Terugbetaling zorg op afstand: revalidatie na heup- of knieprothese ondersteund door mobiele toepassing

We voorzien via een overeenkomst een tijdelijke tegemoetkoming voor revalidatie met ondersteuning van een mobiele medische applicatie voor en na een primaire knie- en heupprothese.

We onderzoeken ook de resultaten van het gebruik van de applicatie (via patient reported outcome measurements (PROMs)) en de kosteneffectiviteit.

 

Wat is het doel van de overeenkomst?

Deze overeenkomst heeft als doel de volgende 4 punten te onderzoeken i.v.m. ondersteuning van revalidatie (voor of na een primaire knie- of heupprothese) door een mobiele applicatie, al dan niet in combinatie met sessies met fysieke aanwezigheid. Kwalitatieve revalidatieresultaten, gerapporteerd door de patiënt.

 • Levenskwaliteit van de patiënt als resultaat van de behandeling.
 • Incidentie van complicaties, langdurig gebruik van zware pijnstillers, ongeplande consultaties en heropnames.
 • Totale kosten voor de gezondheidszorgbetaler na invoering van de applicatie.

Dit vergelijken we met de klassieke behandeling (standard of care) met enkel sessies met fysieke aanwezigheid. 

Wie kan hiervoor terugbetaling krijgen?

Patiënten die deelnemen aan de studie (1e fase)

In een eerste fase beperken we de terugbetaling tot de patiënten die deelnemen aan de klinische studie, gecoördineerd door UZ Gent en het KCE. De patiënten konden tot uiterlijk 30 september 2022 deelnemen aan de studie.

De ziekenhuizen die deelnemen  aan deze studie hebben daartoe de overeenkomst getekend.

Om te worden vergoed, moeten de deelnemende kinesitherapeuten eveneens de overeenkomst getekend hebben.

We delen de patiënten in de studie op in 3 groepen op basis van hun type revalidatie:

 • klassieke revalidatie met enkel de ondersteuning van de kinesitherapeut in sessies met fysieke aanwezigheid
 • revalidatie met de mobiele toepassing met een vastgesteld minimumaantal klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut;
 • revalidatie met de mobiele toepassing zonder een vastgesteld minimum aantal klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut.

Voor de patiënten die vóór 1 oktober 2022 geïncludeerd werden in de studie blijft de overeenkomst ongewijzigd. Zij krijgen terugbetaling op basis van de groep waarin ze willekeurig ingedeeld werden.

Vanaf 1 oktober 2022: patiënten die geen deel uitmaken van de studie (2e fase)

De tweede fase van de overeenkomt, sinds 1 oktober 2022, stelt de overeenkomst open naar alle patiënten die in aanmerking komen voor revalidatie voor en na een primaire knie- of heupprothese.

Een arts-specialist in de orthopedische heelkunde of in de fysische geneeskunde en revalidatie maakt het voorschrift op voor de revalidatie. Hij maakt deel uit van het team van de tot de overeenkomst toegetreden verplegingsinrichting. De behandeling gebeurt door een kinesitherapeut die tot de overeenkomst is toegetreden.

Deze revalidatie met een mobiele applicatie gebeurt steeds met een vastgesteld minimum aantal klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut. Deze fysieke behandelsessie kan plaats vinden in de praktijkkamer van de kinesitherapeut of bij de rechthebbende thuis.

De verpleeginrichtingen die vanaf 1 oktober 2022 willen toetreden tot fase 2 van de overeenkomst vinden de toetredingsvoorwaarden terug in de omzendbrief aan de algemene ziekenhuizen. De ziekenhuizen die wensen deel te nemen aan fase 2 van de overeenkomst, ondertekenen de overeenkomst die vanaf 1 oktober 2022 ingaat.

Om te worden vergoed, moeten de deelnemende kinesitherapeuten eveneens de overeenkomst tekenen. Meer informatie over het toetreden tot de overeenkomst is terug te vinden in het toelichtingsdocument kinesitherapeuten.

Hoe verloopt de revalidatie met ondersteuning via een mobiele toepassing?

Patiënten die deelnemen de studie (1e fase tot 30 september 2022)

Tijdens de periode van inclusie van de patiënten in de studie:

 • Patiënten krijgen de mobiele toepassing (op eigen smartphone/tablet of op het bijgeleverde mobiel communicatietoestel) en de wearable (slimme armband).

