print

Types van maximumfactuur (MAF)

Er zijn 4 types van maximumfactuur (MAF), met elk hun doel en hun eigen berekening van het maximumbedrag aan persoonlijke aandelen dat u moet bereiken om er recht op te hebben.
In 2022 verlagen we het maximumbedrag om recht te hebben op de inkomens-MAF voor de gezinnen met de laagste inkomens, zodat ze nog beter beschermd zijn.

Op deze pagina:


De inkomens-MAF

De inkomens-MAF is een systeem waarvoor iedereen in aanmerking komt.
Bij dit type MAF is het maximumbedrag variabel: het hangt af van uw netto belastbaar gezinsinkomen. Het netto belastbaar gezinsinkomen is de som van  alle netto-inkomens van u en uw gezinsleden (d.w.z. inkomen van onroerende goederen,  inkomen van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomen en divers inkomen, verminderd met aftrekbare kosten).

Sinds 2019 houden we rekening met het netto belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar eerder (bv. voor de MAF 2019 houden we rekening met het inkomen van 2017).

Hoe hoger uw gezinsinkomen, hoe hoger uw totale maximumbedrag (= bedrag van al uw gezinsleden samen).

Het maximumbedrag dat geldt voor uw gezin wordt vastgesteld door een informatie-uitwisseling tussen ons, uw ziekenfonds en de belastingadministratie. Omdat deze informatie-uitwisseling pas kan gebeuren wanneer het laagste maximumbedrag is bereikt en ook enige tijd duurt, gebeuren de eerste terugbetalingen in het algemeen pas aan het begin van de zomer.

In 2022 verlaagden we het maximumbedrag aan persoonlijke aandelen voor de gezinnen met de laagste inkomens (tot en met 11.120 euro netto 2 jaar eerder) van 450 naar 250 euro. Zo genieten zij van een betere sociale bescherming en blijft zorg ook voor hen toegankelijk.

Inkomensschijven en geïndexeerde maximumbedragen

Is uw gezinsinkomen gedaald tot onder 1 van de 3 laagste maximumbedragen, bv. door  langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Vraag dan aan uw ziekenfonds om uw dossier opnieuw te bekijken op basis van uw huidige inkomsten en eventueel het toegepaste maximumbedrag aan te passen. 

De sociale MAF

Als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan hebt u in principe recht op de sociale MAF.

Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast.

Het totale maximumbedrag van het gezin dat de verhoogde tegemoetkoming geniet, is 450 EUR (geïndexeerd bedrag).

Voor bepaalde gezinnen die recht hebben op de sociale MAF, kan de verlaging van het maximumbedrag voor de inkomens-MAF in 2022 voordeliger zijn. Als uw gezinsinkomen niet hoger is dan 11.120 euro netto, is de inkomens-MAF van toepassing en geldt het maximum van 250 euro.  Het is dus mogelijk dat een gezin, dat in eerste instantie via de sociale MAF al een terugbetaling kreeg op basis van het maximumbedrag van 450 euro, nadien gebruik kan maken van het maximumbedrag van 250 euro via de inkomens-MAF. In dat geval zal het gezin nadien nog een extra terugbetaling met het verschil ontvangen.

De MAF voor een kind jonger dan 19 jaar

Voor uw kinderen jonger dan 19 jaar is er een extra bescherming.

Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast.

Het maximumbedrag (= bedrag van uw kind individueel) is 650 EUR (geïndexeerd bedrag), ongeacht uw gezinsinkomen.

De MAF chronisch zieken

Uw totale maximumbedrag is dit jaar 100 EUR (geïndexeerd bedrag) lager als:

  • ofwel het totaal aan persoonlijke aandelen (remgelden) van een van uw gezinsleden gedurende de 2 voorgaande kalenderjaren telkens minimum 450 EUR (geïndexeerd bedrag) was
  • ofwel een gezinslid tijdens het lopende kalenderjaar het statuut ‘chronische aandoening’ kreeg.

Die verlaging is van toepassing op de inkomens-MAF, de sociale MAF en de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar.

Voorbeeld 1:

Uw gezin bestaat uit uzelf, uw partner en uw 2 kinderen. Uw totale maximumbedrag voor de inkomens-MAF in 2017 is volgens de algemene regel 663 EUR. In 2015 en 2016 was uw partner vaak ziek: in 2015 heeft zij 500 EUR aan persoonlijke aandelen betaald en in 2016 was dat 600 EUR. In 2017 ligt uw totale maximumbedrag daarom 102 EUR lager: 561 EUR in plaats van 663 EUR.

Voorbeeld 2:

U, uw partner en kinderen (die personen ten laste van u zijn) hebben in 2017 recht op de verhoogde tegemoetkoming. Uw gezin heeft dus recht op de sociale MAF, met als maximumbedrag 459 EUR. In 2015 en 2016 was uw partner vaak ziek: zij heeft telkens 450 EUR aan persoonlijke aandelen betaald. In 2017 ligt het maximumbedrag daarom 102 EUR lager: 357 EUR in plaats van 459 EUR.

Voorbeeld 3:

In 2017 is uw dochter 18 jaar. In 2015 en 2016 was zij vaak ziek: in 2015 heeft zij  500 EUR aan persoonlijke aandelen betaald en in 2016 was dat 600 EUR. In 2017 ligt haar totale maximumbedrag daarom 102 EUR lager: 561 EUR in plaats van 663 EUR.

Geïndexeerde bedragen