print

De performantie van ons Belgische gezondheidssysteem

In samenwerking met het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Sciensano en de FOD Volksgezondheid hebben we de performantie van het Belgische gezondheidssysteem bestudeerd.

Met de evaluatie van de performantie van het gezondheidssysteem krijgen we een beeld van het hele systeem, met regelmatige updates. Het helpt de bevoegde instanties om hun prioriteiten vast te leggen bij de verdere uitstippeling van het gezondheidsbeleid. Het beeld komt voort uit de meting van indicatoren die betrekking hebben op de grote domeinen van het gezondheidsbeleid, zoals: preventieve zorg, curatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg, zorg in de laatste levensfase... Voor elk domein en de globale performantie van het gezondheidssysteem zijn er 6 aspecten geëvalueerd: de kwaliteit, de toegankelijkheid, de efficiëntie (de effectiviteit ten opzichte van de gedane investering), de duurzaamheid, de billijkheid en (sinds 2024) de veerkracht (het vermogen van het systeem om zich te herpakken na een crisis).

Op deze pagina:

​Rapport 2010

Het 1e rapport verscheen in 2010. Dat rapport legt het prototype van een systeem vast om de performantie van het Belgische gezondheidssysteem te meten op basis van een vijftigtal indicatoren.

Rapport 2012

Het ‘rapport 2012’ is gebaseerd op 75 performantie-indicatoren. In de bijlagen bij het rapport 2012 zijn de resultaten per indicator uitvoerig beschreven.

Rapport 2015

Het rapport 2015 ligt in de lijn van de vorige rapporten en is op een welbepaalde methode gebaseerd. In dat rapport zijn een nieuw hoofdstuk over ouderenzorg en 106  indicatoren opgenomen. In de bijlagen bij het rapport 2015 zijn de resultaten per indicator beschreven aan de hand van verschillende grafieken, tabellen en kaarten uitvoerig beschreven.

Rapport 2019

Voor het rapport 2019 werden 121 indicatoren uitgekozen. Het resultaat: een analyse van 5 transversale dimensies en 5 specifieke thema’s, die samen als het ware een dashboard vormen. Het rapport duidt de sterke en zwakke punten van het systeem aan met een groen en een rood licht.

Intermediaire rapporten (2020-2023)

Volgende intermediaire rapporten zijn beschikbaar:

Rapport 2024

In het rapport 2024 worden, na een grondige herziening van de methode, zes dimensies en vier specifieke domeinen onder de loep genomen, aan de hand van 142 zorgvuldig geselecteerde indicatoren.

Voor 2024 is er een nieuwe dimensie bijgekomen, namelijk veerkracht (het vermogen van het systeem om zich te herpakken na een crisis), onderzocht in het licht van de COVID-19 pandemie.

Meer informatie

Het rapport 2024 is beschikbaar op de website Naar een gezond België, samen met de Sciensano-publicaties over de gezondheidstoestand van de bevolking en de Riziv-studies over praktijkvariaties.

Alle downloadbare performantierapporten (in pdf-formaat) en hun bijlagen zijn beschikbaar op de website van het KCE.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel