print

Het werk hervatten tijdens een arbeidsongeschiktheid op initiatief van de adviserend arts van uw ziekenfonds

Bent u arbeidsongeschikt? Hebt u zin om terug aan de slag te gaan? De adviserend arts van uw ziekenfonds kan u, als u dat wil, na een eerste inschatting van wat u wél nog kan, doorverwijzen naar de Terug-naar-werkcoördinator van uw ziekenfonds voor een eerste contact om een Terug-naar-werktraject op te starten.

We spreken in dat geval van "route A".

Op deze pagina:

 

Wat is een Terug-naar-werktraject?

Om u te helpen bij het vinden van werk dat overeenstemt met wat u nog wil en kan, hebben we een Terug-naar-werktraject ontwikkeld waarin u wordt begeleid en wegwijs wordt gemaakt. Tijdens dat traject:

 • wordt u begeleid in uw zoektocht naar aangepast werk of ander werk,
 • volgt u, indien nodig, een opleiding om uw vaardigheden bij te schaven of om nieuwe vaardigheden te leren.
   

Hoe start de adviserend arts een Terug-naar-werktraject?

 1. 10 weken na de start van uw arbeidsongeschiktheid, vraagt de adviserend arts van uw ziekenfonds u om een vragenlijst in te vullen.
 2. U bezorgt deze vragenlijst binnen 2 weken ingevuld terug aan de adviserend arts.
 3. In de vierde maand van uw arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts een eerste inschatting van wat u nog kan, volgens uw "restcapaciteiten", d.w.z. de fysieke en psychische capaciteiten waarover u beschikt voor een terugkeer naar de arbeidsmarkt, en dit op basis van uw medisch dossier en de door u ingevulde vragenlijst. Er zijn twee opties:
  • Is de adviserend arts van mening dat werkhervatting mogelijk lijkt te zijn na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties? Als u aangeeft opnieuw te willen werken, verwijst hij u door naar de Terug-naar-werkcoördinator van uw ziekenfonds voor een eerste contactmoment.
  • Is de adviserend arts van mening dat uw gezondheidstoestand (voorlopig) geen werkhervatting toelaat? Dan kunt u geen Terug-naar-werktraject opstarten. Tijdens een nieuwe inschatting van uw "restcapaciteiten" kan hij u echter doorverwijzen naar de Terug-naar-werkcoördinator als u aangeeft opnieuw te willen werken en hij op dat moment van mening is dat werkhervatting mogelijk is na een of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.

Opmerking: de adviserend arts neemt opnieuw contact met u op om eventueel een Terug-naar-werktraject te activeren. Als u een deeltijdse werkhervatting wil opstarten die aan uw gezondheidstoestand is aangepast, is het starten van een Terug-naar-werktraject niet noodzakelijk. U kan deeltijds het werk hervatten en goedkeuring vragen aan uw adviserend arts.

Meer informatie:

Hoe en wanneer verloopt het eerste contact met de Terug-naar-werkcoördinator?

Tijdens uw eerste contactmoment met de Terug-naar-werkcoördinator krijgt u uitleg over zijn rol in de begeleiding en de opvolging van het traject en bekijkt u samen wat de eerste stap zal zijn binnen uw traject.

Wanneer vindt dat eerste contactmoment plaats?

 • Heeft de eerste inschatting van uw "restcapaciteiten" aangetoond dat u een activiteit kan hervatten na een of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties? Het eerste contact vindt ten laatste plaats tijdens de zesde maand van uw arbeidsongeschiktheid.
 • Heeft een nieuwe inschatting van uw "restcapaciteiten" aangetoond dat u een activiteit na een of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties kan hervatten? Het eerste contact vindt plaats binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf uw doorverwijzing naar de Terug-naar-werkcoördinator door de adviserend arts.
   

Uw Terug-naar-werktraject

Naargelang uw situatie bestaan er verschillende mogelijkheden:

 • Heeft u een arbeidsovereenkomst?
  De Terug-naar-werkcoördinator verwijst u door, met uw goedkeuring en de nodige begeleiding, naar de preventieadviseur-arbeidsarts om een onderzoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij uw werkgever te vragen.
  Voor meer informatie over het re-integratietraject bij uw werkgever kan u contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
  Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
  Tel.: +32(0)2 233 41 11
  hua@werk.belgie.be
 • Heeft u geen arbeidsovereenkomst of bent u niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts?
  1. De Terug-naar-werkcoördinator vraagt aan de adviserend arts de toestemming om uw Terug-naar-werktraject op te starten en te coördineren.
  2. U ondertekent een positieve engagementsverklaring, net als de Terug-naar-werkcoördinator en de adviserend arts van uw ziekenfonds.
  3. In de maand die volgt op de ondertekening van die verklaring, organiseert de Terug-naar-werkcoördinator een eerste opvolggesprek met u om een re-integratieplan op te stellen. Dat plan bevat minstens:
   • de doelstellingen van het plan,
   • het eindresultaat dat wordt nagestreefd,
   • één concrete actie,
   • één concrete afspraak voor een volgend opvolggesprek.

Het is mogelijk dat u een opleiding moet volgen om uw vaardigheden bij te schaven of om nieuwe vaardigheden te leren om naar de arbeidsmarkt terug te keren.