Patiënten die geen deel uitmaken van de studie (2e fase)

Vanaf 1 oktober 2022:

 • wordt bij een knie- of heupprothese revalidatie met ondersteuning door een mobiele toepassing aan de patiënt voorgesteld als alternatief pad ten opzichte van de klassieke kinesitherapiebehandeling.
 • Krijgt de patiënt de mobiele toepassing (op eigen smartphone/tablet of op het bijgeleverde mobiel communicatietoestel) en de wearable (slimme armband)

Welke stappen doorloopt de patiënt (1e en 2e fase) met zijn kinesitherapeut?

 1. De tot de overeenkomst toegetreden kinesitherapeut van keuze van de patiënt geeft een volledige voorstelling en toelichting van alle functies van de mobiele toepassing en voert de anamnese (medische geschiedenis van de patiënt) uit. De kinesitherapeut geeft de patiënt alle nodige preoperatieve informatie. 
 2. De geconnecteerde armband registreert een reeks parameters (fysieke activiteit, slaap, …) en de mobiele toepassing moet dagelijks (‘s morgens en ‘s avonds) gebruikt worden door het uitvoeren van de oefeningen en het invullen van de vragenlijsten.

Enkele dagen voor de ingreep

 1. de kinesitherapeut bepaalt het profiel van de patiënt op basis van de gegevens van de anamnese, de PROMs, de activiteiten, de antwoorden van de patiënt op boodschappen en bijkomende informatie door de chirurg indien nodig. Dit profiel dient als basis voor de revalidatie maar blijft dynamisch en evolueert tijdens het hele zorgtraject.
 2. De patiënt krijgt in de mobiele toepassing informatie over de ingreep, richtlijnen om zich voor te bereiden op de ingreep en op zijn terugkeer naar huis. De kinesitherapeut geeft inlichtingen of bijkomende educatiesessies volgens de behoefte van de patiënt en aangepast aan zijn profiel.

Na de ingreep

 1. voegt een zorgverlener in het ziekenhuis de gegevens van de ingreep (type implantaat, anesthesie, …) aan het profiel van de patiënt. Vanaf dag 0, na het ontwaken uit de narcose, begint de revalidatie van de patiënt met basismobilisatie en de eerste pijnwaarnemingen.

Na ontslag van de patiënt

 1. volgt deze de revalidatie bij de kinesitherapeut met ondersteuning door de mobiele toepassing. Zo stelt de toepassing dagelijks een revalidatieprogramma voor: een combinatie van activiteiten en oefeningen. Deze behandeling wordt dagelijks bijgewerkt
  • door het verwerken van objectieve data (gemeten activiteit en slaap door de wearable, informatie verleend door zorgverstrekker, omgevingsgegevens…)
  • door het verwerken van subjectieve data (een korte dagelijkse vragenlijst polst naar pijn tijdens de nacht, in rust en tijdens beweging, maar ook naar motivatie en medicatie-inname)
  • door actieve opvolging van deze gegevens door de kinesitherapeut.

De patiënt kan dagelijks (7/7) via een berichtensysteem in de mobiele toepassing vragen stellen. De kinesitherapeut antwoordt de patiënt op basis van het patiëntenprofiel en de evolutie.
Daarnaast geeft de kinesitherapeut op een regelmatige basis gepersonaliseerd advies en motiverende berichten.

Vanaf 1 oktober 2022 krijgt de patiënt die niet geïncludeerd is in de studie in de eerste 4 weken na de ziekenhuisopname minimaal 1 klassieke kinesitherapiesessie per week in het kabinet van de kinesitherapeut of bij de patiënt thuis. Vanaf week 5 van de revalidatie heeft de patiënt minimaal 1 klassieke kinesitherapiesessie met fysieke aanwezigheid van kinesitherapeut per periode van 2 weken bovenop de revalidatie met de mobiele applicatie.

De patiënt (1 en 2e fase) wil dit type revalidatie stopzetten?
Patiënten kunnen met een nieuw voorschrift uit het systeem van revalidatie met de app stappen. Als de patiënt, in overleg met de kinesitherapeut, besluit de behandeling via telekinesitherapie stop te zetten, moet de reden van stopzetten duidelijk zijn.

Voor verderzetten van de revalidatie via de klassieke kinesitherapie is een nieuw voorschrift voor kinesitherapie vereist. Artikel 3, punt ‘3.2.3. Cumul’ geeft daarbij belangrijke toelichtingen.

