Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie

Vanaf 2013 kunnen thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie jaarlijks een premie krijgen van ons. Wat zijn de voorwaarden en de praktische modaliteiten om die premie te krijgen? 


Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de premie, moet u voldoen aan 3 voorwaarden:

 1. In het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u houder zijn van de ‘bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie’.

 2. Tijdens het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u voldoende verstrekkingen uitvoeren en attesteren, (gedefinieerd met de (pseudo)codenummers: 423135, 423150, 423194, 423216, 423813, 423835, 423850, 423231, 423334, 794253, 794312, 794334, 794415, 794430 et 794452).

  Vanaf het premiejaar 2019 zijn die verstrekkingen gedefinieerd door de (pseudo)codes : 423135, 423150, 423194, 423216, 423231, 423334, 794253, 794312, 794334, 794415, 794430 en 794452.

 3. U moet tijdig een geldige aanvraag bij ons indienen.
  • U moet de aanvraag indienen uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.
   Voorbeeld: Voor de premie 2018 moet u de aanvraag indienen uiterlijk op 31 maart 2019.
   Voor de premie 2019 verlengen wij deze deadline tot en met 30 april 2020.

Hoeveel bedraagt de premie?

Voor 2019 bedraagt de volledige premie 1.279,42 EUR.

Belangrijk!
Het bedrag waarop u recht hebt, verhoudt zich tot het aantal en de aard van de verstrekkingen diabetologie, door u uitgevoerd en geattesteerd aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) in het betrokken jaar.

We berekenen de premie als volgt:

 • De som van de W-waarden van die verstrekkingen is 500 of meer: u krijgt de volledige premie.
 • Die som is lager dan 500 en minstens 50: u krijgt de helft van de premie.
 • Die som is lager dan 50 en meer dan 0: u krijgt 10 % van de premie.

Vanaf het premiejaar 2018 en de invoering van de nieuwe zorgtrajecten en de “pré-trajecten” worden ook codes van de revalidatienomenclatuur opgenomen in de berekening van de premie. Die verstrekkingen hebben een R-waarde. Voor de berekening van de premie is 1 W-waarde gelijk aan 4 R-waarden. De totale som van gemelde R-waarden worden dus gedeeld door 4 en dan toegevoegd aan de W-waarden om een totaal in W-waarden te verkrijgen.

Hoe vraagt u de premie aan?

 1. Vul het aanvraagformulier in.

 2. Voeg er een kopie aan toe van het document waarmee u de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie kreeg.

 3. Bezorg ons die documenten op een van de volgende wijzen:
  •  Via brief:
   RIZIV
   Dienst voor geneeskundige verzorging
   Afdeling verpleegkundigen
   Tervurenlaan 211
   1150 Brussel
  • Via mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be

Belangrijk:
De poststempel of de datum van de mail gelden als bewijs van de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend.

Wanneer betalen wij de premie?

We betalen in juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.
Voorbeeld: We betalen de premie voor 2018 in juni 2019.

Op welk rekeningnummer betalen we de premie?

We betalen de premie op het rekeningnummer dat u hebt meegedeeld via de webtoepassing MyRiziv.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 april 2020