EEN OPLEIDING VOLGEN

 • Heeft u al enig idee van een opleidingsproject?
  Leg uw voorstel voor aan uw Terug-naar-werkcoördinator en bespreek het samen. Hij zal het daarna aan de adviserend arts voorleggen.
 • Vindt de adviserend arts uw project aanvaardbaar?
  Hij dient uw aanvraag in bij onze Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI), die het project onderzoekt en een beslissing neemt. Uw Terug-naar-werkcoördinator informeert u over deze beslissing.
  • Wordt uw project goedgekeurd, dan betalen we de kosten in verband met uw traject, namelijk de kosten voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- en verplaatsingskosten, enz.
  • In geval van weigering betalen we enkel de kosten in verband met een eventueel onderzoek voor de beroepsoriëntering.
   Gaat u niet akkoord met deze beslissing, dan kan u hiertegen in beroep gaan bij de bevoegde arbeidsrechtbank, binnen de 3 maanden nadat u op de hoogte bent gebracht van de beslissing.
    
 • Vindt de adviserend arts dat uw project grondiger moet worden uitgewerkt?
  Hij zal u via de Terug-naar-werkcoördinator voor begeleiding doorverwijzen naar VDAB, Actiris of Forem (regionale arbeidsbemiddelingsdienst).
   
 • Heeft u nog geen opleidingsproject?
  De Terug-naar-werkcoördinator verwijst u door naar VDAB, Actiris of Forem (regionale arbeidsbemiddelingsdienst) om u te helpen bij de verschillende stappen. U krijgt een bemiddelaar toegewezen die u tijdens uw volledige traject zal begeleiden. U kiest samen met hem een opleidingsproject dat hij aan uw adviserend arts zal voorleggen.
 • Gaat uw adviserend arts akkoord met dit project?
  Uw bemiddelaar zal een aanvraag indienen bij onze Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).
  • Wordt uw project goedgekeurd, dan betalen we de kosten in verband met uw traject, namelijk de kosten voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- en verplaatsingskosten.
  • In geval van weigering betalen we enkel de kosten in verband met de begeleiding door de regionale arbeidsbemiddelingsdienst.

Gaat u niet akkoord met deze beslissing, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de bevoegde arbeidsrechtbank, binnen de 3 maanden nadat u op de hoogte bent gebracht van de beslissing

 • Gaat uw adviserend arts niet akkoord met het voorstel?
  • U kan dan samen met uw bemiddelaar een nieuw opleidingsproject zoeken. Als u, ondanks het ongunstig advies, geen ander opleidingsproject wil zoeken, kan u vragen aan uw bemiddelaar de aanvraag toch in te dienen bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).

TIJDENS UW OPLEIDING

Verandert er iets tijdens uw opleiding?

 • De data van de opleiding wijzigen of er zijn annulaties?
 • U start een bezoldigde stage? (opgelet: de bezoldiging kan het bedrag van uw uitkering beïnvloeden)
 • U onderbreekt uw opleiding?
 • U verandert van opleiding?
 • U bent niet geslaagd?

Contacteer dan:

 • uw bemiddelaar als uw opleiding verloopt via een regionale arbeidsbemiddelingdienst
 • uw Terug-naar-werkcoördinator als dit niet het geval is

Zij zullen samen met u de situatie evalueren.

Wilt u een vergoeding voor bepaalde kosten?
Richt u tot uw ziekenfonds dat verantwoordelijk is voor de uitbetalingen (vergoeding van de inschrijvings- en verplaatsingskosten).

NA UW OPLEIDING
Eenmaal u voor uw opleiding bent geslaagd, hebt u zes maanden de tijd om met uw nieuw verworven vaardigheden werk te zoeken.
Tijdens die periode kunnen VDAB, ACTIRIS, of Forem u begeleiden in uw zoektocht naar werk.

Zes maanden na afloop van uw opleiding zal de adviserend arts uw arbeidsongeschiktheid opnieuw beoordelen. Hij zal rekening houden met de nieuwe beroepsvaardigheden die u tijdens uw opleiding hebt verworven. Hij kan uw arbeidsongeschiktheid beëindigen.
 

Wat zijn uw verplichtingen?

Het ziekenfonds moet kunnen nagaan of er een Terug-naar-werktraject voor u kan worden opgestart. Daarom moet u:

 • op verzoek van de adviserend arts de gegevens bezorgen die noodzakelijk zijn voor de inschatting van uw restcapaciteiten (bv. de ingevulde vragenlijst)
 • aanwezig zijn op het medisch onderzoek dat de adviserend arts organiseert als hij het nodig vindt voor de inschatting van uw restcapaciteiten
 • aanwezig zijn op het eerste contactmoment met de Terug-naar-werkcoördinator.
   

Bent u zonder geldige rechtvaardiging afwezig voor het medisch onderzoek of het eerste contactmoment?

U ontvangt twee aangetekende brieven:

 • een eerste brief waarin u van deze afwezigheid op de hoogte wordt gesteld
 • een tweede brief waarin u wordt meegedeeld dat het dagbedrag van uw uitkeringen wordt verminderd met 2,5 %.

Die vermindering met 2,5 % gebeurt vanaf de dag van het medisch onderzoek of vanaf het eerste gemiste contactmoment, tot en met de dag van uw contactname met uw ziekenfonds om een nieuwe datum voor het medisch onderzoek of het eerste contactmoment vast te leggen.

Bent u daarna opnieuw zonder geldige rechtvaardiging afwezig?

U ontvangt een nieuwe aangetekende brief waarin u wordt meegedeeld dat het dagbedrag van uw uitkeringen met 2,5 procent wordt verminderd tot en met de dag voor uw effectieve aanwezigheid op het medisch onderzoek of het eerste contactmoment.

 

Contacten

Socioprofessionele re-integratie - uitkeringen

Tel: +32 (0)2 739 77 12

E-mail: reinsertion@riziv-inami.fgov.be

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be