Het verloop van de revalidatie is opgenomen in bijlage 1 – zorgprotocol - van de overeenkomst.

Hoe verloopt de terugbetaling?

De kinesitherapeut informeert het ziekenfonds van de patiënt over de begin- en einddatum van de revalidatie met ondersteuning door een mobiele toepassing en dit binnen een termijn van 2 weken te rekenen vanaf de begin- en einddatum.
Dit gebeurt met dit kennisgevingsformulier.

Er zijn verschillende types forfaits voorzien:

 • Forfait 1 – preoperatieve fase
  voor de preoperatieve educatie en anamnese van de patiënt. De kinesitherapeut  kan gedurende het volledige preoperatieve zorgpad eenmalig attesteren.
 • Forfait 2 – mobiele toepassing en zijn componenten
  Hiervoor zijn 3 verstrekkingen voorzien:
  • Deze bevatten de mobiele toepassing en zijn componenten, voorgeschreven door de arts-specialist in de orthopedische heelkunde of de arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie, verdeeld over twee fasen: ‘voor en tijdens de ziekenhuisopname’ en ’na de ziekenhuisopname’. De digitale opvolging tijdens het ziekenhuisverblijf interfereert niet met de behandeling van de patiënt in het ziekenhuis, maar houdt louter de digitale opvolging van de data in, zoals ingevoerd door de patiënt.
  • Een verstrekking voor het uitlenen van een tablet is eveneens voorzien.
 • Forfait 3 en 4 – behandeling en opvolging door een kinesitherapeut na knieartroplastiek of na heupartroplastiek voor patiënten in de studie (fase 1).
  Dit forfait omvat de opvolging, (tele)monitoring en aanpassing van de therapie, de verstrekkingen uitgevoerd via het systeem, en alle verstrekkingen gekoppeld aan de revalidatie verricht door de kinesitherapeut gedurende het volledige postoperatieve zorgpad, inclusief het eindrapport. Hierin zijn tevens de klassieke sessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut vervat.

Deze forfaits gelden voor alle patiënten die tot en met 30 september 2022 deelnemen aan de studie.

 • Forfait 3 en 4 – behandeling en opvolging door een kinesitherapeut na knieartroplastiek of na heupartroplastiek voor patiënten niet geïncludeerd in de studie (fase 2).

Dit forfait omvat de opvolging, (tele)monitoring en aanpassing van de therapie, de verstrekkingen uitgevoerd via het systeem, en alle verstrekkingen gekoppeld aan de revalidatie verricht door de kinesitherapeut gedurende het volledige postoperatieve zorgpad, inclusief het eindrapport. Hierin zijn tevens de klassieke sessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut vervat.

Bij deze verstrekkingen vindt steeds een minimum aantal klassieke sessies plaats met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut.

Voor patienten die deelnemen aan de studie (tot 1 oktober 2022) staan alle modaliteiten met betrekking tot het aantal fysieke sessies en de forfaits worden in detail beschreven in artikel 3 van de overeenkomst.

Voor patiënten die niet deelnemen aan de studie (vanaf 1 oktober 2022), staan alle modaliteiten met betrekking tot het aantal fysieke sessies en de forfaits worden in detail beschreven in artikel 3 van de overeenkomst (vanaf 1 oktober). De patiënt kan uiteraard steeds vragen om een sessie in fysieke aanwezigheid van zijn kinesitherapeut te hebben.

Deze verstrekkingen kunnen tijdens dezelfde periode niet worden gecumuleerd met verstrekkingen uit artikel 7 en artikel 22 van de nomenclatuur of de televerstrekkingen uit het artikel 13 van het KB nr. 20 van 13 mei 2020 voor de revalidatie na primaire knie- of heupartroplastiek.

De kinesitherapeut mag geen enkel supplement bovenop deze forfaits gedurende het volledige pre- en postoperatieve zorgpad.

Lijst van voor vergoeding aangenomen mobiele toepassingen voor revalidatie na knie- of heupartroplastiek

Enkel de mobiele medische toepassingen die zijn opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen mobiele toepassingen komen in aanmerking voor de vergoeding in het kader van deze overeenkomst.

De fabrikant of verdeler van de toepassing, dient het aanvraagformulier voor opname op of wijziging van deze nominatieve lijst in moet worden ingediend bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV via het mailadres: mobilehealth@riziv-inami.fgov.be.

Het verzekeringscomité werkt deze lijst bij.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 januari 2023