print

Mentale stoornissen bij volwassenen: tegemoetkoming in de kosten van behandeling door gespecialiseerde centra. Reglementering van toepassing tot en met 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de centra voor de behandeling van mentale stoornissen bij volwassenen overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018) is de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze centra verder uitgevoerd, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.
De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot en met 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot en met 31 december 2018.

Op deze pagina:


Wie kan een beroep doen op de centra? 


De centra aanvaarden patiënten met mentale stoornissen zoals beginnende schizofrenie, een ernstige depressie, een fobie of andere mentale stoornissen voorzien in hun overeenkomst met ons.

De stoornissen moeten invaliderend zijn. Een lichtere behandeling (zoals raadplegingen bij de psychiater, behandeling in een begeleidingscentrum, enz.) moet onmogelijk zijn,  maar evenmin mag een zwaardere behandeling nodig zijn (zoals hospitalisatie of opname in een psychiatrische zorginstelling).

In de meeste centra moeten de patiënten volwassen zijn (er zijn uitzonderingen voor patiënten die bijna volwassen zijn).
 

Wat zijn de doelstellingen van de zorg verstrekt door de centra? 

Het algemene doel van de zorg is:

 • het lijden van de patiënt verlichten
 • volledige hospitalisatie vermijden
 • de patiënt toelaten zijn vaardigheden te verhogen of om vaardigheden die hij kwijtgeraakt is in verschillende domeinen van het dagelijks leven terug te krijgen, onder meer:
  • beroepsactiviteiten (bv. het volgen van een opleiding met het oog op het hernemen van een beroepsactiviteit)
  • persoonlijke zelfredzaamheid (bv. zijn rechten op sociale zekerheid behouden, zijn huisvesting behouden)
  • de sociale relaties (bv. zich kunnen inschrijven in groepsactiviteiten)
  • echtelijke en familiale relaties (bv. moeilijkheden binnen het huwelijk verminderen).
 
De doelstellingen van de zorg zijn verschillend en aangepast aan de situatie van elke patiënt.
 
De duur van de zorg is beperkt.  Het doel is het ontslag van de patiënt. De centra zijn dus niet bedoeld om opvang of gespecialiseerd onderdak te geven aan de patiënten.
 

Wat bieden de centra aan?

 
Ze bieden zorg aan in de vorm van residentiële of ambulante revalidatieprogramma’s.
 
Deze programma’s bestaan uit revalidatieactiviteiten:
 • gespecialiseerd: activiteiten met als doel het verbeteren van de lichamelijke gezondheidstoestand van de patiënt, het ontwikkelen van  cognitieve vaardigheden, uitdrukkingsvermogen, verbale of non-verbale communicatie, sociale relaties, motorische vaardigheden, enz. 
 • multidisciplinair: psychologen, psychiaters, logopedisten, kinesitherapeuten of  psychomotorische therapeuten, gespecialiseerde opvoeders, maatschappelijk assistenten, enz. verlenen de zorg
 • intensief: elke dag neemt de zorg het grootste deel van de tijd van de patiënten in het centrum in beslag
 • individueel, familiaal of in kleine groepen: de zorg richt zich op moeilijkheden of gewoonten die eigen zijn aan elke patiënt en die worden besproken in begeleidingssessies met alleen de patiënt, met de mensen uit zijn omgeving, of in groep.
 
De centra evalueren regelmatig de evolutie van elke patiënt om te beslissen of het revalidatieprogramma moet worden verdergezet, aangepast, of beëindigd.
 
De revalidatieprogramma’s hebben een korte duur die afhankelijk is van de doelstellingen en de aard van de zorg. De centra trachten altijd om hun doelstellingen binnen een zo kort mogelijke termijn te realiseren.


Hoe komt u in aanmerking voor een behandeling door een centrum?

 
Om in aanmerking te komen voor een behandeling in de meeste centra moet een huisarts of specialist, een psychiater of een psycholoog een brief schrijven die u verwijst naar een van de RIZIV-geconventioneerde centra.


Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om de patiënt te kunnen begeleiden?

 
Het centrum moet:
 • nagaan of de patiënt beantwoordt aan de voorwaarden om  een tegemoetkoming van het ziekenfonds te kunnen krijgen
 • het aanvraagformulier voor de verzekeringstegemoetkoming invullen. Het centrum voegt een medisch verslag toe
 • het aanvraagformulier aan het ziekenfonds van de patiënt bezorgen.
 
Als het ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum de begeleiding op zich nemen.


Wat betaalt de patiënt voor begeleiding door een centrum?

 
De patiënt betaalt zijn persoonlijk aandeel (remgeld), per residentiële dag, ambulante dag of halve dag revalidatie.
 
In de prijs van de dagen of halve dagen ambulante zorg is de prijs voor de maaltijd niet inbegrepen: de maaltijden worden als supplement betaald als de patiënt gebruik maakt van de maaltijden die het centrum aanbiedt.
 
In de prijs van de residentiële verblijven zijn de maaltijden wel inbegrepen, maar de patiënt betaalt een hoger remgeld.
 
Sommige centra kunnen kleine bijkomende kosten aanrekenen (toegangstickets, snacks, enz.)

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be