print

Op eigen initiatief het werk hervatten tijdens een arbeidsongeschiktheid met begeleiding van uw ziekenfonds

Bent u meer of minder dan een jaar arbeidsongeschikt? Wil u een beroepsactiviteit hervatten? U kan op ieder moment zelf contact opnemen met de Terug-naar-werkcoördinator van uw ziekenfonds om een Terug-naar-werktraject op te starten of met de adviserend arts van uw ziekenfonds om een deeltijdse activiteit te hervatten die aan uw gezondheidstoestand is aangepast.

We spreken in dat geval van "route B".

Op deze pagina:

 

Hoe kan u een deeltijdse activiteit hervatten die aan uw gezondheidstoestand is aangepast?

Neem contact op met uw ziekenfonds om de toestemming van uw adviserend arts te vragen. Meer informatie:

Wat is een Terug-naar-werktraject?

Om u te helpen bij het vinden van werk dat overeenstemt met wat u nog wil en kan, hebben we een Terug-naar-werktraject ontwikkeld waarin u wordt begeleid en wegwijs wordt gemaakt. Tijdens dat traject:

 • wordt u begeleid in uw zoektocht naar aangepast werk of ander werk,
 • volgt u, indien nodig, een opleiding om uw vaardigheden bij te schaven of om nieuwe vaardigheden te leren.
   

Hoe en wanneer een Terug-naar-werktraject bij uw ziekenfonds opstarten?

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid kan u, of u nu meer of minder dan een jaar arbeidsongeschikt bent, indien u dat wil op ieder moment zelf contact opnemen met de Terug-naar-werkcoördinator van uw ziekenfonds om een Terug-naar-werktraject op te starten.

 1. U neemt contact op met de Terug-naar-werkcoördinator van uw ziekenfonds om een eerste contactmoment te organiseren.
 2. Indien nodig ontvangt u een vragenlijst die u binnen twee weken ingevuld moet bezorgen aan de adviserend arts.
   

Hoe en wanneer verloopt het eerste contact met de Terug-naar-werkcoördinator?

Binnen één maand na het bezorgen van de ingevulde vragenlijst vindt een eerste contactmoment met de Terug-naar-werkcoördinator plaats. Tijdens dat contactmoment krijgt u uitleg over zijn rol in de begeleiding en opvolging van het traject en bekijkt u samen wat de eerste stap zal zijn binnen uw traject.

Uw Terug-naar-werktraject

Naargelang uw situatie bestaan er verschillende mogelijkheden:

 • Heeft u een arbeidsovereenkomst?
  De Terug-naar-werkcoördinator verwijst u door, met uw goedkeuring en de nodige begeleiding, naar de preventieadviseur-arbeidsarts om een onderzoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij uw werkgever te vragen.
  Voor meer informatie over het re-integratietraject bij uw werkgever kan u contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
  Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
  Tel.: +32(0)2 233 41 11
  hua@werk.belgie.be
   
 • Heeft u geen arbeidsovereenkomst of bent u niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts?
  1. De Terug-naar-werkcoördinator vraagt aan de adviserend arts de toestemming om uw Terug-naar-werktraject op te starten en te coördineren.
   Indien de adviserend arts vindt dat het opstarten van een dergelijk traject niet kan met uw algemene gezondheidstoestand, organiseert de Terug-naar-werkcoördinator met u een nieuw contactmoment binnen de maand na het vorige contact om de door de adviserend arts gemaakte inschatting te bespreken en eventueel de doelstelling van uw traject aan te passen.
  2. U ondertekent een positieve engagementsverklaring, net als de Terug-naar-werkcoördinator en de adviserend arts van uw ziekenfonds.
  3. In de maand die volgt op de ondertekening van die verklaring, organiseert de Terug-naar-werkcoördinator een eerste opvolggesprek met u om een re-integratieplan op te stellen. Dat plan bevat minstens:
   • de doelstellingen van het plan,
   • het eindresultaat dat wordt nagestreefd,
   • één concrete actie,
   • één concrete afspraak voor een volgend opvolggesprek.

Het is mogelijk dat u een opleiding moet volgen om uw vaardigheden bij te schaven of om nieuwe vaardigheden te leren om naar de arbeidsmarkt terug te keren.

