Artsen: naar een New Deal voor de financiering van uw huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijken staan voor grote uitdagingen: tekort aan huisartsen, meer zorgvraag bij chronische ziekten en weinig ondersteuning in de praktijk.

Samen met de sector willen we toewerken naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen eens geïmplementeerd.


Het participatieve traject samen met de sector

  • reflectiegroep ‘New Deal’ :

Om een vernieuwd en duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de hedendaagse huisartsenpraktijk uit te werken geeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een opdracht aan een reflectiegroep onder leiding van Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche die een antwoord wil geven op volgende vragen:

  1. Wat wordt verwacht van een huisartsenpraktijk? Welk zorgpakket moet een huisartsenpraktijk bieden?
  2. Welke profielen moeten hiertoe aanwezig zijn binnen deze praktijk, inclusief de ondersteunende profielen?
  3. Hoe moet de relatie met de patiënt uitgebouwd worden? 
  4. Welk alternatief en gemengd financieringsmodel moet hierop geënt worden? Hoe ervoor zorgen dat dit financieringsmodel een goed evenwicht biedt tussen vrijheid en verantwoordelijkheid voor het zorgpakket.

De reflectiegroep is samengesteld uit brede vertegenwoordiging vanuit de sector: artsensyndicaten, wetenschappelijke beroepsverenigingen, huisartsenkringen, universiteiten, mutualiteiten, KCE, FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Bij het afvaardigen van deze vertegenwoordiging werd gevraagd om zoveel mogelijk actieve huisartsen af te vaardigen en is voldoende aandacht gegeven om ook jonge en/of vrouwelijke huisartsen te betrekken. De reflectiegroep zal afhankelijk van de te behandelen onderwerpen ook experten uitnodigen.
Om deze vragen te beantwoorden komt de reflectiegroep 2-wekelijks samen om begin 2023 een eindrapport op te leveren.

  • Terreinbevraging en focusgroepen

 Parallel met de werkzaamheden van de reflectiegroep organiseren we focusgroepen (bv. via de LOK’s) rond de onderzoeksvragen gedurende de maanden oktober tot december om ook dieper op deze vragen in te gaan met groepen artsen van op het werkveld.

Daarnaast organiseren we ook een brede kwantitatieve bevraging bij de actieve huisartsen om het draagvlak van de bevindingen, voorlopige conclusies en voorgestelde veranderingen in organisatie-en financieringsmodel duidelijk in kaart te brengen.

  • Uitwerken financieringsvoorstel

Op basis van de conclusies van de reflectiegroep, de focusgroepen en de brede bevraging bij de artsen werken we in samenwerking met de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een nieuw evenwichtig financieringsvoorstel uit. Na implementatie zullen artsen vrijwillig kunnen instappen in dit nieuwe model.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 26 september 2022