print

Begeleiden van chronische patiënten als huisapotheker

Bent u apotheker in een officina-apotheek en verstrekt u geneesmiddelen aan een chronische patiënt? Dan kunt u sinds 1 oktober 2017 aan die patiënt voorstellen om zijn ‘huisapotheker’ te worden om hem bij zijn medicamenteuze behandeling te begeleiden en op te volgen.

Op deze pagina:

Welke patiënten komen in aanmerking?

In principe heeft elke patiënt het recht om een huisapotheker te kiezen. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt de prestatie van de ‘huisapotheker’ echter alleen terug voor chronische patiënten:

 • die zich tot een officina-apotheek wenden (met uitzondering van de patiënten die in een rustoord of in een rust- en verzorgingstehuis verblijven)
 • en voor wie is vastgesteld dat in dezelfde apotheek minstens 5 verschillende terugbetaalde geneesmiddelen (dat wil zeggen minstens 5 verschillende werkzame bestanddelen) zijn afgeleverd over een periode van 1 jaar, waarvan minstens 1 geneesmiddel voor een chronische behandeling (dat wil zeggen minstens 160 Defined Daily Doses die in de loop van de laatste 12 maanden zijn afgeleverd).

In die doelgroep zijn 4 subgroepen als prioritair te beschouwen:

 • de patiënten die het statuut van ‘chronisch zieke’ hebben, met een globaal medisch dossier
 • de patiënten die in een opstarttraject diabetes type 2 zijn opgenomen en recht hebben op diabeteseducatie sessies door de ‘huisapotheker’ of door een apotheker die zijn activiteit in dezelfde officina-apotheek als de ‘huisapotheker’ uitoefent
 • de ‘gepolymediceerde’ patiënten (die minstens 5 chronische geneesmiddelen in 1 jaar innemen)
 • de patiënten voor wie een specifieke nood aan opvolging van de farmaceutische zorg bestaat of die aan die nood uiting geven, als gevolg van specifieke pathologieën of fysiologische toestanden, van (potentiële) iatrogene risico's, van het (vermoed) gebrek aan therapietrouw voor de medicamenteuze behandeling of van een specifieke nood aan begeleiding om sociale redenen.

Waaruit bestaat de functie ‘huisapotheker’?

Uw functie van ‘huisapotheker’ is geen eenmalige prestatie, maar wel een continue opvolging van de patiënt.

Uw voornaamste taak als ‘huisapotheker’ is het medicatieschema van uw patiënt up-to-date houden en het toegankelijk maken voor de andere zorgverleners met wie hij een therapeutische relatie heeft.

Het medicatieschema moet alle geneesmiddelen bevatten die de patiënt momenteel gebruikt, zowel voorschriftplichtig als vrij afgeleverd. Het schema moet ook de gezondheidsproducten bevatten die de doeltreffendheid van de geneesmiddelen zouden kunnen beïnvloeden (zoals de nutriënten en voedingsmiddelen) en de medische hulpmiddelen. Het schema moet het volgende vermelden:

 • de identiteit van de patiënt en van de apotheek
 • de datum van uitgifte
 • de naam van het geneesmiddel
 • de begindatum van de behandeling en indien aangewezen het einde van de behandeling voor elk geneesmiddel
 • de posologie: dosering per eenheid, aantal eenheden en innamemomenten, de toedieningsfrequentie
 • indien nodig ook alle informatie die nuttig is voor het goed gebruik van het geneesmiddel.

U moet een volledig, correct en geactualiseerd medicatieschema aan de patiënt bezorgen op het moment waarop hij u als ‘huisapotheker’ kiest en ook bij elke wijziging van zijn behandeling of wanneer de patiënt het vraagt.

U stelt dat medicatieschema ter beschikking van andere zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben (behandelend arts, specialist, thuisverpleegkundige, tandarts, enz.).

Daarnaast kunt u via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier relevante informatie over de geneesmiddelen van uw patiënt met andere apothekers delen. Zij kunnen dan die informatie altijd raadplegen als de patiënt om een of andere reden een andere apotheek moet bezoeken.

De artikel 15 en de bijlage V bij de Overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen omschrijven de functie van ‘huisapotheker’, de voorwaarden, de taken, de evaluatie van de procedure, het medicatieschema en de doelgroepen.

Hoe ‘huisapotheker’ van uw patiënt worden?

Leg aan uw patiënt het doel van de functie van ‘huisapotheker’ uit en de meerwaarde en de gevolgen van de overeenkomst die hij met u kan ondertekenen.

