print

Raadplegingen op afstand door artsen

Op 1 augustus 2022 is er een nieuw kader voor de terugbetaling van raadplegingen op afstand door artsen in werking getreden. Dit ter vervanging van de codes die we in het begin van de coronacrisis creëerden.

We betalen telefonische raadplegingen en videoraadplegingen onbeperkt terug: er staat geen limiet op het aantal terugbetaalde raadplegingen op afstand. Het gaat enkel om raadplegingen:
- bij artsen waarmee de patiënt al een behandelrelatie heeft
- bij een specialist waar de patiënt naar doorverwezen is
- bij een georganiseerde huisartsenwachtdienst

Een wetenschappelijke reflectiegroep heeft afgelopen maanden gewerkt aan een nota over een definitief financieel- en organisatorisch model voor raadplegingen op afstand door huisartsen. Deze nota is afgewerkt: momenteel wordt het vervolgtraject besproken binnen de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

Ontdek hier de nomenclatuurcodes en honoraria, de raadplegingen die in aanmerking komen, hoe we dit opvolgen en wat de toekomst brengt.

Op deze pagina:

Nomenclatuurcodes en honoraria voor de artsen

De codes voor triage (101990 en 101835) en adviezen voor continuïteit van zorg (101135), die dateren uit het begin van de coronacrisis, hebben we vervangen door nieuwe nomenclatuurcodes voor raadplegingen op afstand.

De nomenclatuurcodes voor zorg op afstand voor de psychiaters en kinderpsychiaters en neuropediaters zijn nog niet vervangen en blijven voorlopig bruikbaar.

Er zijn codes voor:

 • videoraadplegingen
 • telefonische raadplegingen

waarbij we de videoraadplegingen hoger vergoeden t.o.v. de telefonische raadplegingen.

De patiënten betalen een deel van het bedrag zelf (het persoonlijk aandeel of ‘remgeld’).

Het toepassen van de derdebetalersregeling is verplicht.

Een overzicht van de nomenclatuurcodes die van toepassing zijn sinds 1 augustus 2022:
 

Nomenclatuur
code

Omschrijving

Honorarium

Persoonlijk aandeel rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming

Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming

101673

Videoraadpleging door een huisarts

Nomensoft
101673

1 EUR

4 EUR

101695

Videoraadpleging door een arts-specialist

Nomensoft
101695

1 EUR

4 EUR

101710

Videoraadpleging door een huisarts op basis van verworven rechten of een houder van het
artsendiploma

Nomensoft
101710

1 EUR

3,5 EUR

101732

Telefonische raadpleging door een arts

Nomensoft
101732

1 EUR

2 EUR

 

Welke raadplegingen komen in aanmerking voor terugbetaling?

We betalen telefonische raadplegingen en videoraadplegingen onbeperkt terug: er staat geen limiet op het aantal terugbetaalde raadplegingen op afstand.

Wel zijn er voorwaarden verbonden aan terugbetaling. Volgende raadplegingen komen in aanmerking:

 • raadplegingen bij een arts waarmee de patiënt al een behandelrelatie heeft. Dat wil zeggen:
  • ofwel bij de arts die het globaal medisch dossier beheert (of een andere arts van deze praktijk)
  • ofwel indien er in het lopend kalenderjaar of in ten minste één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de raadpleging op afstand een fysieke raadpleging heeft plaatsgevonden.
 • raadplegingen bij een doorverwijzing door de arts naar een arts-specialist. De specialist moet in het verslag van de raadpleging de doorverwijzende arts vermelden.
 • raadplegingen in het kader van een georganiseerde huisartsenwachtdienst

Een raadpleging op afstand kan enkel gebeuren op aanvraag van de patiënt en na akkoord van de arts. De arts moet ook toegang hebben tot het patiëntendossier tijdens de raadpleging op afstand.

Opgelet: Huisartsen werkzaam in medische huizen mogen geen raadplegingen op afstand attesteren bij ingeschreven patiënten. Huisartsenwachtposten mogen daarentegen wel raadplegingen op afstand attesteren bij patiënten ingeschreven in een medisch huis.

Het innen van het remgeld

Voor het innen van het remgeld kan u onder meer:

 • een elektronisch betalingsverzoek gebruiken (bv. een URL om te betalen)
 • bij videoraadpleging een platform gebruiken met een ingebouwde betalingsmodule of een QR-code aan uw patiënt tonen
 • ervoor kiezen om het remgeld pas te innen bij een volgende fysieke raadpleging

Het innen van het remgeld is niet verplicht.

Welke platformen voor videoraadplegingen mogen gebruikt worden?

Het platform voor het uitvoeren van videoraadplegingen moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • communicatie verloopt via end-to-end encryptie
 • communicatie wordt niet opgeslagen op het platform
 • indien het platform andere functies bevat, naast de mogelijkheid tot video- of audiocommunicatie, waaronder de uitwisseling van documenten, worden die aangeboden op zo’n manier dat de gebruikers de toepasselijke wettelijke bepalingen na kunnen leven, zoals beschreven op de website van eHealth

Op de website van eHealth kan u een lijst terug vinden met nuttige platformen voor raadplegingen zonder fysiek contact. Deze lijst is echter niet volledig, en elk platform dat voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden mag gebruikt worden.

Hoe volgen we deze raadplegingen op?

Het is niet de bedoeling dat raadplegingen op afstand alle gewone consultaties vervangen. In de gezondheidszorg blijven persoonlijk contact, lichamelijk onderzoek en menselijke face-to-face communicatie immers de fundamenten. Wel kunnen ze een nuttige aanvulling zijn.

Tijdens de coronacrisis stelden we vast dat een groot deel van de raadplegingen gebeurde vanop afstand.

We volgen het aantal raadplegingen op afstand maandelijks op, op niveau van de artsenpraktijk en op niveau van de patiënt, met bijzondere aandacht voor de uitschieters (outliers). Na 1 jaar zullen we hiervan een uitgebreide evaluatie opstellen.

Wat brengt de toekomst?

Een wetenschappelijke reflectiegroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een nota voor een optimaal definitief organisatie- en financieel kader voor de raadplegingen op afstand door huisartsen. Deze reflectiegroep bestond uit vertegenwoordigers van de universiteiten, ziekenfondsen, artsensyndicaten, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en het RIZIV. De reflectiegroep heeft deze nota afgeleverd. Het vervolgtraject wordt momenteel besproken binnen de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

Ook voor andere zorgberoepen lopen er gesprekken om verstrekkingen op afstand op te nemen in de nomenclatuur.

 

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be