijke situatie van de patiënt.

Over het algemeen streven ze vergelijkbare doelstellingen na:

 • de ernst van de symptomen en hun frequentie verminderen;
 • de behouden vaardigheden ontwikkelen, de patiënt leren ze te gebruiken om de handicap te compenseren;
 • de negatieve gevolgen van deze stoornissen verminderen en bijkomende handicaps voorkomen;
 • de patiënt en zijn naaste omgeving meer inzicht geven in de ziekte en haar gevolgen;
 • de levenskwaliteit van de patiënt en zijn naaste omgeving verhogen;
 • de sociale integratie van de patiënt bevorderen.


Wat bieden de centra?

De centra verstrekken hun zorg in de vorm van ambulante revalidatiesessies of, meer zelden, voor bepaalde aandoeningen, in de vorm van ambulante revalidatiedagen.

Er bestaan diverse soorten sessies, afhankelijk van de aandoening en de noden van de patiënten.

De sessies kunnen er als volgt uitzien:

 • van variabele duur (tussen ½ uur en 2 uur, per schijf van ½ uur);
 • individueel of in een kleine groep;
 • verstrekt door één of meerdere therapeuten;
 • verstrekt aan de patiënt en/of één of meerdere van zijn familieleden;
 • bestemd voor de leerkrachten van bepaalde patiënten.

De zorgprogramma's zijn multidisciplinair: ze worden verstrekt door gespecialiseerde artsen, psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten of psychomotorische therapeuten, gespecialiseerde pedagogen enz.

De centra meten de regelmatig de evolutie van elke patiënt met behulp van objectieve tests om te beslissen of het revalidatieprogramma moet worden voortgezet, gewijzigd of stopgezet.

Hoe kunt u gebruikmaken van een behandeling door een centrum?

In de meeste gevallen moet een gespecialiseerde arts de revalidatie voorschrijven.

De patiënten moeten zich richten tot een centrum uit de lijst met centra die bij ons (RIZIV) zijn geconventioneerd.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om de patiënt op te volgen?

Het centrum moet:

Als het ziekenfonds ermee akkoord gaat, dan kan het centrum de begeleiding op zich nemen.

Wat betaalt de patiënt die door een centrum wordt opgevolgd?

De patiënt betaalt zijn persoonlijk aandeel (“remgeld”) voor een ambulante verstrekking.

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be