Uw professionele vereniging stelt u, via haar website, een informatiefolder ter beschikking die u aan uw patiënt kunt bezorgen.

Als uw patiënt u als ‘huisapotheker’ kiest,  onderteken dan allebei een overeenkomst. Die overeenkomst bevat ook:

Wat is de meerwaarde van de functie?

De functie van huisapotheker biedt verschillende meerwaarden:

 • Het volledige, geactualiseerde en patiëntgeoriënteerde medicatieschema is beschikbaar voor de patiënt zelf en voor de andere zorgverleners die een therapeutische relatie met hem hebben. Dat medicatieschema bevat alle geneesmiddelen of gezondheidsproducten die aan de patiënt zijn afgeleverd, of ze nu door de behandelend arts of door een andere voorschrijver (specialisten, tandarts) zijn voorgeschreven, door de apotheker zijn aangeraden of op eigen initiatief door de patiënt zijn ingenomen.
 • Het medicatieschema, via beveiligde platformen gedeeld met de andere zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben, is van groot belang voor de volksgezondheid. Het geeft een volledig zicht op de actieve medicatie van de patiënt. Dat is belangrijk wanneer de patiënt een andere arts dan zijn gebruikelijke arts raadpleegt, een arts-specialist bij een geplande opname in het ziekenhuis wanneer de patiënt bij bewustzijn is, of niet bij bewustzijn in de spoedafdeling. Bij het ontslag uit het ziekenhuis is het ook nuttig dat de patiënt het oorspronkelijke medicatieschema dat binnen de ziekenhuisinstelling werd gewijzigd, meeneemt naar huis.
 • Als huisapotheker bent u in alle dossiers vermeld (formulier voor ziekenhuisopname, platform van palliatieve zorg enz.) en zult u ook in de toekomst in het systeem MyCareNet vermeld zijn als contactpersoon voor de medicatie van de patiënt. U wordt de contactpersoon voor de medicatie van de patiënt, zowel voor de behandelend arts als voor de andere zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben. Dat zal de samenwerking met de huisarts versterken die, dankzij het medicatieschema, informatie zal hebben die u hem zo volledig mogelijk hebt bezorgd. Het medicatieschema is een werkinstrument voor de voorschrijvende arts die er alle noodzakelijke wijzigingen op kan aanbrengen, de noodzaak aan zelfzorgmedicatie kan verifiëren en het schema kan valideren.
 • Voor de patiënt is het medicatieschema een geheugensteuntje om al zijn geneesmiddelen goed te nemen. Het ondersteunt dus de therapietrouw, omdat het alle nuttige informatie bevat over de posologie, de duur van de behandelingen, de innamemomenten van elk geneesmiddel en belangrijk advies over het goed gebruik van geneesmiddelen.
 • Het medicatieschema formaliseert de invulling van de opvolging van farmaceutische zorg. De analyse van het medicatieschema van de patiënt zal u als huisapotheker de mogelijkheid geven om specifieke begeleiding voor goed geneesmiddelengebruik voor te stellen in geval van een gebrek aan therapietrouw, een gebrek aan gezondheidswijsheid van de patiënt of problemen die aan polymedicatie zijn gelinkt. Dankzij uw functie van ‘huisapotheker’ zult u een duurzame relatie met de chronische patiënt kunnen opbouwen en een langdurige opvolging van zijn behandeling kunnen garanderen.
 • Het medicatieschema past in het kader van het VIDIS-project: dat elektronisch communicatiesysteem beheert alle aspecten van de medicamenteuze behandeling van een patiënt, namelijk het voorschrift, de aflevering, de toediening, de terugbetaling enz.
 • Als huisapotheker volgt u de patiënt met een chronische aandoening proactief op en begeleidt u hem bij het goed gebruik van geneesmiddelen. Bijgevolg kunt u hem, indien nodig, opnemen in een follow-upproject voor farmaceutische zorg. U kunt ook een rol spelen in de oriëntatie en de preventie door samen te werken met de verschillende zorgverleners.

Krijgt u een vergoeding voor de prestatie?

Ja, als huisapotheker hebt u recht op een forfaitair honorarium (37,86 EUR op 01-01-2024 - inclusief btw) per jaar en per patiënt met wie u een overeenkomst hebt gesloten. Dat bedrag neemt de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen volledig ten laste.

Voor de patiënt is de prestatie dus volledig kosteloos.

Contacten