Het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen

Het ‘Nationaal akkoord’ legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de artsen en de ziekenfondsen. Het wordt afgesloten voor 1 of 2 jaar en bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden artsen mogen aanrekenen. Het aantal toetredingen tot het Nationaal akkoord bepaalt of het akkoord in werking treedt in het land en per arrondissement.


Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

De nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft op 16 december 2020 een akkoord gesloten voor 2021. Op 21 december werd het akkoord goedgekeurd door het Verzekeringscomité en de Algemene raad. De Ministerraad keurde het akkoord goed op 15 januari 2021. Het werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 25 januari 2021.

Als arts, ontvangt de tekst van het akkoord via een bericht in uw e-Healthbox.
U heeft de keuze om volledig, gedeeltelijk of niet toe te treden tot het akkoord.

  • Wilt u volledig toetreden?
    Dan hoeft u geen administratieve stappen te ondernemen. Uw toetreding wordt automatisch geregistreerd.

  • Wilt u gedeeltelijk of niet toetreden?
    U moet ons dit melden binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. ten laatste op 24 februari 2021.
    Uw gedeeltelijke toetreding of uw weigering deelt u mee via MyRiziv > Administratieve gegevens > Mijn conventiegegevens. Houdt uw elektronische identiteitskaart (eID), Itsme of uw “digitale sleutel” TOTP.

De grote krachtlijnen van het akkoord voor 2021.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020

De nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft op 19 december 2019 een akkoord gesloten voor 2020. Het Verzekeringscomité en de Algemene Raad hebben het akkoord goedgekeurd op 23 december 2019. De Ministerraad heeft het akkoord goedgekeurd opOp 24 januari 2020. Het werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 29 januari 2020.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

De nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft op 19 december 2017 een akkoord gesloten voor 2018 en 2019. De Ministerraad keurde dit akkoord goed op 2 februari 2018 en het zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2018.

De grote krachtlijnen van het akkoord voor 2018 en 2019.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

In de vergadering van 27 maart 2017 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een akkoord gesloten voor de periode van 27 maart 2017 tot en met 31 december 2017.

De Commissie voor begrotingscontrole, het Verzekeringscomité en de Algemene raad hebben het akkoord onderzocht. De Commissie voor begrotingscontrole heeft een positief advies gegeven op 28 maart 2017.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

In de vergadering van 21 december 2015 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een akkoord voor 2016-2017  gesloten.

In januari 2017 hebben het Kartel en BVAS, 2 representatieve artsensyndicaten de ontbinding van rechtswege van het nationaal akkoord artsen ziekenfondsen 2016-2017 ingeroepen, zich daarbij baserend op het punt 13.1.2.1 van dit akkoord. De reden hiervoor was de regeringsbeslissing om een deel van de indexering van de honoraria niet toe te kennen. De 2 artsensyndicaten zagen dit als een unilaterale regeringsmaatregel die inbreekt in het bestaande akkoord.

Op 24 februari 2017 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ), na intensief overleg, de opzegging van rechtswege van het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 vastgesteld. De NCAZ was bereid een overgangsakkoord af te sluiten tot 31 december 2017 wanneer voor eind maart 2017 de nodige waarborgen werden geboden over een aantal vertrouwenwekkende maatregelen en indien afspraken mogelijk waren over de principes van het akkoordensysteem en een aantal heikele thema's (krachtlijnen voor de herziening van de nomenclatuur, het evenwicht tussen tariefzekerheid en tariefvrijheid, het gebruik van klinische gegevens, de hervorming van het accrediteringssysteem, enz.).

Op 27 maart 2017 heeft de NCAZ geoordeeld dat de reactie van de regering voldoende was om het overleg te bestendigen en de besprekingen voort te zetten in het kader van een nieuw Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2017 (zie hierboven)

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017.

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015

In de vergadering van 22 december 2014 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een akkoord voor 2015  gesloten.

Budgettaire weerslag van het akkoord 2015

Het Verzekeringscomité en de Algemene raad heben het akkoord goedgekeurd.

De Commissie voor begrotingscontrole heeft een gunstig advies gegeven op 7 januari 2015.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015.

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014

In de vergadering van 23 januari 2013 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een akkoord voor 2013-2014  gesloten.

De Commissie voor begrotingscontrole, het Verzekeringscomité en de Algemene raad hebben het akkoord onderzocht.

De Commissie voor begrotingscontrole heeft een gunstig advies gegeven op 24 januari 2013.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014 .

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2012

In de vergadering van 21 december 2011 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een akkoord voor 2012  gesloten.

De Commissie voor begrotingscontrole, het Verzekeringscomité en de Algemene raad hebben het akkoord onderzocht ().

De Commissie voor begrotingscontrole heeft een gunstig advies gegeven op 23 december 2011.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2012.

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2011

In de vergadering van 13 december 2010 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een akkoord voor 2011 gesloten.

De Commissie voor begrotingscontrole, het Verzekeringscomité en de Algemene raad hebben het akkoord onderzocht (art. 22 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994).

De Commissie voor begrotingscontrole heeft een gunstig advies gegeven op 20 december 2010.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2011.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 08 maart 2021