print

Doelmatigheid in de gezondheidszorg

In de huidige budgettaire context is de strijd tegen nodeloze, niet-passende en niet-conforme verzorging van groot belang. Daarom ijveren we voor gezondheidsbeleid dat gebaseerd is op nodige, wetenschappelijk onderbouwde en doelmatige zorg. Om deze doelstelling te bereiken is een verantwoorde praktijkvoering door de zorgverleners onontbeerlijk.

Op deze pagina:

Begrotingstraject 2022-2024: Uitnodiging tot input aan de wetenschappelijke verenigingen in de gezondheidszorg

We nodigen elke medisch-wetenschappelijke vereniging uit om kennis te nemen van het Begrotingstraject 2022-2024.

Dergelijke omvangrijke opdracht kunnen we niet realiseren zonder inbreng vanuit het werkveld. Zorgverleners, organisaties, overeenkomsten- en akkoordencommissies, overheidsdiensten, enz. worden momenteel uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor de werkzaamheden van de Taskforce prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen en de Taskforce appropriate care.

Ook de Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie (NRKP) verzoeken we hun prioriteiten mee te delen. We vinden het opportuun ook rechtstreeks de wetenschappelijke en de beroepsverenigingen van de verschillende medische specialismen via deze weg uit te nodigen om voorstellen te doen.

Meer informatie vindt u in onze brief aan de wetenschappelijke verenigingen en op onze pagina over het begrotingstraject 2022-2024.

Contacten

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be