print

Artsen: elektronische facturatie en transparant info bezorgen aan de ziekenfondsen

Vanaf 1 september 2023 moet u de supplementen die u aanrekent voor ambulante vergoedbare medische verstrekkingen overmaken aan de verzekeringsinstellingen wanneer u elektronisch factureert.

Daarnaast wordt elektronische facturatie verplicht voor artsen op 1 september 2025.

Op deze pagina:


Transparantie: meedelen van bijkomende gegevens aan de verzekeringsinstellingen

Als u elektronisch factureert vanaf 1 september 2023 moet u het bedrag van supplementen voor ambulante verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering overmaken aan de verzekeringsinstellingen wanneer u elektronisch factureert.

Bijvoorbeeld:
U factureert een vergoedbare raadpleging elektronisch aan de verzekeringsinstellingen en u vraagt een hoger bedrag aan de patiënt dan het conventiehonorarium. Dan moet u in de zone “supplement” het bedrag boven het conventiehonorarium vermelden.

In een tweede fase zal u ook de bijkomende gegevens moeten overmaken aan de verzekeringsinstellingen, uitsluitend in het kader van de elektronische facturatie.

  • het volledige bedrag voor terugbetaalbare verstrekkingen waarvoor de voorwaarden voor een terugbetaling niet zijn voldaan, vb. de pluridisciplinaire geriatrische evaluatie (102233) van een patiënt jonger dan 75 jaar is niet terugbetaalbaar
  • het volledige bedrag ten laste van de patiënt voor niet-terugbetaalbare verstrekkingen
  • het bedrag voor materiaal, techniek of instrumentarium dat niet voor de terugbetaling in de verplichte ziekteverzekering in aanmerking komt.

Voor het overmaken van deze gegevens moet het Verzekeringscomité eerst pseudocodes invoeren. De datum van inwerkingtreding van deze verplichting en de pseudocodes zullen later aan u meegedeeld worden via de website.

Verplichte elektronische facturatie vanaf september 2025

Vanaf 1 september 2023 beschikt u als arts over een termijn van 2 jaar om tegemoet te komen aan de verplichting tot elektronische facturatie van ambulante verstrekkingen zowel binnen als buiten de derdebetalersregeling.

Dit betekent dat vanaf 1 september 2025 de facturatie aan de verzekeringsinstellingen verplicht elektronisch gebeurt.

Artsen die nog niet over een softwarepakket beschikken om elektronisch te factureren, kunnen zich tegen die datum in orde stellen. U vindt een lijst van de erkende softwarepakketten voor artsen op de website van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).

Uitzonderlijk kan de facturatie op papier gebeuren na die datum:

  • wanneer de facturatie plaatsvindt buiten het kabinet van de arts en de elektronische facturatie technisch onmogelijk is
  • in geval van overmacht die de elektronische facturatie onmogelijk maakt
  • indien de arts de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt op datum van 1 januari 2023.

Contacten

Secretariaat Nationale commissie artsen-ziekenfondsen

Tel: +32(0)2 739 73 86

E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be