EEN OPLEIDING VOLGEN

 • Heeft u al enig idee van een opleidingsproject?
  Leg uw voorstel voor aan uw Terug-naar-werkcoördinator en bespreek het met hem. Hij zal het daarna aan de adviserend arts voorleggen.
 • Vindt de adviserend arts uw project aanvaardbaar?
  • Hij dient uw aanvraag in bij onze Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI), die het project onderzoekt en een beslissing neemt. Uw Terug-naar-werkcoördinator informeert u over deze beslissing.
  • Wordt uw project goedgekeurd, dan betalen we de kosten in verband met uw traject, namelijk de kosten voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- en verplaatsingskosten, enz.
  • In geval van weigering betalen we enkel de kosten in verband met een eventueel onderzoek voor de beroepsoriëntering.

Gaat u niet akkoord met deze beslissing, dan kan u hiertegen in beroep gaan bij de bevoegde arbeidsrechtbank, binnen de 3 maanden nadat u op de hoogte bent gebracht van de beslissing.

 • Vindt de adviserend arts dat uw project grondiger moet worden uitgewerkt?
  Hij zal u via de Terug-naar-werkcoördinator voor begeleiding doorverwijzen naar VDAB, Actiris of Forem (regionale arbeidsbemiddelingsdienst).
 • Vindt de adviserend arts dat u niet klaar bent om een opleiding te volgen?
  Hij kan u andere trajecten voorstellen (therapie, gespecialiseerde sociale begeleiding, enz.). U kan aan de adviserend arts echter vragen om uw aanvraag in te dienen bij onze Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).
 • Heeft u nog geen opleidingsproject?
  De Terug-naar-werkcoördinator verwijst u door naar VDAB, Actiris of Forem (regionale arbeidsbemiddelingsdienst) om u te helpen bij de verschillende stappen. U krijgt een bemiddelaar toegewezen die u tijdens uw volledige traject zal begeleiden. U kiest samen met hem een opleidingsproject dat hij aan uw adviserend arts zal voorleggen.
  • Gaat uw adviserend arts akkoord met dit project?
   Uw bemiddelaar zal een aanvraag indienen bij onze Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).
   • Wordt uw project goedgekeurd, dan betalen we de kosten in verband met uw traject, namelijk de kosten voor het oriënteringsonderzoek, de opleidings- en verplaatsingskosten.
   • In geval van weigering betalen we enkel de kosten in verband met de begeleiding door de regionale arbeidsbemiddelingsdienst.

Gaat u niet akkoord met deze beslissing, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de bevoegde arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden nadat u op de hoogte bent gebracht van de beslissing.

 • Gaat uw adviserend arts niet akkoord met het voorstel?
  • U kan dan samen met uw bemiddelaar een nieuw opleidingsproject zoeken. Als u, ondanks het ongunstig advies, geen ander opleidingsproject wil zoeken, kan u vragen aan uw bemiddelaar de aanvraag toch in te dienen bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).

TIJDENS UW OPLEIDING

Verandert er iets tijdens uw opleiding?

 • De data van de opleiding wijzigen of er zijn annulaties?
 • U start een bezoldigde stage? (opgelet: de bezoldiging kan het bedrag van uw uitkering beïnvloeden)
 • U onderbreekt uw opleiding?
 • U verandert van opleiding?
 • U bent niet geslaagd?

Contacteer dan:

 • uw bemiddelaar als uw opleiding verloopt via een regionale arbeidsbemiddelingdienst
 • uw Terug-naar-werkcoördinator als dit niet het geval is

Zij zullen samen met u de situatie evalueren.

Wilt u een vergoeding voor bepaalde kosten?
Richt u tot uw ziekenfonds dat verantwoordelijk is voor de uitbetalingen (vergoeding van de inschrijvings- en verplaatsingskosten).

NA UW OPLEIDING
Eenmaal u voor uw opleiding bent geslaagd, hebt u zes maanden de tijd om met uw nieuw verworven vaardigheden werk te zoeken.
Tijdens die periode kunnen VDAB; ACTIRIS of Forem u begeleiden in uw zoektocht naar werk.

Zes maanden na afloop van uw opleiding zal de adviserend arts uw arbeidsongeschiktheid opnieuw beoordelen. Hij zal rekening houden met de nieuwe beroepsvaardigheden die u tijdens uw opleiding hebt verworven. Hij kan uw arbeidsongeschiktheid beëindigen.

 

Contacten

Socioprofessionele re-integratie - uitkeringen

Tel: +32 (0)2 739 77 12

E-mail: reinsertion@riziv-inami.fgov.be

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be